Uchwała Nr LXXXV/624/2023 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR LXXXV/624/2023

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 9 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1.

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 24 listopada 2023 roku odnośnie zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży, kampanię podnoszącą kwestie proekologiczne oraz organizację na terenie regionu wydarzeń mających na celu promowanie aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży, o których pozyskiwanie będą mogły ubiegać się placówki szkolne wraz ze Szkolnymi Grupami Wolontariackimi, uznaje się, że petycja jest bezzasadna.

§2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 


 

 

Załącznik do uchwały Nr LXXXV/624/2023

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 grudnia 2023r.

Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła petycja dotycząca zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży kampanię podnoszącą kwestie proekologiczne oraz organizację na terenie regionu wydarzeń mających na celu promowanie aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży, o których pozyskiwanie będą mogły ubiegać się placówki szkolne wraz ze Szkolnymi Grupami Wolontariackimi. Ponadto wnoszący petycję zawnioskował o wpisanie do zadań priorytetowych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku kwestii ochrony środowiska, w szczególności uwzględniając edukację proekologiczną dzieci i młodzieży oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego nastawionego na działania ekologiczne.

Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2023 roku przeanalizowali treść złożonej petycji.

Ustalono, iż w ramach zadań własnych Powiat Białostocki samodzielnie realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej, które prowadzone są w placówkach szkolnych na terenie powiatu białostockiego. Do projektu są zapraszane wszystkie szkoły zarówno powiatowe jak i gminne. W ramach takich projektów ekologicznych realizowane są: warsztaty, konkursy, festyny ekologiczne, publikacje nt. ochrony środowiska. Każdego roku w budżecie powiatu zapewniane są środki finansowe na ten cel.

Ponadto należy zauważyć, że powiat nie ma możliwości ogłaszania konkursów na realizacje zadań publicznych, o które ubiegać się będą mogły placówki szkolne czy szkolno-przedszkolne. Na podstawie obowiązujących przepisów podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.

„Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” został podjęty Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr LXXXIII /608 /2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. W § 10 pkt 8 w/w uchwały zawarto priorytetowe zadania współpracy uwzględniające edukację ekologiczną w zakresie promocji turystyki i edukacji ekologicznej:
   a) promocja w zakresie turystyki i edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu oraz współpraca przy opracowaniu materiałów informacyjno – promocyjnych Powiatu w tym zakresie,
   c) propagowanie i promocja na terenie Powiatu działań służących ochronie środowiska,
   d) organizacja oraz współorganizacja imprez o tematyce turystycznej, ekologicznej i innej.
Powiatowe placówki szkolne wspólnie przygotowują i realizują ww. Program. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i jeżeli istnieje potrzeba włączenia innych niezawartych w dokumencie działań, mają one możliwość ich wpisania. Program uwzględnia w jednym z priorytetowych zadań także: upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu i włączanie młodzieży w akcje charytatywne.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, iż petycja jest bezzasadna.

Rada Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę uznając petycję za bezzasadną.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2024 11:25

Data modyfikacji informacji: 04-01-2024 11:25