Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030

Uchwała Nr LXXXV /625 /2023

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 grudnia 2023r

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2022 poz. 1526 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2., art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

Rada Powiatu Białostockiego uchwala „Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 


 

 

Białystok, dn. 28 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) polityka ochrony środowiska jest prowadzona między innymi za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy projekt powiatowego programu ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 15.11.2023 r. zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030” (Uchwała nr 372/7217/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2023 r.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy powiatowy program ochrony środowiska uchwala rada powiatu.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 


 

 

Białystok, dn. 29 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

w zakresie udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”.

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) podano do publicznej wiadomości w dniu 06.09.2023 r. informację o przystąpieniu do sporządzania programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego jednocześnie udostępniając w Biuletynie Informacji Publicznej projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”.

Od daty opublikowania zawiadomienia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2024 13:57

Data modyfikacji informacji: 04-01-2024 13:57