Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020

UCHWAŁA Nr V/27/2015

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

         Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 20-04-2016 10:14

Data modyfikacji informacji: 20-04-2016 10:14