GKNII.683.2.81.2011

Białystok, 23 grudnia 2022 r.


 GKNII.683.2.81.2011


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZAWIADAMIA


Marka Raczyło, że w dniu 16 grudnia 2022 r. została podjęta decyzja nr GKNII.683.2.81.2011 w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę oznaczoną numerem 770/6, położoną w obrębie Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, przejętą na własność Gminy Czarna Białostocka pod realizację inwestycji drogi gminnej decyzją z 5 sierpnia 2008 r. nr AR.7331-2-3/07/08.

Z treścią decyzji o ustaleniu i wypłaceniu odszkodowania można zapoznać się w siedzibie Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przy ul. Branickiego 13 (pok. 109, I piętro).

Od powyższej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane.

Stosownie do art. 49 § 1 i 2 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej wiadomości, ze względu na nieustalony adres aktualnego zamieszkania Marka Raczyło, na okres 14 dni, w terminie od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata Pogorzelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY mgr Małgorzata Pogorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2022 10:22

Data modyfikacji informacji: 23-12-2022 10:24