Odpowiedź na pytania 4

Białystok, dnia 08.02.2022r.

 

OR.272.1.2022

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

 

DOTYCZY: postępowania na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

 

Pytanie 1: „W PFU w tabeli zamieszczonej na stronie 17 niezgodnie z normą PN-ISO 9836 obliczono powierzchnię użytkową budynku (Pu 3382,1 m2) ponieważ wliczono w nią powierzchnię ruchu (Pr 1057,7 m2).

A ponadto do powierzchni usługowej zakwalifikowano powierzchnię lokalu pod najem. Tymczasem powierzchnia usługowa (w aktualnej edycji normy powierzchnia usługowo- techniczna) dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na instalacje i urządzenia techniczne służące obsłudze budynku. A więc powierzchnia lokalu pod najem powinna być wliczona do powierzchni użytkowej pomocniczej. Jednocześnie powierzchnia pomieszczeń technicznych, została w PFU nieprawidłowo doliczona do powierzchni użytkowej budynku zamiast do powierzchni usługowej.

Po uwzględnieniu powyższych uwag powierzchnia użytkowa budynku powinna wynosić 2147m2. A więc zgodnie z ustaleniem zawartym w punkcie 5 PFU minimalna powierzchnia użytkowa projektowanego budynku mogłaby wynosić 2039,84m2. (2147,2m2x95%)

Prosimy o potwierdzenie treści odpowiedzi nr 30 z dnia 21.01.2022 r., że oczekiwana powierzchnia wynosząca 3213m2 (3382,1m2x95%) to minimalna powierzchnia budynku netto."

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oczekiwana powierzchnia nie może być mniejsza niż 3213 m².

 

Pytanie 2: „Zapis w PFU w punkcie 5 brzmi: Inwestor dopuszcza 5% różnic do przyjętych powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń" Czy to ustalenie dotyczy wszystkich pomieszczeń, czy tylko pomieszczeń, których powierzchnię zakwalifikowano do powierzchni użytkowej budynku? Czy zatem Inwestor potwierdza odpowiedź, że minimalna oczekiwana powierzchnia budynku netto wynosi 3213m2?”

Odpowiedź: Załączona koncepcja przedstawia wytyczne powierzchniowe poszczególnych pomieszczeń z dopuszczalną zmianą na poziomie 5%. Zamawiający potwierdza, iż oczekiwana powierzchnia nie może być mniejsza niż 3213 m².

 

Pytanie 3: „W związku z wymogiem wykonania obszernej instalacji okablowania strukturalnego, niezbędne będzie wydzielenie jeszcze jednego pomieszczenia na serwerownię / punkt dystrybucyjny. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pomieszczenie techniczne nr 03.26 na piętrze III było przeznaczone na lokalny punkt dystrybucyjny?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby pomieszczenie techniczne nr 03.26 na piętrze III było przeznaczone na lokalny punkt dystrybucyjny.

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.   

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-02-2022 13:17

Data modyfikacji informacji: 08-02-2022 14:30