Uchwała Nr XXXV/313/2005

UCHWAŁA Nr XXXV / 313 / 2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wystosować stanowisko w sprawie budowy dróg ekspresowych na obszarze Powiatu Białostockiego do wszystkich podmiotów mających wpływ na przyspieszenie prac dotyczących rozbudowy dróg krajowych, prowadzących przez teren Powiatu.

 

§ 2

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

                                         

                                                    

                                                            Załącznik 

                                                                                                     do Uchwały Nr XXXV/ 313/2005

                                                                                            Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                        z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

w sprawie budowy dróg ekspresowych na obszarze Powiatu Białostockiego

               

Rada Powiatu Białostockiego wyraża swój protest na brak działania Rządu RP w kwestii rozwiązywania problemów związanych z budową trasy szybkiego ruchu tzw. „Via Baltica”.

Społeczeństwo naszego regionu jest zaniepokojone sytuacją, w której wciąż nie jest znany ani przebieg tej trasy, ani termin jej realizacji.

Białystok jest centralnym punktem województwa podlaskiego. Krzyżują się tu drogi krajowe w sześciu ważnych kierunkach, a trzy z nich prowadzą bezpośrednio do przejść granicznych. Kluczowe znaczenie ma droga Nr 8 – trasa o największym natężeniu ruchu spośród wszystkich biegnących przez Podlasie. Natężenie ruchu na drodze, mimo złego jej stanu, rośnie z roku na rok w szybkim tempie. Niedostosowanie techniczne jezdni i terenów związanych z drogą powoduje ogromną uciążliwość dla kierowców i mieszkańców przyległych terenów.

W szczególnie niekorzystnej sytuacji są miejscowości leżące na trasie drogi krajowej nie posiadające obwodnic. W skali roku śmiertelne ofiary dziesiątkują użytkowników tej drogi zwanej „drogą śmierci”.

Tolerowanie takiego stanu rzeczy nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Ciężar dostosowania trasy do wymogów drogi ekspresowej leży po stronie budżetu centralnego. Żaden samorząd z terenu Podlasia nie jest w stanie udźwignąć kosztów tej inwestycji.

Rada Powiatu będąc odbiorcą wielu rozpaczliwych próśb i apeli w tej sprawie zwraca się do wszystkich osób i instytucji mogących wpłynąć na przyśpieszenie prac dotyczących rozbudowy dróg krajowych prowadzących przez Białystok i towarzyszących obwodnic o niezwłoczne podjęcie działań.

Podlasie, to nie tylko ptaki i obszary cenne przyrodniczo. Tu żyją ludzie, którzy muszą mieć gdzie mieszkać i korzystać z podstawowej infrastruktury technicznej.

Szybkie rozwiązanie nabrzmiałego problemu uratuje dziesiątki istnień ludzkich oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców jednego z najuboższych terenów Polski i Unii Europejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-12-2005

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2005 12:00

Data modyfikacji informacji: 29-12-2005 11:55