Rok szkolny 2012/2013

 

 

INFORMACJA

 

o realizacji zadań

w zakresie oświaty i wychowania

w jednostkach prowadzonych

przez Powiat Białostocki

w roku szkolnym

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego

w Białymstoku

 

 

 

 

 

Białystok,  październik 2013 r.

 

 

I. Przebieg kształcenia, wychowania i opieki w szkołach:

1.     Szkoły zrealizowały przyjęte zadania edukacyjne. Organizacja i warunki kształcenia zapewniały wszystkim uczniom równe szanse uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach wg stanu na dzień 30 września 2012 r.
(źródło: SIO)

Zajęcia pozalekcyjne/ rodzaj zajęć

ZS Czarna Białostocka

I LO Łapy

ZSM Łapy

ZS Michałowo

CE Supraśl

Łącznie

Liczba uczniów

Liczba kół

Liczba uczniów

Liczba kół

Liczba uczniów

Liczba kół

Liczba uczniów

Liczba kół

Liczba uczniów

Liczba kół

Liczba uczniów

Liczba kół

Informatyczne

27

2

0

0

45

3

4

1

4

1

80

7

Techniczne

0

0

0

0

84

9

12

2

0

0

96

11

Przedmiotowe

10

3

280

19

125

17

51

13

16

4

482

56

Artystyczne

0

0

30

2

22

3

7

1

5

1

64

7

Sportowe

17

2

40

5

104

13

36

3

15

2

212

25

Turystyczno-krajoznawcze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inne

8

1

25

2

32

7

0

0

0

0

65

10

Razem:

62

8

375

28

412

52

110

20

40

8

999

116

 

2.     W większości zrealizowano przyjęte cele oddziaływania wychowawczego w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, zdrowotnej i ekologicznej, rozwoju samorządności, przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, edukacji kulturalnej, integracji z Europą, edukacji ekonomicznej.

3.     Ustalono listę zagrożeń obecnych w środowisku ucznia, realizowano programy profilaktyczne dotyczące zagrożeń alkoholizmem, nikotynizmem i środkami odurzającymi.

4.     Rozwijano przedsiębiorczość, m.in. w Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości i Mentoringu; oraz na spotkaniach w ramach „Inkubatora Przedsiębiorczości”.

5.  Uwrażliwiano na dobro i potrzeby drugiego człowieka. Krzewiono ideę wolontariatu m.in. przeprowadzenie powiatowych eliminacji Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych''.

6. W ramach pomocy uczniom pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych podejmowano działania mające na celu poprawę ich sytuacji materialnej i życiowej:

▪ uczniowie mający niski dochód korzystali z pomocy stypendialnej,

▪ uczniom mającym orzeczenie o niepełnosprawności zwracano koszty podręczników,

▪ zwalnianie z opłat stałych za internat uczniów z rodzin bardzo ubogich oraz możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów w internacie,

▪ współpracowano z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradnią zaburzeń emocjonalnych.

7. Współpracowano z rodzicami, którzy wspomagali szkoły rzeczowo i finansowo oraz współdziałali na rzecz realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych.

8.     Umożliwiano rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, udział w konferencjach, warsztatach, kursach zgodnie z przyjętymi planami oraz realizowano wewnątrzszkolne doskonalenie (zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze, szkolenia rad pedagogicznych).

9. Określono sposoby rozpoznawania uczniów mających trudności w nauce  oraz formy pracy
z uczniem słabym. Należą do nich m.in.:

 • konsultacje indywidualne z nauczycielem,
 • pomoc w opanowaniu trudnego materiału,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mające na celu likwidowanie bieżących trudności,
 • motywowanie ucznia do systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych,
 • zróżnicowanie zadawanych prac domowych zachęcających ucznia słabego do podjęcia próby ich rozwiązania,
 • zachęcanie ucznia do samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • stosowanie pozytywnego wzmocnienia, tzn. docenianie tego, co uczeń umie, a nie wytykanie błędów, każda praca ucznia powinna być doceniona,
 • organizowanie pracy w grupach zróżnicowanych, w których uczeń zdolny ma za zadanie pomagać słabszemu,
 • zachęcanie ucznia do samodzielnego wysiłku i myślenia poprzez stosowanie na lekcjach metod aktywizujących,
 • stosowanie stopniowania poziomu trudności (od zadań łatwiejszych do trudniejszych),
 • organizowanie zajęć rozwijających zdolności,
 • przeprowadzanie sprawdzianów z mniejszych partii materiału oraz  możliwość dodatkowego zaliczania materiału,
 • stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz pomocy koleżeńskiej,

10. Realizowano program pracy z uczniem zdolnym. Formy pracy to:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielem,
 • powierzanie uczniom zdolnym przewodnictwa w grupach lekcyjnych,
 • przygotowywanie przez uczniów referatów, prowadzenie fragmentów lekcji (czasem całej lekcji),
 • organizowanie zajęć rozwijających zdolności,
 • współpraca z uczelniami wyższymi,
 • informowanie i umożliwianie udziału we wszystkich możliwych olimpiadach, konkursach oraz zawodach,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne.

11. Promowano osiągnięcia zdolnych uczniów. Formy promocji to:

 • kąciki laureatów i finalistów w pracowniach przedmiotowych,
 • informacje o sukcesach na szkolnych tablicach aktualności, na stronach internetowych szkół oraz  w lokalnych mediach,
 • informowanie rodziców na wywiadówkach,
 • listy pochwalne dla uczniów i listy gratulacyjne dla rodziców,
 • nagrody rzeczowe,
 • wpisanie do Złotej Księgi Szkoły.

12. Podejmowano szereg działań mających na celu promocję szkół (organizacja dni otwartych dla gimnazjalistów i ich rodziców, prezentacja w lokalnych mediach, na stronach internetowych, wydawanie informatorów zawierających ofertę edukacyjną). 

13. Przy realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych współpracowano z:

 • domami kultury, filharmonią, bibliotekami, teatrami i lokalnymi gazetami - w zakresie edukacji kulturalnej,
 • ośrodkami pomocy społecznej - w zakresie wspomagania najuboższych uczniów,
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi - w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy psychologicznej,
 • policją – w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego,
 • urzędami pracy – w zakresie edukacji prozawodowej,
 • zespołami opieki zdrowotnej – w zakresie edukacji prozdrowotnej,
 • Narwiańskim Parkiem Narodowym, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i nadleśnictwami - w zakresie edukacji ekologicznej,
 • zakładami pracy i gospodarstwami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie odbywania praktyk uczniowskich,
 • szkoły pełniły rolę ośrodków kulturoznawczych w środowisku (organizacja m.in. międzyszkolnych konkursów i zawodów sportowych, udział szkolnych zespołów recytatorskich i muzycznych w lokalnych uroczystościach i imprezach),
 • młodzież i nauczyciele byli współorganizatorami wielu uroczystości miejskich, gminnych i środowiskowych.

 

II. Dane statystyczne

1. Według stanu na dzień 1 września 2012r. Powiat Białostocki  był organem prowadzącym dla
4 zespołów, 1 publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz 3 placówek oświatowych, w tym :

 1. Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
 2. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach
 3. Centrum Edukacji w Supraślu
 4. Zespołu Szkół w Michałowie
 5. Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej
 6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
 7. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach
 8. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Ponadto sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Białostockiego obejmowała cztery szkoły publiczne prowadzone przez:

-        Urząd MiG Tykocin                                                     - Liceum Profilowane w Tykocinie

                                                                                                              - Liceum Ogólnokształcące w Tykocinie

-        Urząd MiG Choroszcz                                             - Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy

-        Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

       Narodowego                                                             - Liceum Plastyczne w Supraślu

               

W ewidencji szkół niepublicznych  zarejestrowane były 2 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

       ■ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wasilkowie,

■ Policealne Studium Transportu Drogowego w Łapach,

oraz 3 placówki niepubliczne:

■ Centrum Doradczo – Szkoleniowe Mar-Ka w Grabówce,

■ Centrum Edukacji ATUT Wschód w Wasilkowie,

■ Centrum Szkoleniowe Avangarda Magdalena Tywończuk w Choroszczy.

 

W roku szkolnym 2012/13 przy 2 szkołach funkcjonowały internaty na ogólną liczbę miejsc 68 - wykorzystanie 57 miejsc, co stanowi 83,8 %, w tym:

- CE w Supraślu 12 miejsc - wykorzystanie 10, tj.  83,3 %,

- I LO w Łapach 56 miejsc –wykorzystanie 47, tj. 83,9 %.

Praktyczna nauka zawodu odbywała się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, pracowniach ćwiczeń praktycznych przy Zespole Szkół w Michałowie, Centrum Edukacji w Supraślu, w zakładach pracy i indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie klas II i III Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, zawód: technik hotelarstwa wzięli udział w czterotygodniowej praktyce zagranicznej w hotelach niemieckich.

 

2. Na dzień 30.09.2012r. (źródło: SIO) do szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki uczęszczało 1 465 uczniów i słuchaczy ( 56 oddziały), w tym do szkół:

■ dla młodzieży 1 227 uczniów w 47 oddz., co stanowi 83,7 %, z tego w:

- liceach ogólnokształcących         -584 uczniów          (21 oddz.), tj.47,6 %

- technikach                                   - 570 uczniów           (24 oddz.), tj.46,4 %

- zasadn. szkołach zawod.             - 73 uczniów           (2 oddz.),   tj. 5,9 %

■ dla dorosłych 238 słuchaczy w 9 oddz., co stanowi 16,2 %, z tego w:

- liceach ogólnokształcących         - 145 słuchaczy (5 oddz.), tj. 60,9 %

- szkołach policealnych                                              - 54 słuchaczy (3 oddz.),tj. 22,7%

-kwalifikacyjnych kursach zawodowych  - 39 słuchaczy (1 oddz.), tj. 16,4%

 

3. Promocję do następnej klasy uzyskało 98,1% uczniów/słuchaczy (na 1355 osoby - 25 niepromowanych(1,8%).

Szczegółowe zestawienie statystycznych efektów kształcenia w roku szkolnym 2012/13 przedstawia poniższa tabela.

 

Statystyczne efekty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (źródło: SIO i szkoły)

Lp.

Zespoły Szkół/szkoły

Typy szkół

Uczniowie wg stanu z 30.09.2012r

Uczniowie wg stanu na koniec roku szkolnego

Liczba promowanych w tym kończących naukę (szkołę)

Liczba uczniów

%

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

Liceum Ogólnokształcące

397

395

394

99,7

2.

Zespół Szkół                    Mechanicznych w Łapach

Liceum Ogólnokształcące

105

107

107

100

Technikum

377

363

351

97

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

73

68

67

99

 Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych

39

21

21

100

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych

22

21

21

100

3.

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

Technikum

70

69

62

90

Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych

20

-

-

-

Szkoła Policealna dla Dorosłych

17

11

11

100

4.

Zespół Szkół w                 Michałowie

Liceum Ogólnokształcące

82

84

84

100

Technikum

72

65

64

98

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

64

54

51

94

Szkoła Policealna dla Dorosłych

37

26

26

100

Kurs  kwalifikacyjny

39

22

22

100

5.

Centrum Edukacji w         Supraślu

Technikum

51

49

49

100

OGÓŁEM SZKOŁY

1465

1 355

1 330

98,1

      Z przedstawionych danych wynika również, że 110 uczniów i słuchaczy ( 7,5 %)przerwało naukę w trakcie roku szkolnego, z czego najwięcej w szkołach dla dorosłych.

 

4. Uczestnictwo i osiągnięcia młodzieży w olimpiadach, konkursach i zawodach

 

Zespół Szkół w Michałowie

~ udział w konkursie „Mistrz gramatyki języka rosyjskiego”,

~ I miejsce w  II Powiatowym Konkursie Historycznym pn.: „Powstanie Styczniowe na ziemiach obecnego Powiatu Białostockiego”,

~ I miejsce w konkursie „Piosenka pokolenia naszych rodziców”,

~  udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym (XI edycja),

~ udział w  zawodach „Sprawni jak żołnierze” i II Turnieju Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego o Puchar Podlaskiego Komendanta Woj. Policji,

~ udział w konkursie matematycznym „Matematyka Pasją Technika” w Suwałkach,

~ udział w II Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości,

~ udział w konkursie Fundacji Narodowego Banku Polskiego pt. „Nasze finanse. Jak zarządzać, oszczędzać i zarabiać?”

Osiągnięcia sportowe:

~ III miejsce w III Lidze Siatkówki Szkół Ponadgimnzjalnych Województwa Podlaskiego,

~ X miejsce w III Lidze Futsalu,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego Szkół Ponadgimnzjalnych w Piłce Nożnej Halowej,

~ III miejsce dziewcząt i  IV miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego Szkół Ponadgimnzjalnych w Tenisie Stołowym i Lekkoatletyce Halowej,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego Szkół Ponadgimnzjalnych w Piłce Nożnej

~ III miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego Szkół Ponadgimnzjalnych w Piłce Siatkowej.

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

~ I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej,

~ I miejsce w Powiatowym konkursie „Ośmiu wspaniałych”,

~ II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym pn.: „Powstanie Styczniowe na ziemiach obecnego Powiatu Białostockiego”,

~ III miejsce w „VI Podlaskich Potyczkach Informatycznych 2013”,

~ II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Hetmany,

~ II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym w kategorii do 21 lat,

~ uzyskanie tytułu Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi przywódcy”,

~ sukcesy we współzawodnictwie sportowym:  14 miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji chłopców szkół ponadgimnazjalnych,

~ sukcesy  w konkursach krótkofalarskich;

~ udział w finale Wojewódzkim Olimpiady Ekologicznej,

~ udział w półfinale krajowym  Olimpiady Techniki Samochodowej,

~ udział w XXIII Olimpiadzie Teologii Katolickiej- etap diecezjalny.

 

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

~ udział w finale Olimpiady Geograficznej,

~ udział w  Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej- etap powiatowy,

~ udział w I Wojewódzkim Konkursie Piosenki Europejskiej- etap wojewódzki,

~ udział w Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki- etap wojewódzki,

~ II miejsce w VI Podlaskich Potyczkach Informatycznych 2013,

~ I miejsce w Konkursie Plastycznym SYBIRACY,

~ udział w XIII Konkursie Wiedzy Biblijnej,

~ Laureat Konkursu Papieskiego,

~ III Miejsce w XIV Podlaskich Mistrzostwach Ortografii,

~ udział w finale Ogólnopolskim Konkursie „Polska w NATO”,

~ zdobycie srebrnej Igły w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ostrołęka,

~ I miejsce w Konfrontacji Teatralnej w Łomży,

~ II miejsce w Podlaskim Festiwalu Teatrów „Zwierciadła”,

~ II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów w Warszawie.

Osiągnięcia sportowe:

~ III  miejsce w I lidze koszykówki dziewcząt szkół ponadgimn. województwa podlaskiego,

~ awans do II ligi  piłki siatkowej  dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego,

~ awans do I  ligi piłki ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego,

~ awans do  I ligi piłki ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego,

~ III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce siatkowej chłopców,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce siatkowej dziewcząt,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w koszykówce dziewcząt,

~ III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w futsalu chłopców,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w koszykówce chłopców,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w tenisie stołowym chłopców,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w lekkiej atletyce halowej chłopców,

~ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w szachach chłopców,

~ I miejsce w Biegu im W. Kikolskiego.

 

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

~II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Śpiew i język to moja pasja” w kategorii solista – IV  miejsce,

~VI Podlaskie Potyczki Informatyczne 2013–  I miejsce,

~ IV miejsce w II Powiatowy Konkursie historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Powstanie Styczniowe na ziemiach obecnego Powiatu Białostockiego” ,

~ IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej halowej,

~ IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce halowej,

~ IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym,

~ II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej,

~ II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w szachach.

 

Centrum Edukacji w Supraślu

~ V miejsce w VI Podlaskich Potyczkach Informatycznych2013;

~ III miejsce chłopców w Halowych Mistrzostwach Powiatu w lekkoatletyce,

~ IV miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w „Futsal-,

~ IV miejsce chłopców w Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej,

~ II miejsce chłopców, IV miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym,

~ Licealiada - finał wojewódzki w narciarstwie biegowym chłopców- VII miejsce;

~ Licealiada - finał grupy w szachach- VII miejsce chłopców;

~Licealiada - finał grupy w tenisie stołowym- VII miejsce dziewcząt;

~ Licealiada - finał grupy w tenisie stołowym- VII miejsce chłopcy 

5. Nabory na rok szkolny 2012/2013

Na rok szkolny 2012/2013 przygotowano 744 miejsc w 25 oddziałach, w tym:

■ dla młodzieży 534 miejsc w 18 oddziałach, z tego w :

liceach ogólnokształcących                  - 240 uczniów (8 oddz.),

technikach                                             - 234 uczniów (8 oddz.)

zasadniczych szkołach zawodowych    - 60 uczniów (2 oddz.)

dla dorosłych 210 miejsc w 7 oddziałach.

liceach ogólnokształcących                - 90 słuchaczy (3 oddz.)

szkołach policealnych                         - 120 słuchaczy (4 oddz.)

 

Nabór przedstawia się następująco:( dane z sio na 30 września 2012 r.)

szkoły dla młodzieży 304 uczniów w 11 oddziałach, z tego w :

liceach ogólnokształcących                 - 180 uczniów (6 oddz.),

technikach                                            - 124 uczniów ( 5 oddz.)

szkoły dla dorosłych 128 słuchaczy w 4 oddziałach.

liceach ogólnokształcących               - 89 słuchaczy (3 oddz.)

kwalifikacyjny kurs zawodowy         - 39 słuchaczy (1 oddz.)

Ogółem szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych: 432 uczniów/słuchaczy (15 oddz.)

 

6. Nabory na rok szkolny 2013/2014

Na rok szkolny 2013/2014 przygotowano 810 miejsc w 27 oddziałach, w tym:

■ dla młodzieży 510 miejsc  w 17 oddziałach,

■ dla dorosłych 300 miejsc w 10 oddziałach.

 

Dokonano naboru do 14 oddziałów-  420 uczniów i słuchaczy, w tym:

■ dla młodzieży 251 uczniów  w 9 oddziałach,

■ dla dorosłych 169 słuchaczy w  5 oddziałach.

 

7. Analiza danych demograficznych

Nie napawają optymizmem dane demograficzne, z których wynika, że z roku na rok maleje liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.  Analiza przeprowadzona przez pracowników oświaty dotycząca liczby uczniów w klasach I – VI szkół podstawowych i I – III szkół gimnazjalnych powiatu białostockiego (wg. sprawozdań SIO na dzień 31.09.2012r.) wskazuje, że uczniowie klas I szkół podstawowych stanowią  83% liczby uczniów III klas gimnazjów. Dane przedstawiają poniższe tabele.

 

Liczba uczniów w gimnazjach

 

 

wg stanu na dzień 31.09.2012 r.

 

 

L.p.

Gmina

Liczba uczniów

klasa I

klasa II

klasa III

razem

1.

Choroszcz

114

126

106

346

2.

Czarna Białostocka

104

107

110

321

3.

Dobrzyniewo Duże

57

63

70

190

4.

Gródek

45

37

43

125

5.

Juchnowiec Kościelny

156

152

164

472

6.

Łapy

211

237

205

653

7.

Michałowo

62

46

49

157

8.

Poświętne

36

38

47

121

9.

Supraśl

66

76

83

225

10.

Suraż

19

29

20

68

11.

Turośń Kościelna

60

65

53

178

12.

Tykocin

50

49

85

184

13.

Wasilków

129

171

140

440

14.

Zabłudów

48

67

70

185

15.

Zawady

43

33

38

114

razem

1 200

1 296

1 283

3 779

               
 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

według stanu na dzień 31.09.2012r.

 

L.p.

Gmina

Liczba uczniów

 

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

razem

 

1.

Choroszcz

85

87

91

97

98

96

554

 

2.

Czarna Białostocka

78

90

96

94

114

110

582

 

3.

Dobrzyniewo Duże

77

86

103

77

69

97

509

 

4.

Gródek

43

45

38

31

35

28

220

 

5.

Juchnowiec Kościelny

112

128

121

122

118

121

722

 

6.

Łapy

186

165

171

177

189

214

1102

 

7.

Michałowo

56

49

38

43

31

48

265

 

8.

Poświętne

33

22

37

34

41

34

201

 

9.

Supraśl

69

93

72

72

76

56

438

 

10.

Suraż

19

10

17

14

13

17

90

 

11.

Turośń Kościelna

44

54

64

48

62

66

338

 

12.

Tykocin

61

53

50

65

48

57

334

 

13.

Wasilków

114

124

123

104

114

100

679

 

14.

Zabłudów

54

77

81

83

74

72

441

 

15.

Zawady

31

26

26

25

26

25

159

 

razem

1 062

1 109

1 128

1 086

1 108

1 141

6 634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeanalizowano także ilu absolwentów gimnazjów z gmin powiatu białostockiego kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki (Załącznik Nr 2). Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że do naszych szkół w większości przychodzą absolwenci gimnazjów z czterech gmin powiatu:

- Gmina Łapy i Poświętne do I Liceum Ogólnokształcącego i ZSM w Łapach,

- Gmina Michałowo do Zespołu Szkół w Michałowie,

- Gmina Czarna Białostocka do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Absolwenci gimnazjów z pozostałych gmin wybierają głównie szkoły ponadgimnazjalne miasta Białystok.

 

8. Stypendia Prezesa Rady Ministrów

                W roku szkolnym 2012/2013 trzech najlepszych uczniów ze szkół Powiatu Białostockiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, w tym:

● I L0 w Łapach-  1 uczeń,

● ZS w Michałowie- 2 uczniów.

 

9. Nauczanie indywidualne

                Jedną z form kształcenia młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły jest indywidualne nauczanie.

                W roku szkolnym 2012/2013 nauczaniem indywidualnym objętych było ośmiu uczniów
(6 w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, 1 w I Liceum Ogólnokształcącym oraz 1 w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej).

 

10. Wydawanie skierowań do szkoły specjalnej lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  oraz kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

                Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek.

                W roku szkolnym 2012/2013 Starosta Powiatu Białostockiego wystąpił z wnioskami do organów prowadzących Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze o wydanie skierowań dla 2 nieletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Białostockiego.

                Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.

                W roku szkolnym 2012/2013 na podstawie wskazań z Ośrodka Rozwoju Edukacji, zostało wydanych 33 skierowania dla nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz
4 skierowania do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.                                                                      

 

III. Kadra

1. Nauczyciele.

                W szkołach ponadgimnazjalnych zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

                W roku szkolnym 2012/2013 zatrudnienie nauczycieli wynosiło149,04 etatu. Najwięcej
z nich posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego (101,6 etatu – 68 %).

Etaty przeliczeniowe nauczycieli

wg. stopnia awansu zawodowego (źródło: SIO)

Wyszczególnienie

Rok szkolny 2012/2013

Razem

S

K

M

D

ZS Czarna Białostocka

 

 

0

1,19

3,73

4,13

9,05

udział%

0%

13%

41%

46%

 

I LO Łapy (z internatem)

0

2,06

4,91

23,18

30,15

udział%

0%

7%

16%

77%

 

ZSM Łapy

0,78

3,32

7,23

34,65

45,98

udział%

2%

7%

16%

75%

 

ZS Michałowo

0,13

1,91

5,67

13,66

21,37

udział%

1%

9%

26%

64%

 

CE Supraśl(z internatem)

0,25

2,06

3,15

8,93

14,39

udział%

2%

14%

22%

62%

 

CKP Łapy

0,33

0

3,55

6,55

10,43

udział%

3%

0%

34%

63%

 

PPP Łapy

0,00

0,50

1,50

4,50

6,50

udział%

0%

8%

23%

69%

 

PPPP Białystok

0

2,00

3,17

6,00

11,17

udział%

0%

18%

28%

54%

 

Razem

1,49

13,04

32,91

101,6

149,04

udział%

1%

9%

22%

68%

 

2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

                Dbając o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadra pedagogiczna uczestniczyła w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (źródło: szkoły)

Lp.

 

Forma dokształcania / doskonalenia zawodowego

Liczba osób uczestniczących

1.

Studia I stopnia

1

2.

Studia II stopnia

-

3.

Studia podyplomowe

7

4.

Kursy kwalifikacyjne

5

5.

Kursy doskonalące

30

6.

Inne formy doskonalenia (szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, itp.)

146

 

3. Administracja i obsługa.

                Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2012/2013 zatrudnieni byli na 52,9 etatach (stan wg arkuszy organizacji).

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku szkolnym 2012/2013 (źródło: WSS i ZK)

Lp

Szkoła /placówka

2012/2013

etaty

1.

ZS Czarna Białostocka

3,9

2.

I LO Łapy - szkoła

9

- internat

4,5

razem:

13,5

3.

ZSM Łapy

12,75

4.

ZS Michałowo

9,25

5.

CE Supraśl - szkoła

4

- internat

-

razem:

4

6.

CKP Łapy

6

7.

PPP Łapy

2

8.

PPPP Białystok

1,5

Razem szkoły + poradnie

48,4

Razem internaty

4,5

Ogółem

52,9

 

 

IV. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

1.  Egzamin maturalny   

                W roku szkolnym 2012/2013 szkoły ponadgimnazjalnej kończące się maturą prowadzone przez Powiat Białostocki ukończyło 390 uczniów i słuchaczy. Do egzaminu maturalnego ze wszystkich egzaminów w sesji wiosennej  przystąpiło 365 tegorocznych absolwentów, co stanowi 93,6 % uczniów i słuchaczy, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły.

                Według pełnych wyników tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniających osiągnięcia zdających w maju, czerwcu i sierpniu br., świadectwo dojrzałości otrzymało 87,9% absolwentów.

Uwzględniając zróżnicowanie typów szkół, świadectwa dojrzałości  w większym procencie otrzymali absolwenci liceów ogólnokształcących ( 92,3 %), niż  techników (58,6%).

                Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Białostockiego w roku szkolnym 2012/2013 przedstawia załącznik nr 1.

 

2. Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół dla młodzieży i dorosłych (po egzaminach poprawkowych)- źródło: OKE w Łomży

 

 

Absolwenci, którzy

Typ szkoły

Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (liczba)

Zdali egzamin

Liczba

%

Liceum ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

220

203

92,3

Technikum

145

85

58,6

OGÓŁEM

365

288

78,9

2.1.  Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół dla młodzieży i dorosłych po egzaminach poprawkowych( powiat, województwo,kraj- źródło: CKE i OKE)

Typ szkoły

Zdawalność w %

Powiat Białostocki

Woj. podlaskie

Kraj

Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

92,3

92,6

91,8

Technikum

58,6

79

81

Średnia zdawalność

78,9

88

88

 

 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki przystąpiło 199 absolwentów, w tym:

- zasadniczej szkole zawodowej – 25 osób w zawodach technolog robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych.

- technikum dla młodzieży- 150 osób w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik mechanik, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni.

- szkoły policealne dla dorosłych- egzamin zdawały 24 osoby w 3 zawodach: technik administracji, technik rolnik i technik informatyk

 

3.1. Zasadnicze szkoły zawodowe- zdawalność egzaminu w powiecie białostockim  (źródło: OKE w Łomży))

 

Zawód

Liczba absolwentów

Absolwenci, którzy

Przystąpili do egzaminu zawodowego (liczba)

Zdali egzamin

Liczba

%

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ( ZSM Łapy)

18

14

8

57

Mechanik pojazdów samochodowych ( ZSM Łapy)

11

11

7

64

 

 

 

3.2. Porównanie zdawalności egzaminu zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej
 (źródło: szkoły, OKE w Łomży)

 

Zawód

Zdawalność w %

Powiat białostocki

Woj. podlaskie

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

57,0

87,8

Mechanik pojazdów samochodowych

64,0

80,9

 

3.3. Technikazdawalność egzaminu zawodowego w powiecie białostockim (źródło: szkoły)

Zawód

Liczba absolwentów

Absolwenci, którzy

Przystąpili do egzaminu zawodowego (liczba)

Zdali egzamin

Liczba

%

Technik mechanik:

- ZSM Łapy

12

11

8

73

Technik informatyk:

- ZSM Łapy

20

19

5

26

- CE Supraśl

4

3

1

33

- ZS Czarna Białostocka

15

9

1

11

Technik ochrony środowiska:   - ZSM Łapy

9

9

6

67

Technik hotelarstwa

- ZSM Łapy

16

16

7

44

Technik Mechanizacji rolnictwa
- CE Supraśl

7

6

6

100

Technik Hodowca koni
- CE Supraśl

9

8

6

75

Technik pojazdów samochodowych:

- ZSM Łapy

32

32

13

41

- ZS Michałowo

17

10

0

0

- CE Supraśl

13

12

6

50

Technik budownictwa

- ZSM Łapy

15

15

6

40

 

 

 

3.4. Szkoły policealne- zdawalność egzaminu zawodowego w powiecie białostockim  (źródło: szkoły)

Zawód

Absolwenci, którzy

Liczba absolwentów

Przystąpili do egzaminu zawodowego (liczba)

Zdali egzamin

Liczba

%

Technik informatyk:

- ZS Michałowo

11

4

1

25

Technik rolnik
- ZS Michałowo

15

10

5

50

Technik administracji
- ZS Czarna Białostocka

11

10

7

70

 

3.5. Porównanie zdawalności egzaminu zawodowego (technikum i szkoły policealne)
(źródło: Szkoły, OKE w Łomży )

Zawód

Zdawalność w %

Powiat białostocki

Woj. podlaskie

Technik ochrony środowiska

67

57,1

Technik informatyk

23,75

53

Technik mechanik

73

58,1

Technik hotelarstwa

44

72,8

Technik

mechanizacji rolnictwa

100

58,9

Technik hodowca koni

75

54,2

Technik pojazdów samochodowych

30,33

53,4

Technik budownictwa

40

64,2

Technik rolnik

50

63,3

Technik administracji

70

64,8

 

 

 

V. LOSY ABSOLWENTÓW

 

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE

 

Liceum Ogólnokształcące ukończyło 25 uczniów. Wśród nich 10 absolwentów podjęło naukę na studiach wyższych:

- Politechnika Białostocka – 3

- SGGW w Warszawie – 1

- Uniwersytet w Białymstoku – 6

11 osób uczy się w Szkole Policealnej

3 osoby uczy się i pracuje

 

Technikum ukończyło 18 osób

2 osoby wyjechały za granicę

10 osób uczy się w szkołach policealnych i pracuje

6 osób pracuje

 

2. CENTRUM EDUKACJI W SUPRAŚLU- 33 absolwentów

3 osoby studiują na studiach dziennych,

● 2 osoby studiują na studiach zaocznych,

4 osoby uczy się w szkole policealnej,

16 osób pracuje,

● 3 osoby wyjechały za granicę,

● 2 osoby są bezrobotne,

● losy 3 osób są nieznane.

 

 

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ- 15 absolwentów

 

1 osoba studiuje na kierunku politechnicznym,

3 osoby uczy się w szkole policealnej,

8 osób pracuje,

● 3 osoby wyjechały za granicę

 

4. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAPACH

 

 Klasa/

uczelnia

Politechniki

Uniwersytety

Uniwersytet Medyczny

SGGW

AWF

Inne uczelnie

Uczelnie płatne

Pomaturalne

Brak informacji

IIIA

6

12

-

2

1

-

-

-

3

IIIB

25

4

-

-

-

1

1

-

4

IIIC

15

8

-

-

-

-

-

2

2

IIID

-

13

-

-

-

-

3

-

2

IIIE

3

8

12

2

-

1

-

-

2

SUMA

49

45

12

4

1

2

4

2

13

 

132 absolwentów ukończyło szkołę w 2013 roku

117 absolwentów rozpoczęło naukę na różnych uczelniach (88,64 %)

2 absolwentów rozpoczęło naukę w szkołach policealnych (1,51 %)

13 absolwentów z różnych przyczyn nie rozpoczęło dalszej nauki (9,85 %)

 

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŁAPACH- 146 absolwentów

 

34 osoby studiują na studiach dziennych,

● 22 osoby studiują na studiach zaocznych,

13 osoby uczy się w szkole policealnej,

50 osób pracuje,

● 13 osób wyjechało za granicę,

● 14 osób pracuje w gospodarstwie rolnym.

 

VI. Porównanie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/13 i 2013/2014.

 

Porównanie liczby oddziałów i uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym  2012/2013 i 2013/2014 obrazuje poniższa tabela  (źródło: SIO):

Nazwa szkoły

Rok szkolny

2012/2013

Rok szkolny

2013/2014

Różnica

Liczba

oddziałów

Liczba uczniów

Liczba

oddziałów

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba

uczniów

 1. ZS Czarna Białostocka

Szkoły dla młodzieży

4

70

4

69

0

-1

Szkoły dla dorosłych

2

37

-

-

-2

-37

Razem

6

107

4

69

-2

-38

 1. ZS Michałowo

Szkoły dla młodzieży

7

154

8

140

+1

-14

Szkoły dla dorosłych

5

140

4

101

-1

-39

Razem

12

294

12

241

0

-53

 1. I LO Łapy

Szkoły dla młodzieży

14

397

12

353

-2

-44

Szkoły dla dorosłych

-

-

-

-

-

-

Razem

14

397

12

353

-2

-44

4.  ZSM Łapy

Szkoły dla młodzieży

19

555

16

453

-3

-102

Szkoły dla dorosłych

2

61

3

89

+1

+28

Razem

21

616

19

542

-2

-74

5.CE Supraśl

Szkoły dla młodzieży

3

51

1

15

-2

-36

Szkoły dla dorosłych

-

-

-

-

-

-

Razem

3

51

1

15

-2

-36

6.CKP Łapy

Szkoły dla młodzieży

-

-

-

-

-

 

Szkoły dla dorosłych

-

-

1

47

+1

+47

Razem

-

-

1

47

+1

+47

OGÓŁEM

56

1465

49

1267

-7

-198

Szkoły dla młodzieży

47

1227

41

1030

-6

-197

Szkoły dla dorosłych

9

238

8

237

-1

-1

 

                Na dzień 30 września 2012r. (wg. SIO) kadrę pedagogiczną stanowiło 149,04 etatów przeliczeniowych nauczycieli, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 – 122,09.etatów tj. mniej o 26,95 etatu. Porównanie struktury kadry pedagogicznej (etatów przeliczeniowych) wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 obrazuje poniższa tabela (źródło SIO):

Wyszczególnienie

Rok szkolny 2012/2013

Razem

Rok szkolny 2013/2014

Razem

Różnica

S

K

M

D

S

K

M

D

ZS Czarna Białostocka

 

 

0

1,19

3,73

4,13

9,05

0

1,23

2,50

3,22

6,95

-2,1

udział%

0%

13%

41%

46%

 

0%

18%

36%

46%

 

 

I LO Łapy (z internatem)

0

2,06

4,91

23,18

30,15

0

0,50

5,44

20,98

26,92

-3,23

udział%

0%

7%

16%

77%

 

0%

2%

20%

78%

 

 

ZSM Łapy

0,78

3,32

7,23

34,65

45,98

0

2,00

6,32

30,04

38,36

-7,62

udział%

2%

7%

16%

75%

 

0%

5%

16%

78%

 

 

ZS Michałowo

0,13

1,91

5,67

13,66

21,37

0,13

1,05

4,09

12,32

17,59

-3,78

udział%

1%

9%

26%

64%

 

1%

6%

23%

70%

 

 

CE Supraśl (z internatem 2012/2013)

0,25

2,06

3,15

8,93

14,39

0

0

0,48

2,43

2,91

-11,48

udział%

2%

14%

22%

62%

 

0%

0%

16%

84%

 

 

CKP Łapy

0,33

0

3,55

6,55

10,43

0,38

0

3,81

8,67

12,86

-2,43

udział%

3%

0%

34%

63%

 

3%

0%

30%

67%

 

 

PPP Łapy

0,00

0,50

1,50

4,50

6,50

0,00

1,00

1,00

4,50

6,50

0

udział%

0%

8%

23%

69%

 

0%

15%

15%

70%

 

 

PPPP Białystok

0

2,00

3,17

6,00

11,17

0,00

2,00

2,00

6,00

10,00

-1,7

udział%

0%

18%

28%

54%

 

0%

20%

20%

60%

 

 

Razem

1,49

13,04

32,91

101,6

149,04

0,51

7,78

25,64

88,16

122,09

-26,95

udział%

1%

9%

22%

68%

 

1%

6%

21%

72%

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

        W szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki na urlopach dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2012/2013 przebywało sześciu nauczycieli  ( 2 w CE w Supraślu, 3 w ZS Michałowo, 1 PPPP Białystok), natomiast w roku szkolnym 2013/2014 przebywa czterech nauczycieli (ZSM w Łapach 3 nauczycieli i 1 w PPPP
w Białymstoku).

      W stanie nieczynnym w roku szkolnym 2012/2013 przebywało dwóch nauczycieli, w tym jeden w Zespole Szkół w Michałowie i jeden w Centrum Edukacji w Supraślu, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 przebywa 12 nauczycieli (2 w ZSM w Łapach oraz 10 w CE w Supraślu).

 

Porównanie zatrudnienia administracji i obsługi w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Lp

Szkoła /placówka

2012/2013

2013/2014

Różnica

Etaty

Etaty

1.

ZS Czarna Białostocka

3,9

3,9

0

2.

I LO Łapy- szkoła

9

9

0

- internat

4,5

4,5

0

razem:

13,5

13,5

0

3.

ZSM Łapy

12,75

12,75*

0

4.

ZS Michałowo

9,25

9,25**

0

5.

CE Supraśl-szkoła

4

2,5

-1,5

- internat***

-

-

0

 

razem:

4

2,5

-1,5

6.

CKP Łapy

6

6

0

7.

PPP Łapy

2

2

0

8.

PPPP Białystok

1,5

1,5

0

Razem szkoły + poradnie

48,4

46,9

-1,5

Razem internaty

4,5

4,5

0

Ogółem

52,9

51,4

-1,5

 

 

* z dniem 31.12.2013r. nastąpi zmniejszenie zatrudnienia o 0,8 etatu i z dniem 30.06.2013 r. zmniejszenie o 1,7 etatu . Łącznie zatrudnienie administracji i obsługi w ZSM w Łapach zmniejszy się  o 2,5 etatu.

** z dniem 31.12.2013 r. nastąpi zmniejszenie zatrudnienia o 1,5 etatu.

*** z dniem 31 sierpnia 2013 r. internat w CE w Supraślu został zlikwidowany.

 

Z przedstawionych informacji wynika, że w bieżącym roku szkolnym zmalała liczba:

■ uczniów i słuchaczy o 198 osób,

■ oddziałów o 7 ,

■ etatów przeliczeniowych nauczycieli o 26,95 (nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni po przeliczeniu na pełne etaty),

■ etatów administracji i obsługi o – 5,5 etatu w stosunku do ubiegłego roku szkolnego;

.

 

VII. Funkcjonowanie placówek oświatowych w Powiecie Białostockim.

 

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ŁAPACH

 

                W Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2012/2013 odbywało zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 176 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

W zakresie pracy z uczniem zdolnym były organizowane wewnątrzszkolne konkursy o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie: mechanika pojazdów samochodowych i technologa robót wykończeniowych w budownictwie”.

 Uczniowie z biednych rodzin mają zniżki w opłatach za kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy, kursach spawalniczych i obsługi wózków jezdniowych oraz w innych kursach zawodowych organizowanych przez placówkę.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013 był przeprowadzony egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie ZSM Łapy odbywający zajęcia praktyczne w CKP, którzy przystąpili do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w 100 % zdali część praktyczną tego egzaminu. Natomiast zdawalność w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyniosła 91%.

W bieżącym roku szkolnym po raz trzeci, wspólnie ze Starostwem Powiatowym  w Białymstoku, zorganizowano konkurs „VI Podlaskie Potyczki Informatyczne 2013”, w którym wzięło udział 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

W CKP Łapy prowadzone są różnego rodzaju kursy, m.in.: komputerowe; nauki jazdy pojazdami mechanicznymi i wózkami jezdniowymi; technologa robót wykończeniowych w budownictwie; sprzedawcy; BHP; spawalnicze; obsługi cięgników, dźwigów towarowo-osobowych i suwnic; kursy doskonalące dla nauczycieli i inne wg zapotrzebowania lokalnego rynku.

CKP Łapy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia  w Łapach
w szkoleniu osób bezrobotnych. W roku szkolonym 2012/2013 dla Urzędu Pracy zorganizowano  kursy: „Obsługa cięgników kategorii 2 W”, „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”.

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach odbyły się szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”. W ramach projektu zorganizowano 9 kursów, które kończyły się egzaminem czeladniczym.

Współpracowano także z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, dla którego po wygraniu przetargu przeprowadzono następujące kursy: „ Operator wózka widłowego”, „Spawanie metodą MAG”, i „Obsługa kasy fiskalnej”. Od września rusza druga tura tych kursów.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest wpisane na listę Ministerstwa Gospodarki jako placówka uprawniona do prowadzenia kursów   w zakresie obsługi wózków jezdniowych
i wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych silnikiem zasilanym gazem propan-butan.

Ośrodek Spawalnictwa Centrum posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ważny do czerwca 2014 r. i licencję egzaminatora spawaczy tegoż Instytutu. Dysponuje również prawem do egzaminowania spawaczy po kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym oraz do okresowej weryfikacji spawaczy.

                Z powyższego wynika, że placówka ma bardzo pozytywny wpływ na lokalne środowisko. W dobie rosnącego bezrobocia Centrum umożliwia ludziom poszukującym pracy przekwalifikowanie się, zwiększając tym samym ich szansę na możliwość zatrudnienia. Absolwenci szkoły opuszczający mury CKP mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, przez co zwiększa się ich atrakcyjność na rynku pracy.

 

2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁAPACH.

                Teren działania poradni obejmuje 5 gmin: Łapy, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady. Ogółem w roku szkolnym 2012/2013 opieką poradni objętych było 6 530 dzieci i młodzieży z 28 placówek.

Działalność pedagogiczna

► W ciągu roku szkolnego przeprowadzono 1 305 diagnoz;

► Przeprowadzono komputerowe przesiewowe badania słuchu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu działania poradni;

► Przeprowadzono badania przesiewowe 294 dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów zerowych oraz udzielono porad ich rodzicom;

► Wydano ogółem 202 opinii i 98 orzeczeń, (w tym 10 o autyzmie);

► Przeprowadzono pilotażowe badania przesiewowe dla 238 uczniów klas drugich - badania miały na celu wykrycie trudności szkolnych w I etapie nauki. Udzielono konsultacji oraz porad rodzicom badanych dzieci; przeprowadzono również szkolenia nauczycieli i warsztaty dla rodziców;

► Na terenie poradni prowadzone są różnorodne formy terapii:

- logopedyczna;

- pedagogiczna /zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

- terapia dzieci z autyzmem;

- bezpośrednia pomoc psychologiczna;

- socjoterapia;

- zajęcia cykliczne dla rodziców /Szkoła Umiejętności Wychowawczych.

 

3. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

                Teren działania poradni obejmuje 10 gmin Powiatu Białostockiego. Ogółem w roku szkolnym 2012/2013 opieką poradni objętych było 13 511 dzieci i młodzieży z 90 placówek.

Działalność diagnostyczna poradni:

Rodzaj diagnozy

Liczba

psychologiczna

641

pedagogiczna

573

logopedyczna

559

lekarska

109

RAZEM:

1882

 

 

 

Formy pomocy bezpośredniej dla uczniów:

Rodzaj zajęć

Ilość uczniów

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

16

terapia logopedyczna

101

terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

3

socjoterapia

10

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

19

komputerowe badania przesiewowe  programem „Słyszę”

162

komputerowe badania przesiewowe programem „Widzę”

107

porady po badaniach przesiewowych

269

zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów kl. III gimnazjum

545

zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach

816

inne formy pomocy indywidualnej

18

inne formy pomocy grupowej

61

indywidualne porady zawodowe na podstawie badań

7

Interwencja kryzysowa

3

 

 

Wydano 101orzeczeń, 667 opinii i ok 1860 porad/konsultacji.

Na terenie powiatu białostockiego objęto pomocą – 3 077 osoby, w tym:

- 344 nauczycieli;

- 750 rodziców;

- 1 983 uczniów.

               

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białymstoku i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łapach rozszerzają zakres pomocy, który aktualnie obejmuje:

▪ warsztaty i prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców wg oferty na terenie szkół,

▪ badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,

▪ wydawanie opinii i orzeczeń,

▪ zajęcia pomagające w wyborze przyszłego zawodu,

▪ terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna,

▪ pomoc udzielana w przypadkach nagłych zdarzeń i wystąpienia kryzysu,

▪ zajęcia relaksacyjne,

▪ dogoterapia,

▪ zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w zachowaniu i koncentracją uwagi,

▪ psychoterapia,

▪ terapia rodzinna,

▪ trening zastępowania agresji i rozwoju kompetencji społecznych,

▪ przesiewowe badania słuchu i wzroku,

▪ przesiewowe badania logopedyczne,

▪ badania prognostyczne dzieci 5 i 6- letnich,

▪ obserwacje dziecka na tle grupy.

 

XIII. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI.

                W roku szkolnym  2012/2013 szkoły uczestniczyły w projektach współfinansowanych lub finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

1) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:

a) projekt pt. „Daj sobie szansę” realizowany przez Centrum Edukacji w Supraślu

Okres realizacji projektu:  od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Cele projektu: realizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających z j. polskiego, matematyki, geografii, j. angielskiego, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego. W ramach zajęć zorganizowane zostały wycieczki do teatrów oraz zakładów pracy. Ponadto uczniowie  mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez  udział w szkoleniach (m.in. szkolenie umiejętności jeździeckich, szkolenie z zakresu diagnostyki) i kursach (kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. C, kurs bukieciarz - florysta) oraz praktykach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców.

Wartość projektu: 199 010 zł

b) projekt pt. „Głowy pełne pomysłów. Świadectwo kompletne w kwalifikacje” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku.

Okres realizacji projektu:  styczeń 2013 r. – luty 2014 r.

Cele projektu: przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych poprzez dodatkowe zajęcia
z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz kompetencji informatycznych.

Ponadto wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
w ZSM poprzez: miesięczne wakacyjne staże zawodowe oraz praktyki ponadprogramowe, kursy zawodowe (barmana, kelnera, baristy, spawania metodą MAG, kas fiskalnych, operatora wózków jezdnych, ECDL, kursy prawa jazdy).  Ważnym celem projektu jest przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez zajęcia profilaktyczne w ramach programu antyalkoholowego Korekta.

Wartość projektu:   795 181,44 zł

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

a) WSAPER – Wspieranie Szkolnej Aktywności w Ramach Programów Edukacyjno Rozwojowych projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach  przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku.

Okres realizacji projektu:  październik 2011 r. - październik 2012 r.

Cele projektu: Wzrost i ujednolicenie poziomu i skuteczności kształcenia z przedmiotów w zakresie kompetencji kluczowych oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic z klas I-III LO w okresie 14 miesięcy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego

Cele szczegółowe:

 • Rozwój kompetencji kluczowych i osiągnięć edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 • Wyrównanie dysproporcji procesów kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
 •  Ukazanie wymagań i korzyści płynących z możliwości dalszego kształcenia na poziomie wyższym wśród uczniów.
 • Wprowadzanie przez kadrę pedagogiczna nowych form nauczania i oceniania oraz modernizacja sposobów zarządzania szkołą.  

Wartość projektu: 380 000 zł

 

2) Projekty finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Narodową Agencję Programu „Uczenia się przez całe życie”:

Kurs szkoleniowy – projektu pt. „Dynamika międzykulturowa – zagadnienia stawiane animatorom młodzieży” współfinansowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3 Szkolenie i Tworzenie Sieci.

Kraje partnerskie w projekcie: Francja, Estonia, Łotwa

Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu

Termin realizacji projektu: 13.05.2013 r. do 31.10.2013 r. (kurs szkoleniowy odbywał się w dniach 12.07.2013 r. – 19.07.2013 r.)

W Kursie uczestniczyło 25 osób z 4 krajów, tj.:

 • Estonia – 6 uczestników z Instytutu Języków i Kultur Germańskich i Romańskich Uniwersytetu w Talinie;
 • Łotwa – 6 uczestników z Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze;
 • Francja – 7 uczestników z AEP les Campanettes;
 • Polska – 6 uczestników z Powiatu Białostockiego.

Celem Kursu szkoleniowego była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji nieformalnej, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi, pogłębienie wzajemnej tolerancji, edukację międzykulturową poprzez poznawanie kultury państw partnerskich oraz promocję turystyki aktywnej poprzez sport.

Wartość przyznanych środków finansowych:  15 150,06 Euro

 

3) Program Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Program dwustronny rządów Polski i Niemiec. 

Okres realizacji projektu:  04.05.2013- 04.06.2013

Cele projektu:

 • nawiązanie współpracy z pracodawcami  niemieckimi z branży hotelarstwa,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik budownictwa,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • odbycie przez uczniów praktyki zawodowej wynikającej z programu nauczania.

 Wartość projektu: 14 000 Euro – środki zapewniające praktykantom pobyt i wyżywienie podczas praktyki.

 

4) „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” projekt realizowany przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży ze środków przyznanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika„ – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szkoły z terenu Powiatu Białostockiego realizujące projekt: I Liceum Ogólnokształcące w Łapach oraz  Zespół Szkół w Michałowie.

Okres realizacji projektu: lipiec 2013 – grudzień 2014

Celem projektu: jest włączenie młodzieży szkolnej (licealnej) ze szkół zlokalizowanych w małych miasteczkach południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności, prowadzonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, posiadającego od 2003 roku status Centrum Doskonałości Unii Europejskiej. Działania w ramach projektu podjęte przez zespoły uczniów i przeprowadzone pod merytoryczną opieką naukowców z IBS PAN, Politechniki Białostockiej, nauczycieli zaangażowanych szkół oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku są tak zaplanowane, aby dały nowatorski materiał naukowy. Cele badawczej części projektu obejmują:

 • Poznanie składu gatunkowego, rozmieszczenia w przestrzeni i interakcji pomiędzy gatunkami w zespole dużych ssaków na obszarach leśnych południowego Podlasia.
 • Stworzenie niekonwencjonalnego modułu zajęć popularyzujących nauki przyrodnicze wśród młodzieży. Moduł ten będzie się składał z dwóch części: zajęć (wykłady, warsztaty) dla uczniów i nauczycieli biologii prowadzone przez pracowników naukowych w IBS PAN oraz zbierania przez młodzież pod opieką nauczycieli i merytorycznym kierownictwem pracowników naukowych.

Do zebrania danych na temat ssaków występujących na terenach objętych badaniami wykorzystana zostanie mobilna sieć foto-pułapek zainstalowanych w lasach podlegających jednostkom RDLP w Białymstoku i w Białowieskim Parku Narodowym.

Sprzęt przekazany szkołom do realizacji projektu o wartości: 10 914 zł

IX.  Sytuacja finansowa szkół i placówek oświatowych w 2013 roku

Subwencja oświatowa na rok 2013 wynosi 12 033 339 zł, tj. mniej o 1 090 145 zł. od roku 2012 (13 123 484 zł.), w tym:

●  zadania szkolne  - 9 516 993 zł. (w 2012 roku -  10 479 012 zł.) 

●  internaty – 466 870 zł. (w 2012 roku -  583 776 zł.) 

●  zadania pozaszkolne, (w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe  i inne) – 2 049 476 zł. (w 2012 roku – 2 060 696 zł.)

Szczegółową analizę kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 3. Przewidywane wykonanie planu wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2013r. szacuje się na kwotę   15 571 629 zł., w tym:

 • wydatki bieżące – 14 466 272 zł., co stanowi 92,9% ogółu wydatków, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 525 001 zł. co stanowi 86,6% wydatków bieżących i bieżące wydatki rzeczowe  1 941 271 zł. (13,4%),
 • wydatki inwestycyjne – 445 573 zł., tj. 2,9 % ogółu wydatków (załącznik Nr 5),
 • wydatki nie związane z działalnością bieżącą szkół – 659 784 zł. tj. 4,2 % ogółu wydatków (załącznik Nr 4)

W roku 2013 z budżetu powiatu białostockiego przekazywana jest dotacja dla szkoły niepublicznej wpisanej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wasilkowie (wielozawodowa dla młodzieży), której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży. W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 32 uczniów, od 1 września br. rozpoczęło nauczanie 28 uczniów. Planowana dotacja do końca bieżącego roku wynosi 226 000 zł.

Szkoły i placówki oświatowe systematycznie doposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne, realizowane są inwestycje oraz remonty bieżące. W 2013 roku na ten cel zaplanowane się środki w wysokości 583 599 zł., w tym:

 • inwestycje i zakupy inwestycyjne – 445 573 zł,
 • remonty – 138 026 zł.

Zestawienie zrealizowanych i przewidzianych do realizacji inwestycji oraz remontów zawarto w załączniku Nr 5,6.

Planowane dochody w roku 2013 pozyskane przez szkoły i placówki oświatowe szacuje się na kwotę 1 118 878 zł., w tym z tytułu:

 • najmu i dzierżawy składników majątkowych – 191 155 zł.,
 • działalności Stacji Kontroli Pojazdów – 352 000 zł.,
 • usług szkoleniowych – 428 873 zł.,
 • opłat za internat i wyżywienie – 118 137 zł.,
 • innych  – 28 713 zł.

Szczegółową informację o wysokości pozyskiwania dochodów zamieszczono w załączniku Nr 7.

W celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresy oświaty Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej  z wnioskiem o zwiększenie środków z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania:

 • wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w obiektach pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń w placówce oświatowej – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, wniosek na kwotę 54 000 zł. otrzymał w pełni dofinansowanie. W ramach otrzymanych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie do trzech pomieszczeń zaadaptowanych na pracownię do kształcenia praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa.
 • odpraw dla dwunastu zwolnionych nauczycieli (trzech nauczycieli z ZSM w Łapach, czterech z ZS w Michałowie, dwóch z CE w Supraślu, dwóch z ILO w Łapach, jednego z ZS w Czarnej Biał.), wniosek na kwotę 260 683 zł. jest w trakcie rozpatrywania.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  rodziców i nauczycieli Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku przeprowadza badania przesiewowe multimedialnym  programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktyczne badania wad postawy dla 80 dzieci z klas „I” szkół podstawowych w Gminie Choroszcz. Gmina udzieliła na ten cel Powiatowi pomoc finansową w wysokości  4 053 zł., zadanie jest w trakcie realizacji.

Gmina Łapy udzieliła Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w wysokości 14.700zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń do kuchni internatu (obieraczka do ziemniaków i warzyw, zmywarka z funkcją wyparzania) oraz dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Całkowita wartość inwestycji 20 000 zł., zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Podpisała:

Pani Maria Marciszewska

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

 

 

               

               

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Maria Marciszewska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-10-2013

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2013 15:11

Data modyfikacji informacji: 08-11-2013 15:11