GKNII.683.95.2020

Białystok, 30 czerwca 2022r.


GKNII.683.95.2020


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.) i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 176 t.j.)

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Oliszki, gm. Choroszcz, oznaczoną jako działki:   
   - 302/7 o powierzchni 0,0051 ha,
   - 302/8 o powierzchni 0,0052 ha,
nabyte z mocy prawa na własność Powiatu Białostockiego pod realizację inwestycji drogi powiatowej decyzją z 11 września 2020r. nr AR.6740.3.7.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki
- stosownie do przepisów art. 61 § 1 i § 4 k.p.a., zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Ponadto, Starosta Powiatu Białostockiego informuje, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 k.p.a, że w przedmiotowej sprawie, zebrano cały materiał dowodowy, z którym strony postępowania,  tj. podmioty posiadające dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do ww. nieruchomości  mogą zapoznać się  w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości  tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (I piętro, pokój 108)  w godzinach 800 - 1530 (poniedziałek) lub 730 - 1500 (wtorek - piątek) i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w termie 7 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty.
Jednocześnie, na podstawie przepisów art. 36 k.p.a. termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 17 sierpnia 2022r.

Zgodnie z art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości na okres 14 dni, w terminie od dnia 30 czerwca 2022r. do dnia 14 lipca 2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

mgr Małgorzata Pogorzelska

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY mgr Małgorzata Pogorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-06-2022 09:08

Data modyfikacji informacji: 30-06-2022 09:09