URP Nr XV/96/2015

Uchwała nr XV/96/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego.

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do Uchwały
nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące przebudowy węzła drogowego Porosły w ciągu drogi krajowej nr 8 łączącego wjazd w kierunku Warszawy z obwodnicą miasta – ul. Gen. Franciszka Kleeberga oraz wjazd do Białegostoku poprzez drogę wojewódzką nr 676 – Al. Jana Pawła II, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XV/96/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 października 2015 roku

 

Stanowisko Rady Powiatu dotyczące przebudowy węzła drogowego Porosły w ciągu drogi krajowej
nr 8 łączącego wjazd w kierunku Warszawy z obwodnicą miasta - ul. Gen. Franciszka Kleeberga oraz wjazd do Białegostoku poprzez drogę wojewódzką nr 676 - Al. Jana Pawła II.

 

Powstanie bezkolizyjnego węzła drogowego w miejscowości Porosły jest ze wszech miar pożądane
i niezbędne z uwagi na występujące na tym odcinku drogi krajowej natężenie ruchu towarowego
i osobowego, zachowanie płynności przemieszczania się pojazdów i zachowanie zasad bezpieczeństwa. W miejscowościach Porosły i Łyski, wzdłuż obecnej drogi krajowej, wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Białegostoku oraz wzdłuż obecnej drogi powiatowej Nr 1551 B Porosły - Krupniki, usytuowanych jest szereg firm, których działalność wymaga nie tylko istnienia dojazdu do miejsca prowadzenia działalności, ale wiąże się z natężeniem ruchu pojazdów wielkogabarytowych.

Dla inwestycji „ Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. Franciszka Kleeberga - droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 676 - Al. Jana Pawła II” przedstawiono 2 koncepcje : nr 1 - opartą
na przeniesieniu ruchu (w tym pieszego i rowerowego na rondo pod estakadą drogi głównej) i nr 2 -
w której ruch kołowy odbywałby się przez tunel pod drogą główną a pieszy i rowerowy - przez istniejącą kładkę nad jezdnią.

Rada Powiatu Białostockiego uwzględniając argumenty przedstawicieli firm zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji, wyraża poparcie dla koncepcji nr 1. Koncepcja nr 1 zapewnia bezkolizyjny ruch pojazdów na drodze krajowej i w sposób naturalny, poprzez zjazdy z dróg serwisowych i planowane rondo łączy ruch na istniejących drogach różnej kategorii. W przeciwieństwie do koncepcji nr 2, która praktycznie cały ruch lokalny przenosi na drogi serwisowe po jednej lub drugiej stronie drogi krajowej, do której włączenia zlokalizowane są w odległości kilkunastu kilometrów. Lokalizacja tunelu wymagałaby znacznych wywłaszczeń w kilku przypadkach wymagających wręcz przeniesienia prowadzonej działalności. Rozwiązanie w postaci przeniesienia ruchu lokalnego pod estakadę drogi krajowej i włączenia do drogi szybkiego ruchu funkcjonuje w ciągu obwodnicy miasta (np. skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską z przedłużeniem ul. Piastowskiej).

Koncepcja Nr 2, preferowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z uwagi na niższe koszty inwestycji jak i bardziej odpowiadającą wymogom technicznym projektowania dróg szybkiego ruchu, w perspektywie czasu, z uwagi na konieczność długich dojazdów do miejsc włączenia się do drogi krajowej, może się okazać nie tylko uciążliwa dla uczestników ruchu, okolicznych mieszkańców ale też znacznie bardziej kosztowna i szkodząca środowisku.

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są duże przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe istniejące w tym miejscu od wielu lat, zatrudniające okolicznych mieszkańców i mieszkańców Białegostoku, które ze względu na profil działalności celowo zlokalizowane zostały w sąsiedztwie drogi krajowej.

Argumenty prezentowane przez lokalnych przedsiębiorców reprezentujących interesy 17 firm nie mogą pozostać bez znaczenia dla społeczności lokalnej, którą reprezentuje Rada Powiatu Białostockiego.

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2015 15:34

Data modyfikacji informacji: 09-11-2015 15:34