UPR NR XXV/178/2016

 

UCHWAŁA Nr XXV/178/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 maja 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2020”

 

         Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.)  w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Powiatowy programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2020”, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Zenon Żukowski Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-05-2016

Data udostępnienia w BIP: 30-05-2016 14:22

Data modyfikacji informacji: 30-05-2016 14:23