Odpowiedź na pytania 2

Białystok, dnia 26.01.2022r.

 

OR.272.1.2022

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

           

DOTYCZY: postępowania na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

 

Pytanie 1: „Co Zamawiający rozumie przez zapis w PFU: "Wewnętrzne ściany działowe należy wykonać Jako murowane z bloczków silikatowych o gr. 12 cm lub z płyt GK na ruszcie stalowym o podwyższonej akustyce."? Czy kwestia akustyki dotyczy również bloczków silikatowych o wyższej klasie izolacyjności akustycznej czy tylko ścianek g-k? Jeśli parametry mają być wyższe niż dla standardowych bloczków silikatowych N12 kl. 15 lub standardowych ścianek g-k z wypełnieniem wełną mineralną prosimy o podanie parametrów dla ścian działowych, które mają być spełnione”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ściany działowe, miały odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej, na poziomie Rw około 50 dB.

Pytanie 2: „Prosimy o sprecyzowanie wymaganego wykończenia ścian wewnętrznych. W opisie PFU można znaleźć jedynie zapisy ogólne, min. w pkt. "6.10. Wymagania dotyczące wykończenia obiektu" zapis: "ściany wg projektów wnętrz", natomiast dokumentacja nie zawiera żadnych projektów wnętrz ani szczegółów wykończenia ścian. Prosimy o informację czy wszystkie ściany należy przewidzieć jako malowane lub sprecyzowanie konkretnej okładziny ścian do konkretnych typów pomieszczeń.”

Odpowiedź: Opracowanie projektu wykończenia wnętrz wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby użyte materiały i technologie były trwałe, odporne na uszkodzenia i zabrudzenia oraz spełniały wymagania polskich norm.

Pytanie 3: „Prosimy o sprecyzowanie, dla których przegród pionowych lub pomieszczeń Zamawiający Oczekuje wykonania jako systemowe rozwiązania ścian w konstrukcji aluminiowej? Koszt wykonania w to miejsce ścian g-k lub murowanych zamiast witryn przeszklonych będzie diametralnie inny, stąd konieczne jest precyzyjne przyjęcie tego na etapie przetargu.”

Odpowiedź: Ściany w konstrukcji aluminiowej zostały zaznaczone na rzutach kondygnacji i dotyczyć będą następujących pomieszczeń:

  • na parterze: -01.02; -01.03; -01.04; -01.05; -01.14; -01.15; -01.16; -01.17
  • na wysokim parterze: 00.17
  • na I piętrze: 01.21
  • na II piętrze: 02.21

Pytanie 4: „Do jakiej wysokości mają być wykonane ściany przeszklone w konstrukcji aluminiowej - czy do pełnej wysokości kondygnacji jak wynika z przekrojów czy do sufitów podwieszanych na wysokości zależnej od konkretnych pomieszczeń? Prosimy o sprecyzowanie”

Odpowiedź: Ściany przeszklone w konstrukcji aluminiowej mogą być wykonane do wysokości sufitów podwieszanych na wysokości zależnej od konkretnych pomieszczeń.

Pytanie 5: „Na jakiej wysokości i w których pomieszczeniach Zamawiający wymaga wykonania sufitów podwieszanych? Wg dokumentacji na przekrojach nie widać żadnych sufitów podwieszanych”

Odpowiedź: Sufity podwieszone należy wykonać we wszystkich ciągach komunikacyjnych, salach obsługi, spotkań i narad, sanitariatach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, portierni, w pomieszczeniu pod najem, tak aby zapewnić miejsce na prowadzenie wszelkich przewodów instalacyjnych, na wysokościach zgodnych z warunkami technicznymi. W pokojach biurowych mogą okazać się niezbędne częściowe zabudowy z płyt G-K.

Pytanie 6: „Do jakiej wysokości należy wykonać tynkowania ścian i okładzin ścian - czy do pełnej wysokości kondygnacji czy do planowanej wysokości sufitów podwieszanych?”

Odpowiedź: Tynkowania ścian i okładzin ścian należy wykonać do planowanej wysokości sufitów podwieszanych.

Pytanie 7: „Proszę o potwierdzenie czy Wykonawca ma przewidzieć do wykonania w zakresie przetargu wykonanie działowych ścianek HPL w łazienkach? Nie ma o tym mowy w PFU, natomiast rzuty architektoniczne na to wskazują”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie przedmiotu zamówienia wykonanie ścianek działowych HPL w sanitariatach.

Pytanie 8: „Prosimy o uściślenie zakresu projektowanych 2 sztuk dźwigów osobowych pod względem wymogu dostosowania ich na potrzeby straży pożarnej dla ekip ratowniczych Taki zapis znajduje się w PFU w pkt. 6.9.2. Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Czy wymagane jest dostosowanie dźwigów dla potrzeb ratowniczych, czy nie?”

Odpowiedź: Parametry dźwigów osobowych zostaną określone na etapie sporządzania projektu budowlanego. Mają one spełniać wszelkie wymogi i obecnie panujące standardy.

Pytanie 9: „Czy inwestor dopuszcza zamianę napędu projektowanych 2 sztuk dźwigów osobowych z hydraulicznego na elektryczny ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę napędu dźwigów osobowych na etapie sporządzania projektu budowlanego.

 

Pytanie 10: „Na elewacji południowo -zachodniej znajduje się zadaszenie, które podlega rozbiórce ze względu na zły stan techniczny. Należy zaprojektować i wykonać nową konstrukcję z uwzględnieniem przemodelowania pod zabudowę zewnętrzną . Czy Inwestor to potwierdza ?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z koncepcją.

Pytanie 11: „Czy balustrady zewnętrzne schodowe poza wejściem głównym podlegają wymianie, czy pozostają istniejące?”

Odpowiedź: Balustrady zewnętrzne schodowe poza wejściem głównym nie podlegają wymianie.

Pytanie 12: „Prosimy o potwierdzenie ujęcia w kosztach wyceny wymiany gresu na schodach zewnętrznych znajdujących się na elewacji południowo -zachodniej ze względu na zły stan techniczny.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ujęcie w kosztach wyceny wymianę gresu na schodach zewnętrznych znajdujących się na elewacji południowo –zachodniej oraz na schodach od strony dziedzińca.

Pytanie 13: „Jaki zakres terenu wewnętrznego planuje przekazać Inwestor pod rozbudowę ? Chodzi tu o wyznaczenie miejsca pod zaplecze socjalne, miejsca składowe oraz wjazd i wyjazd z placu budowy.”

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku oznaczył teren możliwy do zaadaptowania na zaplecze budowy.

Pytanie 14: „Czy działka o numerze geodezyjnym 709/1 jest własnością Inwestora. Według zagospodarowania jest w zakresie opracowania, natomiast w rzeczywistości przynależy ogrodzeniem do sąsiadującego budynku?”

Odpowiedź: Działka o numerze geodezyjnym 709/1 jest własnością Zamawiającego. Istniejące ogrodzenie należy przenieść na granicę działki.

Pytanie 15: „Czy Inwestor przewidział ograniczenia w pracy żurawia budowlanego i kolizję z masztem nadawczym znajdującym się na dachu budynku istniejącego: a. Czy maszt zostanie zdemontowany na czas realizacji? b. Jeżeli pozostanie, to proszę o podanie jego pełnej wysokość od dachu budynku?”

Odpowiedź: Maszt nie zostanie zdemontowany na czas realizacji inwestycji, jego wysokość wynosi 25m.

Pytanie 16: „Przedstawione zagospodarowanie terenu nie uwzględnia dojazdu do nowo zaprojektowanych miejsc parkingowych przy nowej części budynku. Prosimy o naniesienie wjazdu i wyjazdu z w/w części parkingowej”

Odpowiedź: Uzgodnienie wjazdu na miejsca parkingowe leży w zakresie opracowania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17: „W jakim zakresie kalkulacji należy przyjąć ogrodzenie zewnętrzne, czy należy uwzględnić dodatkowe bramy, furtki ? - brak w koncepcji.”

Odpowiedź: Nowe ogrodzenie należy wykonać wyłącznie na części przy nowym budynku (odgrodzenie nowego dziedzińca przed dostępem osób z zewnątrz od strony ul. Wiewiórczej po trasie od nowego budynku do istniejącego ogrodzenia, które należy przenieść na granicę działki 709/1). Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu w celu zapewnienia możliwości odbioru odpadów.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający przewiduje przekazanie terenu budowy zgodnie z planem dołączonym do PFU oznaczonym jako granice opracowania ? Jeżeli nie to proszę o wskazanie w jakim zakresie zostanie przekazany teren budowy ?”

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku oznaczył zakres przekazania terenu budowy. Termin udostępnienia istniejącego budynku do realizacji prac modernizacyjnych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą i uwzględniony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Prace na istniejącym budynku nie mogą zakłócić bieżącej pracy Urzędu.

Pytanie 19: „Czy Zamawiający wymaga skomunikowania części istniejącej budynku z częścią projektowaną odrębnie dla każdego piętra – zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych na każdej kondygnacji z osobna? Koncepcja przewiduje różnicę poziomów pomiędzy obiema częściami budynku, zatem pokonanie biegu schodów w łączniku w takim przypadku wymagać będzie zastosowania rozwiązań w postaci windy schodowej czy pochylni.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skomunikowania części istniejącej budynku z częścią projektowaną odrębnie dla każdego piętra. Różnice poziomów należy rozwiązać za pomocą platform schodowych.

Pytanie 20: „W związku z tym, że PFU przewiduje zaprojektowanie systemu do archiwizacji (regałów jezdnych na każdym poziomie), prosimy o określenie podstawowych parametrów, takich jak np. wymagana długość łączna półek użytkowych, głębokość półki, rodzaj przechowywanych dokumentów, obciążenie, w celu zaprojektowania i skalkulowania stropów o odpowiedniej nośności, z uwzględnieniem właściwego obciążenia od regałów”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż archiwa na piętrach będą miały regały jezdne o parametrach:

wysokość około 2,34m (6 półek w pionie + 1 półka kryjąca), głębokość półki około 0,3m, wysokość między półkami około 0,33m, zaś długość zgodnie z wymiarami podanymi na rzutach. Nośność 1 półki około 80 kg/mb.

Pytanie 21: „W związku z wymogiem wykonania projektu aranżacji i wystroju wnętrz dla nowego obiektu, prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wyposażenia bądź jego części (np. w zakresie przystosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych – wyposażenie w pochwyty i poręcze czy inne wyposażenie niezbędne do odbioru budynku przez odpowiednie służby, wykonania systemu informacji wizualnej budynku itp.)?”

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dostawy niezbędnego wyposażenia (np. w zakresie przystosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, dostawa gaśnic) umożliwiającego odbiór budynku przez odpowiednie służby.

Pytanie 22: „Czy praca w budynku wymaga agregatu prądotwórczego który rezerwuje 100 % zapotrzebowania energii elektrycznej, czy też wystarczy agregat rezerwujący urządzenia pożarowe?”

Odpowiedź: Agregat prądotwórczy ma zapewnić 100 % zapotrzebowania energii elektrycznej przez okres min.12 godzin.

Pytanie 23: „Ilu przewidywanych jest pracowników w nowym budynku?”

Odpowiedź: W nowym budynku przewidywanych jest około 135 pracowników.

Pytanie 24: „W celu dobrania i wyceny systemu kolejkowego potrzebujemy ilości urządzeń które mają wchodzić w jego skład oraz wymagań programowych. Dokładnie do ilu stanowisk pracowniczych może zostać kierowany klient.”

Odpowiedź: Kolejkomat ma obsługiwać sale obsługi na poziomie parteru. Interesant może zostać przy wejściu skierowany do jednego z 16 okienek.

Pytanie 25: „Dotyczy SWZ rozdz. IV ust. 1 oraz § 1 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza stanowiska. Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność po dokonaniu odbioru zgodnie z § 15 ust. 2. Przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić zgodnie z §18 ust. 2 pkt 1).

Pytanie 26: „Dotyczy SWZ rozdz. IV ust. 1 oraz § 1 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?;”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podział projektowania na część związaną z rozbiórką garaży i  część dotyczącą rozbudowy i przebudowy oraz na uzyskanie osobnych pozwoleń na budowę na te elementy. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji i płatności w Okresach Rozliczeniowych. Na tym etapie należy przewidzieć dwie płatności za poszczególne, odebrane przez Zamawiającego projekty zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę. 

Pytanie 27: „Dotyczy § 3 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający akceptuje zmianę zasad finansowania i zwiększenie pierwszej transzy do nie mniej niż 90% kwoty dofinansowania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zmiany zasad finansowania z uwagi na spełnienie wymagań dofinansowania inwestycji z Programu „Polski Ład”. Szczegóły wypłaty wynagrodzenia określone zostały w § 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy. 

Pytanie 28: „. Dotyczy § 3 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający akceptuje wypłacanie dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” sukcesywnie w miarę postępów realizacji Umowy w transzach nie niższych niż 5% kwoty dofinansowania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości sukcesywnej wypłaty kwot dofinansowania z uwagi na spełnienie wymagań dofinansowania inwestycji z Programu „Polski Ład”. Szczegóły wypłaty wynagrodzenia określone zostały w § 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy. 

Pytanie 29: „Dotyczy § 4 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach jednomiesięcznych?”

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości miesięcznego rozliczania robót z uwagi na spełnienie wymagań dofinansowania inwestycji z Programu „Polski Ład”. Szczegóły wypłaty wynagrodzenia określone zostały w § 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy. 

Pytanie 30: „Dotyczy § 4 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji i płatności w Okresach Rozliczeniowych. Harmonogram wypłaty odebranych prac projektowych i robót musi być zgodny z zasadami określonymi w §3 Istotnych postanowień umowy.

Pytanie 31: „Dotyczy § 4 ust. 1 Umowy – w jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie elementów robót?”

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 30.

Pytanie 32: „. Dotyczy § 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych. W związku z powyższym §7 ust 24 przyjmuje brzmienie: „Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.”

Pytanie 33: „Dotyczy § 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wymaganych dokumentów przed datą płatności Wykonawcy faktury końcowej.

Pytanie 34: „. Dotyczy § 4 ust. 15 Umowy – czy Zamawiający akceptuje uznanie za dzień zapłaty daty wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej daty obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje uznanie za dzień zapłaty daty obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

Pytanie 35: „Dotyczy § 7 ust. 22 Umowy – czy Zamawiający potwierdza, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych jednakże zestawienie należności winno obejmować wszelkie istniejące należności (wymagalne i niewymagalne).

Pytanie 36: „Dotyczy § 7 ust. 22 Umowy – czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę.

Pytanie 37: „. Dotyczy § 7 ust. 22 Umowy – czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zapis pod warunkiem, że gwarancja udzielona przez podwykonawcę nie będzie dłuższa niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

Pytanie 38: „Dotyczy § 15 ust. 8, 9 i 12 Umowy – czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowień umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: "może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne", wyrażeniem: „może odmówić odbioru, jeżeli wady są istotne", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.01.2022r. Zamawiający zmienił zapis §15 ust.12 Istotnych postanowień umowy na: „Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający:

1) może odmówić odbioru jeżeli wady są istotne,

2) jeżeli wady są nieistotne – dokona odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi”.   

Pytanie 39: „Dotyczy § 17 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10%?”

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia limitu łącznych kar z „50%” na „10%”.

Pytanie 40: „Proszę o potwierdzenie, że w zakresie  jest wymiana okien w piwnicy i na parterze, tylko w parterowych budynkach istniejących.”

Odpowiedź: W zakres prac wchodzi wymiana okien w jednym pomieszczeniu na poziomie piwnic od strony parkingów (na znacznie mniejsze, należy przewidzieć wypełnienie powstałej pustki), ocieplenie i izolacja istniejących ścian piwnicy oraz zasypanie fosy przy ścianie zewnętrznej od strony parkingu zgodnie z koncepcją.

Pytanie 41: „Proszę o potwierdzenie, że w zakresie  jest wymiana trzech drzwi wejściowych do istniejącego budynku.  Wymiana ma być na drzwi przesuwne. Proszę o podanie z jakiego materiału, czy pcv czy aluminiowe?”

Odpowiedź: Zakresem prac jest objęta wymiana jednych drzwi wejściowych od strony ul. Borsuczej na automatyczne, rozsuwane, z profili aluminiowych, w klasie włamaniowej RC4.

Pytanie 42: „Okna PCV mogą mieć maksymalnie klasę na włamanie RC 2.Czy to jest wystarczające? Czy trzeba jednak przyjąć okna aluminiowe w budynku istniejącym aby zachować RC 4?”

Odpowiedź: Należy przyjąć okna PCV lub aluminiowe w klasie RC 4.

Pytanie 43: „Z czego ma być obudowa agregatów klimatyzacyjnych na dziedzińcu?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje obudowy agregatów klimatyzacyjnych na dziedzińcu wykonanej w formie ażurowej, komponującej się z otoczeniem.

Pytanie 44: „Czy nowe wejścia i schody wejściowe w części istniejącej i projektowanej mają być żelbetowe i wykończone gresem?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Gres powinien być mrozoodporny, antypoślizgowy, wysokiej jakości.

Pytanie 45: „Czy drzwi do pom. technicznych i archiwum, w piwnicy i na pozostałych kondygnacjach, mają być stalowe pełne?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drzwi stalowe pełne do pomieszczeń technicznych i archiwum w piwnicy, natomiast na wyższych kondygnacjach drzwi muszą być wykonane jako system aluminiowy, okienno-drzwiowy, szkolny szkłem bezpiecznym, mleczny ( w większości), malowany proszkowo na kolor RAL.

Pytanie 46: „Czy drzwi do pom. biurowych, socjalnych, gospodarczych i sanitarnych mają być płytowe?”

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 45.

Pytanie 47: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 48: „Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany założonego wg PFU pokrycia dachu, membraną pcv, na dwie warstwy papy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Pytanie 49: „Proszę o informację jaką konstrukcję stropodachu Zamawiający przewiduje?„

Odpowiedź: Konstrukcja stropodachu zostanie określona w projekcie budowlanym.

Pytanie 50: „Prosimy o podanie minimalnych wymagań dotyczących sufitów, wykładzin.”

Odpowiedź: Wymagania dotyczące sufitów i podłóg opisano w punkcie 6.10 PFU oraz udzielono odpowiedzi w pytaniu 5 i 51.

Pytanie 51: „W opisie widnieje wykładzina flokowana, winylowa, w zestawieniu obok projektu wykończenie istnieje jedynie z wykładziny winylowej. Czy przy wycenie należy sugerować się tabelą obok projektu?”

Odpowiedź: W wycenie na podłogach należy przyjąć posadzki gresowe - płyty rektyfikowane, powierzchnia matowa, klasa ścieralności IV, klasa antypoślizgowości R9. Pomieszczenia strefy wejścia – dodatkowo jako posadzki gresowe wielkoformatowe z wysokiej jakość rysunkiem kamienia. W gabinetach 03.13, 03.14, 03.15 oraz 01.16 planowana jest wykładzina flokowana.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.02.2022r. 

Przypominamy zainteresowanym Wykonawcom, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z obecnym stanem istniejących obiektów oraz terenem inwestycji.

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający informuje, iż ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 16.02.2022r. do godziny 10.00. natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022 r. o godzinie 12.00.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 17.03.2022r.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.   

 

Podpisał:

Roman Czepe - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 26-01-2022 14:09

Data modyfikacji informacji: 26-01-2022 14:19