Odpowiedź na pytania 3

Białystok, dnia 01.02.2022r.

 

OR.272.1.2022

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

 

DOTYCZY: postępowania na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

 

Pytanie 1: „W specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale IV w pkt 4 zawarte jest stwierdzenie:

„Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.”

Czy Zamawiający dopuszcza realizację inwestycji na podstawie zamiennej koncepcji sporządzonej przez oferenta, spełniającej wymogi powierzchniowe oraz standardy budowlane i użytkowe określone w PFU?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie załączonej do PFU koncepcji. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia, na które Zamawiający musi wyrazić zgodę.

 

Pytanie 2: „Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w rozdziale IV w pkt 4  zwracamy się z zapytaniem jaki jest dopuszczalny zakres zmian w stosunku do koncepcji PFU przy sporządzaniu własnych zamiennych opracowań Wykonawcy zgodnych z wymaganiami Zamawiającego? Czy możliwe są zmiany dotyczące: liczby kondygnacji, układu i lokalizacji pomieszczeń w budynku, wykończenia elewacji, układu parkingów, rozbiórki istniejących garaży i budynków gospodarczych?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszczalne są jedynie niewielkie odchylenia (na które Zamawiający musi wyrazić zgodę) w stosunku do koncepcji zamieszczonej w postępowaniu. Nie jest możliwa zmiana liczby kondygnacji, układu i lokalizacji pomieszczeń, wykończenia elewacji, układu parkingów, rozbiórki istniejących garaży i budynków gospodarczych.

 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami autorskimi dotyczącymi projektu koncepcyjnego zawartego w PFU, a w tym w szczególności prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami autorskimi do koncepcji zawartej w PFU, w tym prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

 

Pytanie 4: „Czy drzwi do pomieszczeń wc mają być aluminiowe?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż drzwi do pomieszczeń WC nie muszą być aluminiowe.

 

Pytanie 5: „Czy wszystkie okna i drzwi zewnętrzne w projektowanym budynku mają mieć klasę RC4?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie okna i drzwi zewnętrzne mają mieć klasę RC4.

 

Pytanie 6: „Czy nowe okna w części istniejącej mają mieć szkło z powłoką refleksyjną?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowe okna montowane w istniejącej części budynku nie muszą mieć szkła z powłoką refleksyjną.

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.   

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 01-02-2022 14:30

Data modyfikacji informacji: 01-02-2022 14:31