GKNII.683.137.2022

STAROSTWO POWIATOWE  

w Białymstoku

WYDZIAŁ GEODEZJI

KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13    

  

                                                                                                      Białystok, 23 listopada 2022r.     

GKNII.683.137.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej ,,k.p.a.”,

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, stosownie do art. 10 k.p.a, że skompletowano wszystkie dokumenty i materiały w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym ark.1/1.215 o powierzchni 0,0514 ha, położoną w obrębie m.Choroszcz, gm. Choroszcz, nabytą z mocy prawa na własność Gminy Choroszcz pod realizację inwestycji drogi gminnej decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2022r. nr AR.6740.3.1.2022, zmieniającą decyzję Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15 czerwca 2021r.   nr AR.6740.3.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej na działce o numerze ark.1/1.215 (obr. m.Choroszcz) oraz na działce o numerze ark. 2.855 (obr. Żółtki) wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym, strony oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z całością akt sprawy (w tym z treścią operatu szacunkowego) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma,  w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. J.K.Branickiego 13 w Białymstoku (I piętro, pokój 108) w godzinach: 800 – 1530 (poniedziałek) lub 730 – 1500  (wtorek-piątek).

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę  co do istoty.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni   (w terminie od 23 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.) poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Stosownie do art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Z up. STAROSTY

 

mgr Małgorzata Pogorzelska

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji,

Katastru i Nieruchomości

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY mgr Małgorzata Pogorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-11-2022 13:52

Data modyfikacji informacji: 23-11-2022 13:57