UCHWAŁA Nr LXXXIII / 599 /2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA Nr LXXXIII / 599 /2023

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm. ), § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2284) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań z terminem płatności w latach 2024-2026 z tytułu zawarcia i realizacji umów o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Czarnej Białostockiej i Nowej Woli.

§ 2.

Zobowiązania o których mowa w § 1 określa się do kwoty 7 886 592 zł, tj. w 2024 r. – 2 628 864 zł, w 2025 r. - 2 628 864 zł, w 2026 r. - 2 628 864 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu

 

 


 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXXIII / 599 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z planowanym zawarciem z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej umów o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ich działalności ze środków PFRON oraz z budżetu Powiatu Białostockiego na kolejne trzy lata, konieczne jest upoważnienie Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań z terminem płatności w latach 2024-2026 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Czarnej Białostockiej oraz Nowej Woli, wynikająca z podpisanych przez powiat umów z jednostkami prowadzącymi wtz (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) wynosi 84 osoby.

Zgodnie z w art. 68 c ust. 1 pkt 1 b w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz.100 z późn. zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej wynosi 90% kosztów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.) kwota dofinansowanie ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz wynosi od 2024 r. –
31 296 zł.

Ogółem w latach 2024-2026 dofinansowanie ze środków PFRON rehabilitacji 84 uczestników wyniesie 7 886 592 zł (rocznie 2 628 864 zł tj. 84 osoby x 31 296 zł ).

Pozostała część kosztów finansowana ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % kosztów działalności warsztatu (art. 10b ust. 2a ww. ustawy) wynosi od 2024 r. - 3 477,34 zł rocznie na jednego uczestnika. Zadanie pn. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu zostało przedstawione Radzie w projekcie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034.


Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 04-12-2023 13:12

Data modyfikacji informacji: 04-12-2023 13:12