Komisja Statutowa

Uchwała Nr XXXVII/257/2017

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i poz. 1579) oraz § 49 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 1084) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu Białostockiego, zwaną dalej Komisją.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji będzie:

1)      analiza treści Statutu Powiatu Białostockiego,

2)      aktualizacja oraz ujednolicenie treści Statutu Powiatu Białostockiego,

3)      opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian bądź uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego i przedstawienie go Radzie Powiatu Białostockiego.

§ 3. Ustala się następujący skład Komisji:

1)      Roman Czepe – Przewodniczący Komisji,

2)      Wojciech Fiłonowicz – Wiceprzewodniczący Komisji,

3)      Paweł Kondracki– członek Komisji,

4)      Michał Kozłowski – członek Komisji,

5)      Jan Bolesław Perkowski– członek Komisji,

6)      Wiesław Pusz- członek Komisji,

7)      Zenon Żukowski - członek Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia zmian lub z chwilą ogłoszenia nowego Statutu Powiatu Białostockiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Podpisał:

 Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady PB

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-06-2017 07:46

Data modyfikacji informacji: 27-06-2017 07:46