Uchwała Nr XXXVIII/340/2006

 

 

                                                                                                               

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII /340/2006

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wystosować stanowisko w sprawie przepisów dotyczących  zwalczania z urzędu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i związanej z tym sytuacji rolników Podlasia.

 

§ 2

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                   Załącznik 

                                                                                             do Uchwały Nr XXXVIII/340/2006

                                                                                     Rady Powiatu Białostockiego

                                                                              z dnia 30 marca 2006 roku

 

STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

w sprawie przepisów dotyczących  zwalczania z urzędu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i związanej z tym sytuacji rolników Podlasia.

 

Rada Powiatu Białostockiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją  jaka ma miejsce na terenach wiejskich Podlasia, gdzie szczególne znaczenie gospodarcze ma bardzo dobrze rozwinięta hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Hodowcy bydła borykają się z problemem uzyskania zaświadczenia o uznaniu obory za wolną od chorób zakaźnych, tj. (białaczka, gruźlica, bruceloza – do tego potrzebne są 2-krotne kontrolne badania w ciągu 12 miesięcy). Paradoks sytuacji polega na tym, że gospodarstwo, w którym podczas rutynowych badań co 3 lata nigdy nie stwierdzono ww. chorób nie jest od nich wolne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Natomiast tam gdzie wcześniej wystąpiły choroby, ale zostały zwalczone dwukrotne badania w ciągu jednego roku umożliwiają wystawienie zaświadczenia, iż dane gospodarstwo jest wolne od chorób zakaźnych.

                Jednocześnie służby weterynaryjne nie mają dostatecznych środków finansowych na prowadzenie powyższych badań, a zainteresowany rolnik nie może niestety zlecić badań na własny koszt, gdyż są to choroby zwalczane z urzędu. Zaistniała sytuacja może powodować utrudnienia w eksporcie zwierząt żywych i wyrobów mięsnych w obrębie Unii Europejskiej jak i poza jej granicami.

                Mamy nadzieję, że ta sytuacja niespójności przepisów Unii Europejskiej i Polski zostanie bardzo szybko wyjaśniona z korzyścią dla mieszkańców wsi, jak i dla firm zajmujących się obrotem zwierząt.

 

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Józef Ryszard Sikorski

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2006

Data udostępnienia w BIP: 10-04-2006 09:39

Data modyfikacji informacji: 10-04-2006 09:31