Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisja I sesji nowo wybranej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji rozpocznie się 22.11.2018 o godz. 10:00

Kanał do transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCtQaB-wfPbGH_pc80IXQDvA

Klauzula Informacyjna

Transmisja obrad Rady Powiatu Białostockiego w Internecie

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych   osobowych   jest   Starosta Powiatu Białostockiego  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Borsucza 2, kod   pocztowy   15-569 Białystok,   adres   e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 740-39-14
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. Nr 85 740-39-97
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 8a i 15 pkt. 1a Ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 18 i 19 Ustawy o dostępie informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność organów powiatu jest jawna, zaś Rada Powiatu ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady.
  4. Obrady Rady Powiatu Białostockiego są transmitowane w Internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu i przechowuje się przez 3 miesiące od dnia zakończenia sesji.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do:

- dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

  1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;

- usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, o którym mowa w pkt 3.

  1. Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Administrator Danych

Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 21-11-2018 13:54

Data modyfikacji informacji: 22-11-2018 12:21