Odpowiedzi na pytania

Białystok, dnia 21.01.2022r.

 

OR.272.1.2022

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

           

DOTYCZY: postępowania na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

 

Pytanie 1: „ W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia ppkt.2 j) widnieje zapis: „Zakres prac jaki należy wykonać w istniejącym budynku Starostwa Powiatowego w związku z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową”. Jakiej części budynku dotyczy określenie „nadbudowa”, gdyż w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie ma mowy o tym, że należy nadbudować nową kondygnację dla istniejącego budynku.”

Odpowiedź: Istniejąca część nie będzie „nadbudowywana”, zapis nadbudowa dotyczy jednie nowego budynku, który swoją wysokością przewyższy budynek istniejący.    

 

Pytanie 2: „Zgodnie z PFU (pkt. 6.5 ppkt. c) w pomieszczeniach archiwum, na każdym poziomie, należy zaprojektować regały jezdne. Czy w wycenie należy też uwzględnić montaż regałów jezdnych?”

Odpowiedź: W wycenie nie należy uwzględniać montażu regałów jezdnych w żadnym pomieszczeniu, należy je jedynie zaprojektować.

 

Pytanie 3: „Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje dyrektywa unijna 2016/364/EU klasyfikująca reakcję na działanie ognia wszystkich wyrobów budowlanych (w tym kabli) w skrócie CPR. Czy instalowane w obiekcie okablowanie strukturalne światłowodowe, miedziane i elektryczne ma spełniać dyrektywę 2016/364/EU oraz polską normę N SEP-E-007:2017-09?                                       

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność spełnienia zapisów dyrektywy 2016/364/EU oraz polskiej normy N SEP-E-007:2017-09.

 

Pytanie 4: „Czy wykonana instalacja okablowania strukturalnego (miedziana) ma być objęta bezpłatna 25 letnią gwarancją danego producenta?”

Odpowiedź: Wykonana instalacja okablowania strukturalnego ma być objęta bezpłatna 25 letnią gwarancją danego producenta.

 

Pytanie 5: „Czy dla zachowania pełnej kompatybilności należy zachować elementy tego samego producenta(gniazda, wkładki RJ45, panele krosowe, kable szkieletowe, kable krosowe) do budowy instalacji okablowania strukturalnego (miedziana)?”

Odpowiedź: W celu zachowania 25 letniej gwarancji na instalację okablowania strukturalnego zapewnienie tego samego producenta na komponenty okablowania jest niezbędne.

 

Pytanie 6: „Czy Instalacja okablowania strukturalnego(miedziana), po zakończeniu inwestycji a przed ostatecznym odbiorem, ma zostać przemierzona przy wykorzystaniu mierników klasy V (piątej) – np. FLUKE DSX 8000 z aktualną data kalibracji?”

Odpowiedź: Zamawiający po wybudowaniu instalacji okablowania strukturalnego wymaga przeprowadzenia pomiarów na zgodność z wymaganiami dla klasy EA wg. normy PN-EN 50173 dedykowanym miernikiem z aktualną datą kalibracji.

 

Pytanie 7: „Dla zapewnienia dobrej jakości prac czy pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 i mają uwzględniać:
- Dla kanału transmisyjnego Klasa EA dla wszystkich torów transmisyjnych miedzianych;
- Łącza stałego dla kat 6A
- Kabli krosowych kat 6A?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów metodą Permanent Link.

 

Pytanie 8: „Czy protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:
- mapę połączeń;
- długość połączeń i rezystancje par;
- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji;
- tłumienie;
- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach;
- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach;
- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach;”

Odpowiedź: Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:
- mapę połączeń;
- długość połączeń i rezystancje par;
- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji;
- tłumienie;
- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach;
- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach;
- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach;

oraz

- typ i model seryjny miernika,

- datę pomiaru,

- imię i nazwisko osoby dokonującej pomiaru

 

Pytanie 9: „Czy na etapie dostaw sprzętu na plac budowy Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczanych elementów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, przed ich instalacją?”

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczanych elementów, przed ich instalacją.

 

Pytanie 10: „Czy elementy okablowania strukturalnego miedziane będą wykorzystywane dla zasilania urządzeń wykorzystujących PoE (typu kamery, access pointy inne)? Czy należy uwzględnić parametry związane z PoE, przy pomiarach okablowania strukturalnego 6A\.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż elementy okablowania strukturalnego będą wykorzystywane dla zasilania urządzeń wykorzystujących PoE należy również uwzględnić parametry związane z PoE, przy pomiarach okablowania strukturalnego 6A.

 

Pytanie 11: „Czy do przygotowania oferty należy przyjąć panele światłowodowe i miedziane 1U kątowe optymalizujące promień gięcia kabli krosowych światłowodowych 
i miedzianych zapewniających poprawną transmisje danych?”

Odpowiedź: Zastosowane komponenty winny spełniać wymagania dla klasy EA i inne określone w PFU. Zamawiający nie wymaga zastosowania paneli kątowych.

 

Pytanie 12: „Czy do przygotowania oferty należy przyjąć okablowanie strukturalne z wkładkami wymiennymi gwarantującymi możliwość zmiany interfejsu na dowolny z zapewnieniem realizacji transmisji wielokanałowej(np. RJ45, RS-485, złącze typu F CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 )w ramach jednego przewodu?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania komponentów okablowania z wkładkami wymiennymi gwarantującymi możliwość zmiany interfejsu.

 

Pytanie 13: „Czy do przygotowania oferty należy przyjąć kable krosowe 6A o grubości 30AWG? Kable krosowe 30AWG ułatwiają zarządzanie krosami ze względu mniejszą średnicę samego patchcordu, zachowując przy tym poprawne parametry PoE przy pomiarach okablowania strukturalnego dla elementów kategorii 6A.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania kabli o grubości 30AWG. Należy dostarczyć kable krosowe spełniające wymagania kategorii 6A oraz zapewnić zasilanie PoE.

 

Pytanie 14: „Czy elewację na budynku istniejącym należy tylko odmalować/odnowić dostosowując kolorystycznie budynek do budynku projektowanego i tylko część zaprojektowanych elewacji systemowych wentylowanych wykonać jako nowe, czy też należy przeprowadzić całą termomodernizację budynku?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termomodernizacja całego budynku nie jest wymagana. Należy dostosować istniejącą elewację do projektowanego zamierzenia budowlanego opisanego w PFU. Na fragmentach zastosować fasadę wentylowaną, pozostałą część należy odmalować/odnowić. Dodatkowo należy wykonać ocieplenie i izolację istniejących ścian piwnic wraz z nową strukturą zewnętrzną wokół całego budynku.

 

Pytanie 15: „W związku ze specyfiką inwestycji (formuła zaprojektuj i wybuduj w rozliczeniu ryczałtowym), a co za tym idzie – z koniecznością wnikliwej analizy przekazanej dokumentacji oraz sporządzenia kompletnych przedmiarów robót, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, która znacząco wpływa na wydłużenie procesu pozyskania ofert z rynku, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia oferty. Z uwagi na powyższe, proponujemy zmianę ww. terminu na dzień 18.02.2022 r.”

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2022r. 

 

Pytanie 16: „Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót sporządzonymi na podstawie udostępnionego PFU? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o ich przekazanie”

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót.

 

Pytanie 17: „Dotyczy SWZ: na stronie nr 8 „Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w części związanej z realizacją robót budowlanych zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.” Jak poniżej:

 1. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia zależeć będzie od treści oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w części związanej z realizacją robót budowlanych zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. Oceniane skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie dotyczy wykonania prac projektowych oraz uzyskiwania wszelkich uzgodnień i pozwoleń, o których jest mowa powyżej.
 2. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Rozdział VIII

Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia oraz informacja
o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Natomiast w kryteriach oceny ofert na stronie 18 i 19 kryteria oceny ofert to:

➢ Cena ofertowa – waga 60% (C)

➢ Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – waga 20% (G)

➢ Doświadczenie kierownika budowy – waga 20% (D)

Prosimy o stosowne wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności odnośnie kryterium oceny ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kryteria oceny ofert to:

➢ Cena ofertowa – waga 60% (C)

➢ Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – waga 20% (G)

➢ Doświadczenie kierownika budowy – waga 20% (D)

Zamawiający usuwa punkt 2 w rozdziale VII.

 

Pytanie 18: „- według Programu funkcjonalno-użytkowego punkt 6.7.2.D do zasilania rezerwowego budynku należy zaprojektować i dostarczyć agregat prądotwórczy o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowanie na moc obiektu uwzględniając dodatkowe obciążenie wynikające z zainstalowania centralnego UPS-a. Proszę o zamieszczenie bilansu mocy dla tego obiektu w celu poprawnego zaprojektowania agregatu. Proszę nie odpowiadać w stylu, że „zostanie to ustalone na etapie wykonywania projektu wykonawczego” bo takie dane powinny znaleźć się w PFU.”

Odpowiedź: Na etapie sporządzania koncepcji oraz PFU zamawiający nie był w stanie przewidzieć zapotrzebowania mocy. 

 

Pytanie 19: „- według Programu funkcjonalno-użytkowego punkt 6.7.2.D w obiekcie należy zaprojektować centralny UPS. Proszę podanie mocy zasilacza UPS. Proszę nie odpowiadać w stylu, że „zostanie to ustalone na etapie wykonywania projektu wykonawczego” bo takie dane powinny znaleźć się w PFU.”

Odpowiedź: Na etapie sporządzania koncepcji oraz PFU zamawiający nie był w stanie przewidzieć zapotrzebowania mocy

 

Pytanie 20: ” - według Programu funkcjonalno-użytkowego punkt 6.7.2.D istniejący agregat należy przenieść  w nowe miejsce zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu. Na koncepcji jest zaznaczony tylko jeden agregat – czy jest to nowy czy istniejący?”

Odpowiedź: Na koncepcji zaznaczono nową lokalizację istniejącego agregatu. Lokalizację nowego agregatu należy wskazać podczas opracowywania planu zagospodarowania terenu wokół budynku. Zamawiający sugeruje lokalizację obok agregatu istniejącego.      

 

Pytanie 21: ” - proszę o zamieszczenie rzutów budynku w dwg.”

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje rzuty budynku w dwg.

 

Pytanie 22: „- czy istniejący budynek Starostwa Powiatowego wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak to proszę o określenie zakresu przebudowy.”

Odpowiedź: Istniejący budynek wchodzi w zakres przetargu. Zakres przebudowy został opisany w PFU w punkcie 6.4.2 oraz w SWZ w Rozdziale IV pkt. 2, ppkt. j).

 

Pytanie 23: „Czy w pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć wentylację nawiewno-wywiewną czy grawitacyjną?”

Odpowiedź: W pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć wentylację nawiewno-wywiewną.

 

Pytanie 24: „W których pomieszczeniach należy przewidzieć wykonanie instalacji klimatyzacji.”

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach biurowych (w tym salach narad i spotkań) oraz w salach obsługi interesantów w systemie Multi lub VRF. Automatyka klimatyzacji powinna automatycznie reagować na otwarcie okna w danym pomieszczeniu i wyłączać pracę urządzenia. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni należy przewidzieć klimatyzację w systemie redundantnym lub inne rozwiązanie zapewniające chłodzenie pomieszczenia w przypadku awarii.   

 

Pytanie 25: „Czy w zakresie wyceny należy ująć wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego?”

Odpowiedź: Tak, w zakresie wyceny należy ująć wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego.

 

Pytanie 26: „Zgodnie z SWZ (Rozdział XV pkt. 3) ofertę należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 3. Jednak formularz ofertowy to Załącznik nr 2. Prosimy o potwierdzenie, ze ofertę należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ofertę należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

Pytanie 27: „Zgodnie z przedstawioną koncepcją do PFU w granicach opracowania znajdują się istniejące parkingi, tereny utwardzone oraz tereny zielone. Proszę o informację czy istniejące parkingi, tereny utwardzone i zielone podlegają przebudowie lub remoncie. Jeżeli istniejące parkingi nie podlegają pracom remontowym, proszę o zaktualizowanie obszaru opracowania zagospodarowania zewnętrznego.”

Odpowiedź: Zakresem opracowania objęte są wszystkie działki Zamawiającego celem zapewnienia wymaganej ilości miejsc parkingowych. Zamawiający nie przewiduje remontów istniejących parkingów, terenów utwardzonych i zielonych jedynie wymaga przekształcenia terenów utwardzonych na miejsca parkingowe. Przeniesieniu ulegnie istniejący agregat oraz miejsce do gromadzenia odpadów. Zgodnie z załączonym pismem z Urzędu Miejskiego w Białymstoku należy przewidzieć remont chodnika u zbiegu ulic Borsuczej i Wiewiórczej w granicach przedmiotu zamówienia celem ujednolicenia nawierzchni.

 

Pytanie 28: „Kto ponosi opłatę administracyjną za wycinkę drzew istniejących na działce?”

Odpowiedź: Opłatę administracyjną za wycinkę drzew istniejących na działce ponosi Zamawiający.

 

Pytanie 29: Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku w procedurze zaprojektuj i wybuduj" zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert. Wykonawca wnioskuje dokonanie czynności jw. tj. przedłużenie terminu składania ofert na dzień 17.02.2022 r. Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie koniecznością analizy i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia z uwagi na specyfikę procedury zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwania na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, jak i dokonywania wycen własnych jest przedłużony z uwagi na przerwę świąteczno-noworoczną, która trwała do 09.01.2022 r. a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną kraju pojawia się wiele utrudnień, które uniemożliwiają przygotowanie rzetelnej oferty dla powyższego zadania w przewidzianym terminie. Wiele firm pracuje w systemie zdalnym lub w pewnym zakresie ogranicza swoją działalność. W sposób istotny wpływa to na kontakt z dostawcami, możliwość uzyskiwania od nich ofert oraz negocjacje, co w przypadku kalkulacji tak złożonego zadania jest kluczowe. Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych. Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2022r. 

 

Pytanie 30: „Zamawiający w punkcie 1.3 PFU informuje iż celem nadrzędnym jest uzyskanie powierzchni biurowych nie mniejszych niż 2000 m², na stronie 17 pod zestawieniem powierzchni Inwestor informuje iż dopuszcza 5% różnic do przyjętych powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń. Czy w związku z powyższym powierzchnia oczekiwana przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 3213 m² ?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oczekiwana powierzchnia nie może być mniejsza niż 3213 m².

 

Pytanie 31: „Czy zakres realizacji i projektowania obejmuje również wyposażenie ( meble, regały ) ?”

Odpowiedź: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi jedynie projekt aranżacji i wystroju wnętrz dla nowego budynku.

 

Pytanie 32: „Czy Zamawiający oczekuje szklenia refleksyjnego dla całej stolarki zewnętrznej ?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje szklenia refleksyjnego dla całej stolarki zewnętrznej.

 

Pytanie 33:

W punkcie 6.4.1 strona 17 Zamawiający informuje, iż określi wymagania dotyczące zalecanych lub możliwych do zastosowania wyrobów w robotach wykończeniowych w ustaleniach dotyczących wykończenia obiektu. Na jakim etapie Zamawiający przekaże powyższe ustalenia? Standard i jakość materiałów oczekiwanych przez Zamawiającego mają wpływ na uzyskanie ceny ofertowej. W przypadku braku wskazania docelowych materiałów prosimy o określenie przedziału cenowego dla oczekiwanych materiałów.”

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące zalecanych lub możliwych do zastosowania wyrobów podczas realizacji inwestycji w poszczególnych rozdziałach PFU.

 

Pytanie 34: „Czy Zamawiający zakłada zmianę lokalizacji archiwów piętrowych ? Czy podwyższona nośność stropu ma dotyczyć wyłącznie pomieszczeń wskazanych jako archiwum?”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji archiwów piętrowych. Podwyższona nośność stropu ma dotyczyć wyłącznie pomieszczeń wskazanych jako archiwum.

 

Pytanie 35: „Czy pomieszczenia parteru przewidziane przez Zamawiającego pod wynajem komercyjny mają być kompleksowo wykończone , czy powierzchnia komercyjna pozostaje w stanie deweloperskim do wykończenia indywidualnego przez potencjalnego dzierżawcę ? Pod jaki profil działalności komercyjnej należy przygotować pomieszczenia pod wynajem komercyjny.”

Odpowiedź: Pomieszczenia parteru przewidziane przez Zamawiającego pod wynajem komercyjny mają być kompleksowo wykończone. Zamawiający przewiduje wynajem pomieszczenia pod działalność gastronomiczną bez własnej kuchni lub działalność handlową.

 

Pytanie 36: „Zamawiający oczekuje złożenia kompletnej dokumentacji projektowej w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy. Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i ewentualnymi problemami z uzyskaniem stosownych i niezbędnych uzgodnień z gestorami sieciami, czy służbami administracji Państwowej Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu niezbędnego do zakończenia prac związanych z dokumentacją bez przedłużenia końcowego terminu zakończenia Inwestycji ?”

Odpowiedź: Zapisy określone w istotnych postanowieniach umowy oraz SWZ dopuszczają taką możliwość.

 

Pytanie 37: W jakiej lokalizacji Zamawiający planuje montaż ewentualnej instalacji fotowoltaicznej pod którą oczekuje wykonania instalacji podczas realizacji ?

Odpowiedź: Lokalizacja paneli fotowoltaicznych przewidywana jest na dachu istniejącego budynku.

 

Pytanie 38: „Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z izolacji ścian piwnicznych przy wykonaniu ścian w technologii „białej wanny” ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie, które zapewni odpowiednią izolację, odpowiadającą panującym warunkom gruntowym.  

 

Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu fasadowego słupowo ryglowego ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany systemu fasadowego słupowo ryglowego.

 

Pytanie 40: „Czy Zamawiający oczekuje wykonania i dostarczenia agregatu prądotwórczego niewymagającego dodatkowej obudowy zewnętrznej, czy należy przewidzieć obudowę agregatu w postaci wiaty ?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje obudowy agregatów istniejącego i nowego wiatą. 

 

Pytanie 41: „Na jakim etapie Inwestycji Zamawiający planuje udostępnienie istniejącego budynku do realizacji prac modernizacyjnych? Czy przekazanie będzie etapowane przez Zamawiającego ?”

Odpowiedź: Termin udostępnienia istniejącego budynku do realizacji prac modernizacyjnych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą i uwzględniony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Prace na istniejącym budynku nie mogą zakłócić bieżącej pracy Urzędu.

 

Pytanie 42: „Czy Zamawiający poniesie koszty błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, ujawnionych na etapie realizacji, gdy dokonanie zmian i poprawek przez Zamawiającego będzie czynnikiem cenotwórczym ?”

Odpowiedź: Rozdział IV pkt 4 SWZ wyjaśnia odpowiedzialność Zamawiającego wobec zapisów zawartych w PFU. 

 

Pytanie 43: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłumików hałasu w sekcjach central wentylacyjnych jako alternatywę dla tłumików hałasu bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłumików hałasu w sekcjach central wentylacyjnych jako alternatywę dla tłumików hałasu bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych pod warunkiem zachowania norm hałasu w pomieszczeniach. 

 

Pytanie 44: „Czy Zamawiający oczekuje utrzymania odpowiedniej temperatury oraz wilgotności w każdym z archiwum?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje utrzymania odpowiedniej temperatury oraz wilgotności w archiwach na poziomie piwnic.

 

Pytanie 45: „Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji kanalizacji z materiałów zapewniających zwiększone tłumienie hałasu?”

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje wykonania instalacji kanalizacji z materiałów zapewniających zwiększone tłumienie hałasu.

 

Pytanie 46: „Czy Zamawiający oczekuje że loga na elewacji i napisy STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU będą podświetlane ?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podświetlenia loga na obu budynkach.

 

Pytanie 47: „Prosimy o kreślenie mocy planowanych paneli fotowoltaicznych, wraz z ich planowanym umiejscowieniem.”

Odpowiedź: Lokalizacja paneli fotowoltaicznych przewidywana jest na dachu istniejącego budynku. Jest to przedsięwzięcie dopiero planowane na przyszłość, więc na dzień dzisiejszy moc instalacji nie jest znana. 

 

Pytanie 48: „Prosimy o wyszczególnienie jakie urządzenia CISCO posiada Zamawiający w celu dobrania urządzeń teleinformatycznych.”

Odpowiedź: Zamawiający posiada następujące urządzenia:

 • Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-E
 • Cisco 2900 series
 • Cisco Business 250 series

 

Pytanie 49: „Prosimy o określenie oczekiwanego przez Zamawiającego czasu pracy nowego agregatu w przypadku braku zasilania sieciowego.”

Odpowiedź: Czas pracy nowego agregatu w przypadku braku zasilania sieciowego musi wynosić min. 12 godzin.

 

Pytanie 50: „Prosimy o informację czy agregat nowej części budynku na pracować równolegle z agregatem dla istniejącej części po przeniesieniu?”

Odpowiedź: W przypadku awarii agregat istniejący ma zasilać istniejący budynek, zaś agregat nowy jest dedykowany do nowego budynku. Istnieje więc szansa, że oba agregaty będą pracować równolegle.

 

Pytanie 51: „Prosimy o informacje czy w zakresie zadania jest przeniesienie istniejącej centrali telefonicznej do nowo projektowanej serwerowni, czy dostarczenie nowej centrali i podłączenie do niej istniejącej instalacji telefonicznej.”

Odpowiedź: Zakres robót został opisany w rozdziale 6.7.3. punkt E. PFU. Obecnie zainstalowana jest centrala telefoniczna Slican MAC-6400 z 2011r.

Pytanie 52: „Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie pomieszczeń, które mają być objęte systemem kolejkowym.”

Odpowiedź: Systemem kolejkowym będą objęte wyłącznie sale obsługi interesantów na parterze.

 

Pytanie 53: „Prosimy o potwierdzenie zastosowania okablowania strukturalnego kat 8 wraz z gniazdami RJ45?”

Odpowiedź: Należy zastosować okablowanie strukturalne kat 6A wraz z gniazdami RJ45.

 

Pytanie 54: „Prosimy o podanie dla jakiej kategorii ma być certyfikowana sieć strukturalna?”

Odpowiedź: Wybudowana sieć strukturalna winna spełniać wymagania dla klasy Ea.

Pytanie 55: „Prosimy o informacje czy automatyka urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych itp. Może być dostarczana przez producentów urządzeń i skomunikowana z systemem BMS poprzez protokół komunikacyjny?”

Odpowiedź: Tak, automatyka urządzeń może być dostarczana przez producentów urządzeń i skomunikowana z systemem BMS poprzez protokół komunikacyjny.

 

Pytanie 56: „Czy system BMS powinien monitorować stan zużycia mediów? Jeżeli tak o prosimy o określenie rodzaju mediów oraz lokalizacji liczników pomiarowych.”

Odpowiedź: System BMS nie musi monitorować stanu zużycia mediów.

 

Pytanie 57: „Czy Zamawiający potwierdza, że system BMS ma integrować system SSP, KD, SSWiN czy ma być do tego odrębna platforma obsługująca instalacje bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Integrację systemów bezpieczeństwa zrealizować należy w oparciu o platformę BMS. Ponadto każdy z nich winien poprawnie funkcjonować jako indywidualny system.

Pytanie 58: „Czy systemy bezpieczeństwa takie jak SSP, SSWiN, KD i  CCTV  mają być zintegrowane z istniejącymi systemami w starej części budynku. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie producentów istniejących systemów?”

Odpowiedź: Należy zapewnić integrację istniejących systemów bezpieczeństwa z nowo zaprojektowanymi. Dopuszcza się wymianę poszczególnych przestarzałych komponentów obecnych systemów w celu możliwości połączenia z nowymi.

SSP – centrala konwencjonalna z 2008 roku model IGNIS 1240 firmy Polon-Alfa

CCTV – urządzenia Hik-Connect

SSWiN – po modernizacji systemu w 2017 r. zamontowana jest płyta główna INTEGRA 64 SATEL

 

Pytanie 59: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, §§ 3-4 – zwracamy się o potwierdzenie, że rozliczenie robót prowadzone będzie w okresach miesięcznych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości miesięcznego rozliczania robót z uwagi na spełnienie wymagań dofinansowania inwestycji z Programu „Polski Ład”. Szczegóły wypłaty wynagrodzenia określone zostały w § 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy.  

 

Pytanie 60: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 4 ust. 1 – zwracamy się o dopuszczenie rozliczenia zrealizowanych robót zgodnie z procentowym zaawansowaniem ich wykonania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości rozliczania robót zgodnie z procentowym zaawansowaniem ich wykonania z uwagi na spełnienie wymagań dofinansowania inwestycji z Programu „Polski Ład”.

 

Pytanie 61: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 7 ust. 10 – zwracamy się o zmianę terminu z 3 na 7 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 7 ust. 10 Istotnych postanowień umowy:  „W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa podwykonawstwa wymaga zmiany w związku z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.”

 

Pytanie 62: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 10 ust. 19 – zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji w przypadku wystąpienia braków/wad istotnych, limitujących odbiór”.

Odpowiedź: Zgodnie z § 10 ust. 19 Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji projektowej zwierającej wady lub braki bez różnicowania na skalę wykrytych uchybień.

 

Pytanie 63: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 15 ust. 12 – Zamawiający przyznał sobie uprawnienie do podjęcia takich samych działań, tj. do sankcjonowania wykonawcy w tożsamy sposób zarówno w przypadku zidentyfikowania wad istotnych jak i nieistotnych. W konsekwencji Zamawiający wprowadził de facto do postępowania odbiór bezusterkowy, jednoznacznie wyłączony na gruncie orzecznictwa, w tym zakresie i praktyki realizacyjnej projektów wykonywanych w reżimie zamówień publicznych. Wnosimy o modyfikację treści SWZ poprzez dostosowanie § 15 ust. 12. Umowy do treści art. 647 k.c., tj. nadanie następującego brzmienia: „12. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający: 1) może odmówić odbioru jeżeli wady są istotne, 2) jeżeli wady są nieistotne – dokona odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi”.

Odpowiedź: Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 15 ust. 12 Istotnych postanowień umowy: „Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający:

1) może odmówić odbioru jeżeli wady są istotne,

2) jeżeli wady są nieistotne – dokona odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi”.   

 

Pytanie 64: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 17 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 9 – z uwagi na rażąco wysokie kary, zwracamy się o zmniejszenie poziomu kary w pkt 1 z „0,2%” do „0,05%”; w pkt 2 z „0,05%” na „0,025%” oraz kary w pkt 4 z „(…) w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy” na „(…) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia wskazanego w danej umowie o podwykonawstwo”.”

Odpowiedź: Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 17 ust. 2 pkt. 1) Istotnych postanowień umowy: „1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;”

Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 17 ust. 2 pkt 9) Istotnych postanowień umowy:

„9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
o której mowa  w §18 ust. 2 pkt. 2) ppkt. d) i 3 oraz w § 19  – w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia wskazanego w danej umowie o podwykonawstwo,”

 

Zamawiający informuje, iż w § 17 ust. 2 pkt 2) pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 65: „Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 17 ust. 2 pkt 2, 11, 13 oraz 16 – jako podstawę naliczania kar umownych zdefiniowanych w wyżej wskazanych zapisach umownych, Zamawiający wskazał „opóźnienie” w realizacji poszczególnych czynności przez Wykonawcę. Zamawiający w ramach określania katalogu kar umownych w postępowaniu w ramach § 17 ust. 2 pkt 1 Istotnych postanowień umowy posługuje się sformułowaniem „zwłoka”, a więc różnicuje te dwa pojęcia i daje wyraz temu, że to właśnie sytuacje zwłoki w wykonaniu określonych czynności w ramach przedmiotowego postępowania powinny być sankcjonowane naliczaniem kar umownych. Nie ma bowiem jakiegokolwiek uzasadnienia aby w odniesieniu do niektórych czynności realizacyjnych wykonawcy obciążani byli karami umownymi za opóźnienie kwalifikowane (zwłokę), za inne zaś czynności w zamierzeniu Zamawiającego ponosili natomiast odpowiedzialność za sytuacje przez siebie niezawinione (opóźnienie). Ponadto, nie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z zakresem zamówienia, który uzasadniałby możliwość zaostrzonych reguł odpowiedzialności ponad określone w ustawie Pzp. W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację treści Istotnych postanowień umowy w ww. zakresach, poprzez nadanie następującego brzmienia: „2) za zwłokę w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad; 11) za nieprzystąpienie do robót w terminie przekraczającym 7 dni od dnia przekazania terenu budowy – w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 13) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 16) za zwłokę w usunięciu wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części, a także w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt a) za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad”

Odpowiedź: Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 17 ust. 2 pkt 2) Istotnych postanowień umowy:

„2) za zwłokę w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;”

 

Zamawiający informuje, iż w § 17 ust. 2 pkt 11), 13) oraz 16) pozostają bez zmian.

 

Pytanie 66: „. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 17 ust. 4 – Zamawiający w sposób nieproporcjonalny i wygórowany określił limit kar umownych, jakie może nałożyć na Wykonawcę. W związku z powyższym zwracamy się o zmniejszenie limitu kar z „50%” na „10%”.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu łącznych kar z „50%” na „10%”.

 

Pytanie 67: „Z jakiego materiału mają być wykonane projektowane nawierzchnie? Wg pkt. „6.7.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu” nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej, a wg. pkt. 6.11. nawierzchnie należy wykonać z płyt kamiennych oraz kostki granitowej.”

Odpowiedź: Projektowane nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej.

 

Pytanie 68: „Czy nowe ogrodzenie należy wykonać w zakresie granic opracowania całego terenu, czy tylko na części przy nowym budynku?”

Odpowiedź: Nowe ogrodzenie należy wykonać wyłącznie na części przy nowym budynku (odgrodzenie nowego dziedzińca przed dostępem osób z zewnątrz od strony ul. Wiewiórczej po trasie od nowego budynku do istniejącego ogrodzenia). Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu w celu zapewnienia odbioru odpadów.

 

Pytanie 69: „Czy wymieniane okna i drzwi piwnicy i parteru w istniejącym budynku mają posiadać klasę odporności na włamanie? Jeżeli tak, to jaką?”

Odpowiedź: Tak, nowe okna i drzwi powinny mieć klasę na włamanie min. RC 4.

 

Pytanie 70: W ……………………….., zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o cztery tygodnie to jest na dzień 24.02.2022r. Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny termin przypada na przedłużony w województwie podlaskim okres świąteczny (święta prawosławne) , oraz na rozpoczynający się czas ferii zimowych , co wiąże się ze zwiększoną ilością urlopów pracowniczych. Utrudnienie w tym okresie stanowi również pozyskanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów. Przypadający na dzień 27.01.2022 termin złożenia oferty, nie daje nam realnej możliwości przygotowania profesjonalnej i rzetelnej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcom na gruntowną analizę dokumentacji przetargowej (PFU), zdefiniowanie robót koniecznych do wykonania w ramach tego zamówienia, pozyskanie aktualnych cen rynkowych od podwykonawców i przygotowanie właściwej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2022r. 

 

Pytanie 71: „Proszę o wyjaśnienie dotyczące systemu kontroli dostępu SKD. Zapis w PFU mówi o objęciu SKD pomieszczeń technicznych, archiwum i stref niedostępnych dla interesantów. Proszę o wskazanie, które strefy będą niedostępne dla interesantów i wyszczególnienie pokoi, które mają być zabezpieczone SKD.

Odpowiedź: Kontrolą dostępu będą objęte następujące pomieszczenia:

 • wejście na poziom piwnic, a dodatkowo wejście do poszczególnych archiwów oraz serwerowni
 • na parterze wejście do pomieszczenia portierni (-01.04)
 • na poziomie wysokiego parteru jedno wejście z klatki schodowej w łączniku na korytarze wewnętrzne, dwa wejścia z komunikacji na korytarze wewnętrzne, wejście do sali spotkań (od strony komunikacji) oraz wejście do pokoju 00.15
 • na poziomie I piętra jedno wejście z klatki schodowej w łączniku na korytarze wewnętrzne, dwa wejścia z komunikacji na korytarze wewnętrzne, wejście do sali spotkań (od strony komunikacji) oraz wejście do pokoju 01.15
 • na poziomie II piętra jedno wejście z klatki schodowej w łączniku na korytarze wewnętrzne, dwa wejścia z komunikacji na korytarze wewnętrzne, wejście do sali spotkań (od strony komunikacji) oraz wejście do pokoju 02.16
 • na poziomie III piętra jedno wejście z klatki schodowej w łączniku na korytarze wewnętrzne oraz dwa wejścia z komunikacji na korytarze wewnętrzne

Dodatkowo w windach należy przewidzieć możliwość czasowej kontroli dostępu do wybranych pięter.

 

Pytanie 72: „Proszę o wyjaśnienie dotyczące systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. Zapisy w PFU wskazują, iż system SSWiN ma objąć swym zakresem pomieszczenia techniczne, archiwum, pomieszczenia obsługi interesantów oraz kancelarie kadry kierowniczej urzędu. Proszę o potwierdzenie, iż pozostałe pomieszczenia (m.in. sale spotkań, pokoje, klatki schodowe, korytarze. itd.) nie będą objęte systemem SSWiN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż korytarze i klatki schodowe również powinny zostać objęte systemem sygnalizacji włamania i napadu.

 

Pytanie 73: „Proszę o wyjaśnienie dotyczące okablowania strukturalnego poziomego. PFU zakłada wykonanie instalacji w klasie Ea, co odpowiada kategorii 6A okablowania strukturalnego. Natomiast kabel został wpisany jako kat. 8, co zdaniem Wykonawcy jest przewymiarowane i nieoptymalne dla tego typu obiektu. Proszę o potwierdzenie, iż okablowanie strukturalne poziome można będzie wykonać kablem ekranowanym kategorii 6A.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż okablowanie strukturalne poziome można będzie wykonać kablem ekranowanym kategorii 6A.

 

Pytanie 74: „Proszę o informację, ile telefonów analogowych obecnie funkcjonuje  w starym budynku Starostwa Powiatowego.”

Odpowiedź: Obecnie funkcjonuje 100 numerów.

 

Pytanie 75: „Proszę o informację czy istniejący budynek Starostwa Powiatowego zabezpieczony jest systemem sygnalizacji pożaru SSP. Jeżeli tak, proszę o podanie modelu i producenta centrali SSP.”

Odpowiedź: Aktualnie zamontowana jest centrala konwencjonalna model IGNIS 1240 firmy Polon-Alfa z 2008 roku.

 

Pytanie 76: „Czy wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu oraz parametrów, które należy przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź: Wyposażenie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 77: „Prosimy o przekazanie dokumentów części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych zgodnie z Dz.U. z dn. 29.12.2021 r. poz. 2454 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie § 19 ppkt. 4), które powinny obejmować:

 • kopię mapy zasadniczej,
 • wyniki badań gruntowo-wodnych,
 • inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
 • warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych.”

 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe opracowania wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia i muszą być uwzględnione w cenie oferty.

 

Pytanie 78: „W związku z zagłębieniem posadowienia projektowanej rozbudowy poniżej poziomu istniejącego podpiwniczenia budynku, czy należy przewidzieć podbijanie istniejących fundamentów, czy wykonać ścianę szczelinową by zachować projektowany rzut piwnic z PFU? Czy można odsunąć się od istniejącego podpiwniczenia tak, by nie naruszać istniejącego podpiwniczenia, ale zmienić rzut piwnic z PFU?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie, proponowanego w koncepcji, połączenia z budynkiem istniejącym przy zachowaniu proponowanego połączenia funkcjonalno-użytkowego pomiędzy budynkiem projektowanym i istniejącym.  

 

Pytanie 79: „Czy zgodnie z Rozdziałem IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt. a) projekty techniczne (PT) wielobranżowe mają stanowić odrębne tomy niż projekty wykonawcze (PW) wielobranżowe? Czy mogą to być łączne pozycje projektów technicznych – wykonawczych (PT-W), następujących branż:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjnej,
 • sanitarnej,
 • elektroenergetycznej,
 • teletechnicznej,

Odpowiedź: W celu przyśpieszenia procesu inwestycyjnego, Zamawiający zaleca rozdzielenie projektów technicznych od wykonawczych. 

 

Pytanie 80: „Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt. a) obejmuje m.in. opracowania opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Czy na etapie PFU wykonano pełne geotechniczne warunki posadowienia? Czy w przypadku opracowania projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będą one zlecone dodatkowo i czasokres ich realizacji wydłuży termin realizacji zamówienia?”

Odpowiedź: Powyższe opracowania wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia i muszą być uwzględnione w cenie oferty. Wszelkie możliwości przesunięcia terminów zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy w §18.

 

Pytanie 81: „Jakie należy przyjąć wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2*K)] dla okien, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych?”

Odpowiedź: Wszystkie wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2*K)] dla przegród należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytanie 82: „Proszę o udzielenie odpowiedzi, jakie łącze telefoniczne miejskie posiada aktualnie Starostwo, chodzi o liczbę kanałów na łączu SIP.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podsiada obecnie 6 dostępów ISDN.

 

Pytanie 83: „Proszę o informację, ile telefonów analogowych i ile telefonów IP obecnie funkcjonuje  w starym budynku Starostwa Powiatowego.”

Odpowiedź: W istniejącym budynku funkcjonuje około 100 telefonów analogowych i 0 telefonów IP.

Pytanie 84: „Według PFU i dostępnej wiedzy technicznej, w budynku powinniśmy stosować kabel skrętkowy w klasie CPR B2ca, natomiast na rynku nie ma dostępnego kabla kategorii 8 w klasie izolacji B2ca, a jedynie Cca, co nie będzie zgodne z wymaganiami PFU, normami i dobrymi praktykami. W związku z tym, proszę o dopuszczenie możliwości stosowania kabla skrętkowego ekranowanego kategorii 6A, w klasie izolacji B2ca.”

Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przewodu kat. 6A. Ponadto przy doborze przewodów bezwzględnie należy stosować normę N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

Pytanie 85: „Czy w lokalu "01.05 pomieszczenie pod wynajem" należy przewidzieć możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej?”

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 35.

 

Pytanie 86: „Proszę o potwierdzenie iż wyposażenie budynku takie jak np.  meble, szafy archiwum itp. jest po stronie Zamawiającego?”

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 2 oraz 31.

 

Pytanie 87: „Zgodnie z rozdziałem VII, pkt. 2 skrócenie terminu realizacji będzie stanowiło jedno z kryterium oceny ofert, a zgodnie z rozdziałem XVII nie ma wpływu na punktację. Proszę o wyjaśnienie”

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 17.

 

Pytanie 88: „W treści opisu jest niezgodność w instalacji klimatyzacji. W jednym miejscu jest napisane, że należy wykonać instalację w technologi wody lodowej, natomiast dalej, że VRF lub multisplit. Co mamy przyjąć do oferty? woda lodowa czy instalacja freonowa?”

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 24.

 

Przypominamy zainteresowanym Wykonawcom, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z obecnym stanem istniejących obiektów oraz terenem inwestycji.

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający informuje, iż ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 14.02.2022r. do godziny 10.00. natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 12.00.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  15.03.2022r.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.   

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 21-01-2022 09:42

Data modyfikacji informacji: 21-01-2022 09:48