GKN.II.7222-2-7/10

Białystok, 23 grudnia 2022 r.

GKN.II.7222-2-7/10


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176 t.j.)


STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


informację, że w dniu 16 grudnia 2022 r. została podjęta decyzja w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem 1347/1, położoną w obrębie Łapy I, gm. Łapy, przejętą na własność Gminy Łapy pod realizację inwestycji drogi gminnej decyzją z 18 maja 2010  r. nr AR.7351D-2/2010.

Strony postępowania, tj. osoby, które posiadały prawa rzeczowe do nabytej pod drogę gminną nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347/1, mogą zapoznać się z treścią decyzji o ustaleniu i wypłaceniu odszkodowania w siedzibie Wydziału Geodezji Katastru   i Nieruchomości tut. Starostwa przy ul. Branickiego 13 (pok. 109, I piętro).

Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane.

Stosownie do art. 49 § 1 i 2 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości na okres 14 dni, w terminie od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata Pogorzelska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY mgr Małgorzata Pogorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2022 10:31

Data modyfikacji informacji: 23-12-2022 10:31