Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu Białostockiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658396
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Borsucza 2
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-569
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE


2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c18330c8-6d59-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00004828/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 08:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003427/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA


3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest z użyciem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu mini Portalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu - Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na e-PUAP:/StarostwoPwB/skrytka oraz przy użyciu poczty elektronicznej - email:przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SWZ


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy.
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako „Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku w
procedurze zaprojektuj i wybuduj” jest:
a) opracowanie (na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego koncepcji oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia) dokumentacji projektowo– kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo– kosztorysową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją użytkowania obiektu oraz listą serwisową zamontowanych urządzeń oraz czynnym wsparciem dla Zamawiającego w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie załączonej koncepcji architektonicznej, składającej się z:
- Opracowania mapy do celów projektowych;
- Opracowania opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;
- Projektu zagospodarowania terenu ( PZT );
- Projektu architektoniczno-budowlanego ( PAB );
- Projektów technicznych ( PT ), następujących branż:
• architektonicznej
• konstrukcyjnej
• sanitarnej
• elektroenergetycznej
• teletechnicznej
• drogowej
- Projektów wykonawczych ( PW ), następujących branż:
• architektonicznej
• konstrukcyjnej
• sanitarnej
• elektroenergetycznej
• teletechnicznej
• drogowej
- Projekt wystroju wnętrz dla nowego budynku;
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego kompleksu;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;
- Przedmiary robót dla wszystkich branż sporządzone metodą szczegółową;
- Kosztorysy ofertowe szczegółowe dla wszystkich branż;
b) Opracowanie programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ;
c) Rozbiórkę dwóch budynków garażowych na działkach o nr ewid. gr. 710/6 oraz 710/3;
d) Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku;
e) Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej;
f) Zagospodarowanie terenu wokół budynku;
g) Zagospodarowanie terenu na części działek 700 i 739 obręb 021 (na które Zamawiający posiada zgodę do dysponowania) wraz z remontem chodnika u zbiegu ulic Wiewiórczej i Borsuczej (zgodnie z koncepcją zawartą w PFU);
h) Opracowanie audytu energetycznego budynku i przekazania świadectwa energetycznego  budynku;
i) Opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowej inwestycji,
j) Zakres prac jakie należy wykonać w istniejącym budynku Starostwa Powiatowego w związku z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową:
- wymiana rurociągów na dziedzińcu wewnętrznym, budowa przepustu do podłączenia stacji
ładowania pojazdów,
- ocieplenie i izolacja istniejących ścian piwnicy budynku Starostwa,
- przebudowa wejść w istniejącym budynku (wykonanie drzwi rozsuwanych, przebudowa schodów wejściowych),
- zastosowanie okładziny „drewnopodobnej” (tej samej co na projektowanej rozbudowie) na parterowej części budynku (Wydział Komunikacji) zgodnie z załączoną koncepcją,
- zmiana okien w piwnicy części parterowej budynku, zasypanie fosy przy ścianie zewnętrznej od strony parkingu,
- zmiana lokalizacji czerpni i wyrzutni instalacji wentylacji mechanicznej istniejącej przy sali konferencyjnej,
- przebudowa tarasu wraz z wejściem na salę konferencyjną,
- przebudowa schodów i wejścia od strony dziedzińca,
- wykonanie elewacji na istniejącej części budynku zgodnie z koncepcją architektoniczną,
- obudowa agregatów klimatyzacyjnych na dziedzińcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w koncepcji oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ – prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wskazanego dokumentu celem poznania pełnego zakresu podlegającego wycenie w ramach przedmiotowego postępowania. Pozostałe warunki w zakresie realizacji inwestycji zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień napodobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW


5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wskazane poniżej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową z ostatnich trzech miesięcy przed upływem terminu składania ofert do wysokości 7 500 000 zł brutto.
2) Wykonawca winien wykazać, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 000 000 zł brutto.
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych (stanowiących obiekty użyteczności publicznej lub biurowe) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2, każdy z budynków, wybudowane w podwyższonym standardzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej,
b) minimum jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowania, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
4.4. ppkt. 2) SWZ.
3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej złożeniem, w wysokości minimum 7 500 000 zł brutto.
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000 000 zł brutto.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA


6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w wysokości: 300.000,00PLN (słownie zł: trzysta tysięcy złotych),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: OR.272.1.2022”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedłożenie wadium w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz Istotnych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy


SEKCJA VIII – PROCEDURA


8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 14 995 048,00 (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem złotych 0/100 PLN). Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-01-2022 08:30

Data modyfikacji informacji: 05-01-2022 09:33