GKNII.6821.78.2021

Białystok, dnia 7 lipca 2022 r.


GKNII.6821.78.2021OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu BiałostockiegoNa podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), zwanej dalej k.p.a, Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że zawiadomieniem z 7 lipca 2022 r., znak: j.w., zawiadomił nowe strony o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 844 t.j.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), położonej w obrębie Grabówka, gm.  Supraśl, oznaczonej numerem geodezyjnym 101/96 o pow. 0,7930 ha, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na posadowieniu słupów telekomunikacyjnych, a następnie podwieszeniu na nich projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami oraz położeniu kanalizacji kablowej i linii kablowej, a następnie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n. o niezwłocznym zajęciu ww. nieruchomości, w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Ponadto, stosownie do art. 10 k.p.a. poinformowano również, że można zapoznać się z całością akt sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia.  
Na podstawie art. 36 k.p.a., organ zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie nie może być ukończone w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a., z uwagi na konieczność poinformowania wszystkich stron o toczącym się przedmiotowym postępowaniu i umożliwieniu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz z uwagi na konieczność dokonania stosownych ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej o podejmowanych czynnościach w sprawie. Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Na podstawie art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź gdy  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) w terminie od dnia 8 lipca 2022 r. – na okres 14 dni.        

                  

                                                                                                                              Z up. STAROSTY
                                                                   Małgorzata Pogorzelska
                                                   Z-ca Dyrektora Wydziału
                                                        Geodezji, Katastru i Nieruchomości


                                                                                                          


Otrzymują:
1.    Strony postępowania poprzez ogłoszenie na BIP
2.    aa.Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Pogorzelska Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-07-2022 11:11

Data modyfikacji informacji: 08-07-2022 11:12