Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu Białostockiego rok 2014

 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 176 z dnia 9 stycznia 2014r.

Uchwała Nr 588/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 589/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 PLAN WYKONAWCZY.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 177 z dnia 16 stycznia 2014r.

Postanowienie Nr 590/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Rozbudowy ul. 11 Listopada w Supraślu polegającej na wykonaniu dojazdu do posesji, budowie studni chłonnej, wpustu z przykanalikiem, budowy instalacji telekomunikacyjnej oraz rozbiórki kolidujących elementów istniejącej infrastruktury”.

Uchwała Nr 591/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 178 z dnia 28 stycznia 2014r.

Postanowienie Nr 592/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie  z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Brzozowo Stare – Łukawica w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+398,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr 593/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 594/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programów Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na 2014 r. 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 179 z dnia 6 lutego 2014r.

Na posiedzeniu Zarządu powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 180 z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała Nr 595/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie opinii o  pozbawieniu kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie Powiatu  Zambrowskiego:

- drogi powiatowej Nr 1991B: droga powiatowa nr 1938B – Szeligi Leśnica;

- drogi powiatowej nr 1940B: Puchały - Łady Borowe -  Łady Polne.

Uchwała Nr 596/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie Powiatu Zambrowskiego.

Uchwała Nr 597/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi  położonej  na działce o nr geod. 635,  w obrębie Podozierany gm.  Gródek.

Uchwała Nr 598/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie miasta i gminy Choroszcz.

Uchwała Nr 599/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej.         

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 181 z dnia 20 lutego 2014r.

Uchwała Nr 600/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 601/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Decyzja Nr 602/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 603/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 182 z dnia 27 lutego 2014r.

Uchwała Nr 604/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg  powiatowych  drogi, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Laskowiec gmina Zambrów, obejmującej  działki o nr geod. 106/3, 109/3, 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1.   

Uchwała Nr 605/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki.

Uchwała Nr 606/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 607/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 183 z dnia 6 marca 2014r.

Uchwała Nr 608/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 609/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 610/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2014r.

Uchwała Nr 611/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Białostockiego sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 184 z dnia 13 marca 2014r.

Uchwała Nr 612/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2013 rok.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 185 z dnia 20 marca 2014r.

Postanowienie Nr 613/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Budowa drogi na odcinku od ul. Długiej z wcinką do ul. Żwirki i Wigury w Łapach oraz przedłużenia ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Brańskiej do ul. Południowej w Łapach”.

Uchwała Nr 614/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Decyzja Nr 615/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1418B. 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 186 z dnia 31 marca 2014r.

Uchwała Nr 616/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XL/311/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr 617/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Uchwała Nr 618/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie  informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 187 z dnia 4 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 619/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok. 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 188 z dnia 10 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 620/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwała Nr 621/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 622/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 623/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu uprawnień Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.

Uchwała Nr 625/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłużenia zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności banku na nieruchomości Powiatu Białostockiego przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

Uchwała Nr 626/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.  Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Uchwała Nr 627/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 189 z dnia 17 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 628/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

Uchwała Nr 629/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 190 z dnia 22 kwietnia 2014r.

Na posiedzeniu Zarządu powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 191 z dnia 24 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 630/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 631/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLI/316/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr 632/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego przez okres 3 lat. 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 192 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 633/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 193 z dnia 8 maja 2014r.

Postanowienie Nr 634/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od zalewu do ul. Wrzosowej od km rob. 0+000 do km rob. 0+954,49.

Uchwała Nr 635/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie oceny działalności w 2013 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej.

Uchwała Nr 636/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 maja 2014 roku  w sprawie oceny działalności w 2013 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

Uchwała Nr 637/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 maja 2014 roku  w sprawie oceny działalności w 2013 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 194 z dnia 15 maja 2014r.

Postanowienie Nr 638/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Białostockiej w Wasilkowie wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i odwodnienia, na odc. od ul. E. Plater do ul. Kościuszki.

Uchwała Nr 639/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2014 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 195 z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 640/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 641/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przekazania środka trwałego między Domem Pomocy Społecznej w Choroszczy a Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr 642/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 643/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Uchwała Nr 644/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 196 z dnia 29 maja 2014r.

Postanowienie Nr 645/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulic Górnej i Klonowej w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Postanowienie Nr 646/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Spokojnej w Uhowie, w km 0+000 – 0+655,6.

Uchwała Nr 647/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.  - Moduł I.

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 197 z dnia 5 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 648/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 649/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.

Uchwała Nr 650/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2014.

  

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 198 z dnia 12 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 651/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 652/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2014.

Uchwała Nr 653/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

  

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 199 z dnia 18 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 654/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postanowienie Nr 655/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Uhowie, w km 0+000 – 0+574,4. 

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 200 z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 656/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Postanowienie Nr 657/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl.

Uchwała Nr 658/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach. 

  

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 201 z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 659/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLIII/ 335 /2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 202 z dnia 03 lipca 2014r.

Uchwała Nr 660/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Decyzja Nr 661/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia z dniem 3 lipca 2014 r., trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 1,8785 ha, położonej w Supraślu,  gm. Supraśl ustanowionej na rzecz Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 203 z dnia 08 lipca 2014r.

Uchwała Nr 662/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

Uchwała Nr 663/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na działkach o nr geod. 312/9 i 313/1, w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny gm. Juchnowiec Kościelny. 

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 204 z dnia 17 lipca 2014r.

Uchwała Nr 664/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 665/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 666/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 667/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 668/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Uchwała Nr 669/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 205 z dnia 24 lipca 2014r.

Uchwała Nr 670/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2014-2017”. 

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 206 z dnia 31 lipca 2014r.

Uchwała Nr 671/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 672/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 673/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 674/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego likwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 675/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem.

Uchwała Nr 676/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 w Krasnem.

Uchwała Nr 677/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Supraślu.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 207 z dnia 8 sierpnia 2014r.

Na posiedzeniu Zarządu powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 208 z dnia 18 sierpnia 2014r.

Uchwała Nr 678/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 679/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego pod drogę powiatową.

Postanowienie Nr 680/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452 B na odcinku Zubry – Wiejki, gmina Gródek od km 0+700 do km 4+927 wraz z budową zjazdów.

 

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 209 z dnia 25 sierpnia 2014r.

Decyzja Nr 681/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomością położoną w Nowodworcach, gm. Wasilków.

Uchwała Nr 682/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 683/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania likwidatora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 684/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 210 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Uchwała Nr 685/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 686/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2014 roku.

Uchwała Nr 687/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLIV/342/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 211 z dnia 4 września 2014r.

Uchwała Nr 688/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 689/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do likwidacji składników majątku ruchomego zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 212 z dnia 11 września 2014r.

Uchwała Nr 690/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

Uchwała Nr 691/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr 692/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie  naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Uchwała Nr 693/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.  - Moduł I.

 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 213 z dnia 18 września 2014r.

           

Decyzja Nr 694/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej 1548 B.

Decyzja Nr 695/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej 1547 B.

Decyzja Nr 696/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej 1538 B.

Postanowienie Nr 697/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Zarządu Powiatu w Białymstoku nr 606/10 z dnia 03.11.2010r. Nr Or.V.0062-238/10.

Uchwała Nr 698/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr 699/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania zbiorów bibliotecznych likwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu.

 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 214 z dnia 22 września 2014r.

Na posiedzeniu Zarządu powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 215 z dnia 25 września 2014r.

Uchwała Nr 700/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 701/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLV/349/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września  2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

 

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 216 z dnia 29 września 2014r.

Uchwała Nr 702/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wasilków.

Uchwała Nr 703/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 651/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 704/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do likwidacji składników majątku ruchomego zlikwidowanego  Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 705/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania likwidatora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 706/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania zbiorów bibliotecznych likwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 707/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego, których zakup współfinansowano w ramach realizacji projektu pt. „Tacy sami, a przepaść między nami”.

Uchwała Nr 708/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego, których zakup współfinansowano w ramach realizacji projektu pt. „Daj sobie szansę”.

Uchwała Nr 709/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’.

Uchwała Nr 710/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Kierownika Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 711/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

Uchwała Nr 712/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 713/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie realizacji Umowy nr WRR/000132/10/D z dnia 18 września 2014r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Białostockim.

Uchwała Nr 714/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 217 z dnia 06 października 2014r.

Uchwała Nr 715/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 października 2014 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 218 z dnia 09 października 2014r.

Uchwała Nr 716/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 października 2014 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2014.

Uchwała Nr 717/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 października 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 718/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 października 2014 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 219 z dnia 16 października 2014r.

Uchwała Nr 719/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Postanowienie Nr 720/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1532 B: Bojary – przystanek kolejowy Bojary.

Postanowienie Nr 721/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1492 B w miejscowości Olmonty.

Postanowienie Nr 722/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105523B w m. Radule, gmina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00”.

Uchwała Nr 723/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg  publicznych dróg położonych w miejscowości: Łapy, Łupianka Stara, Uhowo gm. Łapy.

 

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 220 z dnia 20 października 2014r.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 221 z dnia 22 października 2014r.

Uchwała Nr 724/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów  Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2015.

Uchwała Nr 725/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 726/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania zbiorów bibliotecznych po zlikwidowanym Centrum Edukacji w Supraślu.

 

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 30 października 2014r.

Uchwała Nr 727/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej długoterminowej.

Postanowienie Nr 728/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521 B na odcinku Łapy Pluśniaki – droga powiatowa Nr 1522 B, wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Szeroka Struga (Gmina Łapy).

Decyzja Nr 729/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr 730/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2015-2018”.

Uchwała Nr 731/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLVI/ 357 /2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października  2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

 

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 223 z dnia 06 listopada 2014r.

Postanowienie Nr 732/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 106577B ulicy 1 Maja w Uhowie oraz drogi gminnej nr 106580B ulicy Przechodniej w Uhowie”.

Postanowienie Nr 733/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 106562B ulicy Z. Nałkowskiej w Gąsówce Starej”.

Uchwała Nr 734/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 735/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

Uchwała Nr 736/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 224 z dnia 17 listopada 2014r.

Uchwała Nr 737/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

Uchwała Nr 738/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej.

Decyzja nr 739/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku ustanawiająca, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 1546 B o przebiegu: droga 678 – Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna.

Decyzja nr 740/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku ustanawiająca, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1545 B o przebiegu: Niewodnica Kościelna  –  Trypucie.

Decyzja nr 741/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku ustanawiająca, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1541B o przebiegu: Zaczerlany – Gajowniki – Kolonia.

Uchwała Nr 742/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.

Uchwała Nr 743/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 744/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. - Moduł I.

Uchwała Nr 745/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Uchwała Nr 746/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 747/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 225 z dnia 24 listopada 2014r.

Uchwała Nr 748/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr 749/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 750/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

Postanowienie Nr 751/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B: Choroszcz - Kościuki w m. Kościuki, gmina Choroszcz.

 

V Kadencja Zarządu Powiatu Białostockiego 2014-2018

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1 z dnia 03 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych drogi położonej na terenie miejscowości Markowszczyzna gm. Turośń Kościelna.

Decyzja Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 grudnia 2014 roku ustanawiająca, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 2287 B o przebiegu: ul. Mickiewicza.

Decyzja Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 grudnia 2014 roku ustanawiająca, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 2288 B o przebiegu: Rynek 11 Listopada.

Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok.

 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 z dnia 11 grudnia 2014r.

Postanowienie Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły, gm. Czarna Białostocka od km rob. 0+000 do km rob. 2+040.

Postanowienie Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego w ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu w Białymstoku Nr 729/2014 z dnia 30 października 2014r.

Decyzja Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 9/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania składników mienia  Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 10/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji Umowy nr 246/2014 z dnia 25.11.2014r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Białostockim.

Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

 

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3 z dnia 15 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 14/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4 z dnia 23 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Uchwała Nr 16/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Postanowienie Nr 17/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104839B – ulicy Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej gm. Czarna Białostocka”.

Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków.

Uchwała Nr 19/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień z gminami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 21/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-01-2014

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2014 10:32

Data modyfikacji informacji: 07-01-2015 12:35