rok szkolny 2007/2008

 
 
INFORMACJA
o realizacji zadań
w zakresie oświaty
i wychowania
na terenie powiatu białostockiego
rok szkolny 2007/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:
Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
 
 
 
 
 
 
 
Białystok, 12 listopada 2008 roku
 
 
I.     Według stanu na dzień 1 września 2008r. Powiat Białostocki  jest organem prowadzącym dla 4 zespołów i 1 publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz  3 placówek oświatowych, w tym :
1.       Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
2.       I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach
3.       Centrum Edukacji w Supraślu
4.       Zespołu Szkół w Michałowie
5.       Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej
6.       Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
7.       Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach
8.       Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.
 
Ponadto sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Białostockiego obejmuje cztery szkoły publiczne prowadzone przez:
·          Urząd MiG Tykocin - Liceum Profilowane
                                          - Liceum Ogólnokształcące          
·          Urząd MiG Choroszcz - Liceum Ogólnokształcące
·          Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa - Liceum Plastyczne w Supraślu
       
W ewidencji szkół niepublicznych zarejestrowane są 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Surażu,
2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Surażu,
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Choroszczy,
4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Choroszczy
 
oraz 2 placówki niepubliczne:
1)       Centrum Doradczo – Szkoleniowe Mar-Ka w Grabówce,
2)       Centrum Kształcenia Wizażu i Stylizacji Paznokci TERMIPOL w Dzikie.
 
      Z dniem 1 lipca 2008r. na mocy uchwały Radę Powiatu Białostockiego utworzono w Centrum Edukacji w Supraślu Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Natomiast uchwałą z dnia 13 czerwca 2008r. Zarząd Powiatu Białostockiego wyraził zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przez Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
 
W roku szkolnym 2007/08 przy 2 szkołach funkcjonowały internaty na ogólną liczbę miejsc 285 - wykorzystanie 98 miejsc, co stanowi 34,4%, w tym:
-           ZSMR w Supraślu 165 miejsc - wykorzystanie 65, tj. 39,4%,
-           I LO w Łapach 120 miejsc – wykorzystanie 33, tj. 27,5%.
 
 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół w Michałowie oraz Centrum Edukacji w Supraślu, w zakładach pracy i indywidualnych gospodarstwach rolnych (w tym praktyki uczniów Centrum Edukacji w Szwajcarii).
 
II. Przebieg kształcenia, wychowania i opieki w szkołach:
 
Realizację zadań w roku szkolnym 2007/2008 przez:
-     Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łapach
-     Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku
przedstawiono w odrębnych opracowaniach.
 
W roku szkolnym 2007/2008 procesowi kształcenia i wychowania towarzyszyły działania i przedsięwzięcia mające na celu:
1)           poprawę bezpieczeństwa w szkołach,
2)           wzmocnienie wpływu rodziców na pracę wychowawczą szkoły,
3)           rozwój umiejętności językowych,
4)           wzbogacanie oferty form kształcenia zawodowego,
5)           podnoszenie świadomości zdrowotnej poprzez działania profilaktyczne,
6)           podniesienie rangi wychowania patriotycznego,
7)           pogłębianie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi
 
Mając powyższe na uwadze:
§          szkoły opracowały programy naprawcze dotyczące przeciwdziałania w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej między uczniami,
§          ustalono listę zagrożeń obecnych w środowisku ucznia, realizowano programy profilaktyczne dotyczące zagrożeń alkoholizmem, nikotynizmem i środkami odurzającymi,
§          w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach funkcjonowały koła zainteresowań z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także artystyczne i sportowe, na których młodzież mogła rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;
§          rozwijano przedsiębiorczość, m.in. w Szkolnych Ośrodkach Kariery Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości i Mentoringu; na spotkaniach w ramach „Inkubatora Przedsiębiorczości;
§          propagowano ideę wolontariatu (przeprowadzenie powiatowych eliminacji konkursu „Ośmiu Wspaniałych) i rozwijano różne jego formy;
§          w większości zrealizowano przyjęte cele oddziaływania wychowawczego w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, zdrowotnej i ekologicznej, rozwoju samorządności, przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, edukacji kulturalnej, integracji z Europą, edukacji ekonomicznej;
§          dobrze współpracowano z rodzicami: rodzice wspomagali szkoły rzeczowo i finansowo, współdziałali na rzecz realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych;
§          umożliwiono rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, udział w konferencjach, warsztatach, kursach wg przyjętych planów);
§          realizowano wewnątrzszkolne doskonalenie (zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze, szkolenia rad pedagogicznych);
§          prowadzono rozpoznawanie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce:
ü        praca z uczniem zdolnym prowadzona była na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, stwarzano możliwości udziału w różnorodnych konkursach i olimpiadach oraz prezentacji swoich osiągnięć i twórczości na forum szkolnym i lokalnym w celu podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy; promowanie osiągnięć uczniów zdolnych (listy pochwalne, nagrody),
ü        doskonalono metody i formy pracy z uczniami słabymi: na bieżąco informowano rodziców o trudnościach ich dzieci w nauce, różnicowano prace domowe, przeprowadzano sprawdziany z małych partii materiału, organizowano indywidualne konsultacje i zajęcia wyrównawcze, a także pomoc koleżeńską w obrębie klas, szkoły i w internacie,
ü        starano się otaczać opieką materialną uczniów z rodzin ubogich i patologicznych (prowadzono pedagogizację rodziców, wywiady diagnostyczne w domach w celu dobrania najwłaściwszych środków zaradczych, zapomóg z funduszy komitetu rodzicielskiego, dopłacano do obiadów ze środków finansowych miejskich i miejsko – gminnych ośrodków pomocy społecznej, dofinansowywano kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy, wycieczki szkolne, zwalniano z opłat za internat,).
§          wspierano finansowo młodzież z rodzin najuboższych pochodzących z terenów wiejskich:
ü        7 uczniom pochodzącym z terenów popegeerowskich w ramach środków pozyskanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu przyznano stypendia na kwotę 4.848 zł),
ü        1086 uczniów od sierpnia do grudnia uczestniczyło w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które były finansowane ze środków pozyskanych przez Starostwo w ramach konkursu na regionalne i lokalne programy w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Program Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych’’ (pozyskano dofinansowanie w kwocie 100 436 zł ),
ü         stypendia socjalne wypłacane przez gminy.
§          organizowano spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach warsztatów dla klas maturalnych i profilaktycznych: „Razem możemy więcej', „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym”, „Jak skutecznie się porozumiewać', uczniowie najstarszych klas uczestniczyli w programie „Absolwent” oraz w spotkaniach z przedstawicielami urzędów pracy („Jak planować karierę zawodową', „Moja praca – przygotowanie do wejścia na rynek pracy’’, „Bądź liderem')     i uczelni,
§          podejmowano szereg działań mających na celu promocję szkół (organizacja dni otwartych dla gimnazjalistów i ich rodziców, prezentacja na łamach lokalnej prasy, wydawanie informatorów zawierających ofertę edukacyjną), 
§          przy realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych współpracowano z :
ü        domami kultury, filharmonią, bibliotekami, teatrami i lokalnymi gazetami w zakresie edukacji kulturalnej,
ü        ośrodkami pomocy społecznej - w zakresie wspomagania najuboższych uczniów,
ü        poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy psychologicznej,
ü        policją – w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego,
ü        urzędami pracy – w zakresie edukacji prozawodowej,
ü        zespołami opieki zdrowotnej – w zakresie edukacji prozdrowotnej,
ü        Narwiańskim Parkiem Narodowym i nadleśnictwami - w zakresie edukacji ekologicznej,
ü        zakładami pracy i gospodarstwami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie odbywania praktyk uczniowskich,
ü        szkoły pełniły rolę ośrodka kulturoznawczego w środowisku (organizacja m.in. międzyszkolnych konkursów i zawodów sportowych, udział szkolnych zespołów recytatorskich i muzycznych w lokalnych uroczystościach i imprezach),
ü        młodzież i nauczyciele byli współorganizatorami wielu uroczystości gminnych i środowiskowych,
 
         W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywali zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
 
         W zakresie pracy z uczniem zdolnym były organizowane wewnątrzszkolne konkursy zawodowe w branży samochodowej i mechanicznej dla najlepszych uczniów z zajęć praktycznych na tych kierunkach. W Centrum w ramach nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych działało koło elektroniczne, samochodowe i przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.
                W Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w sesji letniej roku szkolnego 2007/08 były przeprowadzane zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla 56 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
          W ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej współfinansowanego przez EFS pn. „Wyposażenie CKU, CKP i wybranych szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych’’ placówka otrzymała 3 podnośniki nożycowe.
W CKP są organizowane różnego rodzaju kursy, jak: nauki jazdy pojazdami mechanicznymi, wózkami jezdniowymi, BHP, komputerowe, spawalnicze, palaczy c.o., obsługi cięgników, dźwigów towarowo-osobowych, suwnic, kursy doskonalące dla nauczycieli i inne wg zapotrzebowania lokalnego rynku. W dobie rosnącego bezrobocia Centrum umożliwia ludziom poszukującym pracy przekwalifikowanie się, zwiększając tym samym ich szansę na możliwość zatrudnienia. Placówka współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia w Łapach w szkoleniu osób bezrobotnych. W bieżącym roku dla Urzędu Pracy zorganizowano następujące kursy: „Kierowca wózków jezdniowych”, „Spawacz stali niestopowej elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych”, „Kompleksowa obsługa biura”, „Obsługa sekretariatu”, „Rachunkowość, kadry, płace.”
 Organizowane są także kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla pracowników Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu „Cukrownia Łapy” i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. Były to kursy z obsługi: suwnic, wózków jezdniowych napędzanych, cięgników kat. 2W, podnośnika montażowego P-100 oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP i p.poż. oraz kurs komputerowy.
Ośrodek Spawalnictwa działający w CKP Łapy posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i licencję egzaminatora spawaczy tegoż Instytutu. Organizowano kursy w zakresie spawania gazowego (311), łukowego elektrodą otuloną (111) i elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (135). CKP ma prawo do egzaminowania spawaczy po kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym oraz do okresowej weryfikacji spawaczy.
 Stacja Kontroli Pojazdów znajduje się pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
 
III. Efekty kształcenia
 
1.       Egzamin maturalny w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 
W roku szkolnym 2007/2008 szkoły kończące się egzaminem maturalnym ukończyło 635 osób, w tym:
-   506 uczniów,
-   129 słuchaczy.
 
Do egzaminu maturalnego w maju i czerwcu przystąpiło 513 abiturientów, w tym:
-    477 uczniów,
-      36 słuchaczy.
 
Poniższa tabela przedstawia zdawalność egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 
Szkoła
Liczba zdających
Absolwenci, który zdali egzamin maturalny
liczba
%
Szkoły dla młodzieży
Zespół Szkół Mechanicznych
w Łapach
174
152
87,4
I Liceum Ogólnokształcące
w Łapach
160
157
98,1
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
16
16
100.0
Zespół Szkół w Michałowie
78
67
85,9
Centrum Edukacji w Supraślu
35
27
77,0
Razem szkoły dla młodzieży
463
419
90,5
Szkoła
Liczba zdających
Absolwenci, który zdali egzamin maturalny
liczba
%
Szkoły dla dorosłych
Zespół Szkół Mechanicznych                 w Łapach
 
5
4
80
Zespół Szkół w Michałowie
18
14
77,8
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
13
10
79,9
Razem szkoły dla dorosłych
36
28
77,8
 
 
2.    Uczestnictwo młodzieży w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
·         uzyskanie Certyfikatu Jakości Szkoły „ Szkoła przedsiębiorczości” ,
·         Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” – I, II, IV, V i VII miejsce w województwie, (w konkursie brało udział – 6 551 osób w kategorii szkół średnich),
·         I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Historycznym HETMANY w kategorii Projekt – za Kontusz Szlachecki. Nagrodą w Konkursie był udział w dwutygodniowym rajdzie „Szlakiem Hetmana Stefana Czarnieckiego” na trasie: Będomin, Pelplin, Hamburg, Sonderborg, Kolding, Berlin, Poczdam, Włoszczowa, Częstochowa, Warszawa,
·         II miejsce w I Podlaskich Potyczkach Informatycznych,
·         udział w XVIII Olimpiadzie Teologii Katolickiej – 3 osoby zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego,
·         udział w Konkursie pt. „Polska w NATO”,
·         udział w konkursie plastycznym „Pocztówka Wielkanocna” – wyróżnienie,
·         udział w XXIII edycji Olimpiady Ekologicznej – etap wojewódzki,
·         udział w Olimpiadzie Techniki Samochodowej edycja 2008,
·         udział w III Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
·         udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej- etap wojewódzki ,
·         Konkurs Junior Web na najlepszą stronę internetową - II miejsce w etapie ogólnopolskim,
·         drużyna piłki ręcznej dziewcząt zajęła VII miejsce w województwie podlaskim SPG,
·         drużyna koszykówki dziewcząt zajęła II miejsce w eliminacjach i awansowała do I ligi SPG województwa podlaskiego,
·         drużyna tenisa stołowego dziewcząt zajęła VII miejsce w półfinale województwa podlaskiego,
·         drużyna szkoły w biegach przełajowych zajęła VI miejsce w województwie podlaskim SPG,
·         drużyna tenisa stołowego chłopców zajęła III miejsce w półfinale wojewódzkim co dało X miejsce w województwie,
·         drużyna szachowa chłopców zajęła V miejsce w półfinale wojewódzkim.
Mówiąc o szkolnym sporcie nie sposób pominąć sukcesy jakie osiągają uczniowie w judo, nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej:
·         w Pucharze Polski Juniorów Młodszych VII miejsce w kat. 66 kg,
·         w Międzynarodowym Turnieju im. Antoniego Laszuka (uczestniczyli zawodnicy z Litwy, Estonii, Ukrainy i Polski) II miejsce w kat. 66  kg  i II miejsce w kat. 50 kg,
·         w eliminacjach do Pucharu Polski Juniorów: II miejsce w kat. 90 kg, V miejsce w kat. 66 kg, II miejsce w kat.100 kg,
·         drużyna chłopców zajęła VII miejsce w VI Podlaskich Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Dondziłły,
·         drużyna piłki siatkowej zajęła XI miejsce w rozgrywkach II ligi SPG województwa podlaskiego,
·         drużyna piłki ręcznej chłopców zajęła IX miejsce w rozgrywkach I ligi SPG województwa podlaskiego,
·         drużyna koszykówki chłopców zajęła VII miejsce w rozgrywkach II ligi SPG województwa podlaskiego,
·         drużyna piłki siatkowej chłopców zajęła XI miejsce w rozgrywkach I ligi SPG województwa podlaskiego,
·         drużyna futsalu zajęła VII miejsce w rozgrywkach SPG województwa podlaskiego,
·         we współzawodnictwie powiatowym szkoła zajęła III miejsce, w tym:
ü        I miejsce w koszykówce chłopców,
ü        II miejsce w koszykówce dziewcząt, halowej lekkiej atletyce, biegach przełajowych, piłce siatkowej dziewcząt,
ü        III miejsce w „Futsall” (halowa piłka nożna), tenisie stołowym, lekkiej atletyce, piłce nożnej, piłce siatkowej chłopców
·         we współzawodnictwie wojewódzkim szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców szkoła zajęła XIII miejsce.
I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
 
·          Olimpiada geograficzna- 5 uczestników na szczeblu okręgu, 2 finalistki zawodów centralnych,
·          Olimpiada ,, Losy Polaków na Wschodzie’’- finalista zawodów centralnych,
·          Olimpiada Wiedzy o UE- 2 uczestników zawodów okręgowych,
·          Olimpiada Wiedzy Ekologicznej- uczestnik zawodów okręgowych,
·          Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki- 2 uczestników zawodów okręgowych,
·          Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- poezja śpiewana,- laureatka i wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich,
·          Wojewódzki konkurs recytatorski ,, Miłość mi wszystko wyjaśniła’’ –wyróżnienie,
·          Ogólnopolski Konkurs historyczny ,, Krąg’’- II miejsce woj.,
·          Ogólnopolski konkurs jednego wiersza- wyróżnienie w kategorii licealista,
·          Samorządowy Konkurs ,,Ośmiu Wspaniałych’’- laureatka, finalistka i wyróżnienie,
·          udział w konkursie matematycznym Kangur,
·          udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim- eliminacje woj.,
·          udział w konkursie ,, U wrót Europy’’ –udział w eliminacjach okręgowych,
·          udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej- etap diecezjalny,
·          udział w Konkursie Krasomówczym- eliminacje wojewódzkie,
·          V miejsce w I lidze koszykówki dziewcząt woj. podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych,
·          VI miejsce w II lidze koszykówki chłopców woj. podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych,
·          VIII miejsce w II lidze piłki siatkowej dziewcząt woj. podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych,
·          XII miejsce w I lidze piłki siatkowej chłopców woj. podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych,
·          we współzawodnictwie powiatowym szkoła zajęła II miejsce, w tym:
ü        I miejsce w koszykówce dziewcząt, w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt,
ü        II miejsce w koszykówce chłopców i tenisie stołowym,
ü        III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w lekkiej atletyce halowej i biegach przełajowych,
ü        IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w „Futsall” (halowa piłka nożna),
·          udział w Mistrzostwach Woj. Podlaskiego w Biegach Przełajowych,
·          udział w półfinałach licealiady woj. podlaskiego w lidze lekkoatletycznej,
·          udział w VI Podlaskich Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce,
·          udział w licealiadzie woj. podlaskiego w : piłce ręcznej dziewcząt, fulsaltu, szachach chłopców, aerobiku, tenisie stołowym chłopców,
·          udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Białej Podlaskiej.
·          W klasyfikacji współzawodnictwa sportowego o Puchar Podlaskiego Kuratora szkoła zdobyła I miejsce i puchar za największy postęp w sporcie w minionym roku.
Centrum Edukacji w Supraślu
 
·          Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (w dziedzinie mechanizacji rolnictwa) - 2 uczniowie zostali zakwalifikowani na eliminacje okręgowe, gdzie zajęli I i II miejsce,
·          I Podlaskie Potyczki Informatyczne:
ü       I miejsce w dyscyplinie „Web Masters”;
ü       I miejsce w dyscyplinie „Hordware Masters”,
Szkoła zajęła I miejsce w rankingu ogólnym.
·          Olimpiada Ekonomiczna - 2 osoby zakwalifikowały się do eliminacji okręgowych,
·          Konkurs Tematyczny „American and British Culture” - 3 osoby zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego,
·          Olimpiada Wiedzy Religijnej- udział w eliminacjach wojewódzkich,
·          Recytatorski Konkurs Poezji Religijnej - wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim,
·          Konkurs Literacki im K. K. Baczyńskiego - wyróżnienie,
·          udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (w dziedzinie „Agrobiznes”),
·          udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
·          udział w Konkursie ‘'Finanse z klasy do klasy”,
·          udział w Konkursie Wiedzy o Gospodarce,
·          we współzawodnictwie powiatowym szkoła zajęła I miejsce, w tym:
ü        I miejsce w halowej lekkiej atletyce, „Futsall” (halowa piłka nożna), biegach przełajowych, piłce nożnej, tenisie stołowym
ü        II miejsce w lekkiej atletyce,
ü        III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce koszykowej,
ü        IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce siatkowej chłopców.
Zespół Szkół w Michałowie
 
·         w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego w Jersz – High Flier 2008 zorganizowanym przez łowców talentów – Jersz z Wrocławia wzięło udział 15 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęli oni trzecie, piąte i szóste miejsce w województwie,
·         w V Edycji Konkursu Wiedzy o Rosji Pt. „Psków”, uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego został laureatem, kolejna uczennica została finalistką konkursu,
·         sześciu uczniów Liceum Ogólnokształcącego wzięło udział w ogólnopolskim Konkursie „Dekalog 89” na który nadesłano ponad 3 tysiące opowiadań. Uczennica klasy I otrzymała honorowe wyróżnienie za przesłane opowiadanie. Uczennica klasy III LO została finalistką tego konkursu,
·         w międzyszkolnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego zajął I miejsce,
·         uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego brali udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie, zajęli II miejsce w eliminacjach wojewódzkich i zakwalifikowali się do konkursu w Gdańsku,
·         finalistką Konkursu Poezji Rosyjskiej XIX wieku została uczennica klasy II LO,
·         uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowała się  do okręgowego etapu ogólnopolskiej olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”,
·         uczennica technikum gra w kadrze narodowej unihokeja,
·         w etapie wojewódzkim XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej brało udział trzech uczniów,
·         dwóch uczniów uczestniczyło w etapie wojewódzkim XII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
·         uczennica klasy III technikum zajęła II miejsce w eliminacjach centralnych (ogólnopolskich) XII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich,
·         Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej przyznały wyróżnienia dla uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego za dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”,
·         uczeń klasy II LO został I Wicemistrzem I Podlaskich Potyczek Informatycznych – 2008 w dyscyplinie „Web Masters” w Konkursie organizowanym przez Powiat Białostocki,
·          we współzawodnictwie powiatowym szkoła zajęła IV miejsce, w tym:
ü        II miejsce w „Futsall” (halowa piłka nożna), piłce nożnej, piłce siatkowej chłopców,
ü        IV miejsce w tenisie stołowym i w lekkiej atletyce.
 
 
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
 
·          udział w Podlaskich Potyczkach Informatycznych i uzyskanie tytułów II Wicemistrza w dyscyplinie „Pakiet Biurowy” ( dwie osoby), I Wicemistrza w dyscyplinie „Grafika Komputerowa”( trzy osoby),
·          udział w mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce halowej chłopców  (IV miejsce),
·          udział w mistrzostwach Powiatu Białostockiego w piłce siatkowej (V miejsce),
·          udział w mistrzostwach Powiatu Białostockiego w tenisie stołowym  (V miejsce),
·          udział w konkursie WSAP Białystok na esej w języku angielskim  „Why to stay in Podlasie” ,
·          udział w konkursie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  w „Chrześcijańska Kultura Pogranicza – pogranicze kultury” (dziewięć osób) – konkurs na najciekawsze prezentacje multimedialne,
·          udział w miejskim Biegu Niepodległości (10 osób) – zajęcie II miejsca w kategorii dziewcząt.
 W roku szkolnym 2007/2008 ośmiu najlepszych uczniów ze szkół Powiatu Białostockiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów,w tym:
 
q       I L0 w Łapach               -1 uczeń
q       ZSM w Łapach                   - 3 uczniów
q       CE w Supraślu                      - 1 uczeń
q       ZS Czarna Białostocka                - 1 uczeń
q       ZS Michałowo                            - 2 uczniów
 
         Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki jest wysoko oceniana przez władze państwowe i samorządowe, o czym świadczą przyznawane od szeregu lat nagrody, medale i odznaczenia. W roku 2008 otrzymały je następujące osoby:
 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – Pani Danuta Bojczuk, Dyrektor ZSM
                                                                  w Łapach
Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty – Pan Zdzisław Penza, Dyrektor CKP 
                                                                  w Łapach
Nagrody Starosty Białostockiego:
-          Pani Bożena Perkowska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psych. – Pedag.
                                                    w Białymstoku
-          Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I LO w Łapach
-          Pani Dorota Kondratiuk – Wicedyrektor ZSM w Łapach
-          Pani Anna Makiełkowska – nauczyciel w ZS w Czarnej Białostockiej
-          Pani Elżbieta Łapińska – pedagog w Poradni Psych. – Pedag. w Łapach
-          Pani Danuta Kowalska – nauczyciel w ZS w Michałowie
 
Medale Edukacji Narodowej:
-          Pani Anna Matląg – Dyrektor w ZS w Czarnej Białostockiej
-          Pani Małgorzata Łuczaj – Dyrektor w Poradni Psych. – Pedag. w Łapach
-          Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I LO w Łapach
-          Pan Adam Karasiewicz – nauczyciel w I LO w Łapach
-          Pani Halina Mazurkiewicz – Wicedyrektor CKP w Łapach
-          Pan Adam Stypułkowski – nauczyciel w CKP w Łapach
 
IV. Rok szkolny 2007/2008
 
W roku szkolnym 2007/08 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki do 92 oddziałów uczęszczało 2535 uczniów i słuchaczy, w tym do szkół:
§          dla młodzieży 1815 uczniów w 68 oddz., co stanowi 71,6%, z tego w:
-          liceach ogólnokształcących -   716 uczniów        (24 oddz.), tj. 39,4 %
-          liceach profilowanych          -   254 uczniów        (10 oddz.), tj. 14,0 %
-          technikach                            -   766 uczniów        (31 oddz.), tj. 42,2 %
-          zasadniczych szk. zawodowych - 79 uczniów  (3 oddz.), tj.   4,4 %
§          dla dorosłych 720 słuchaczy w 24 oddz., co stanowi 28,4 %, z tego w:
-          liceach ogólnokształcących -   213 słuchaczy     ( 9    oddz.), tj. 29,6%
-          szkołach policealnych                   -   507 słuchaczy     ( 15 oddz.), tj. 70,4%
 
Nauczaniem indywidualnym objęto 3 uczniów w ZSM w Łapach.
 
V. Nabory na rok szkolny 2008/2009
 
Na rok szkolny 2008/2009 przygotowano 1650 miejsc w 55 oddziałach, w tym:
§          dla młodzieży 1020 miejsc w 34 oddziałach, z tego w :
-          liceach ogólnokształcących        - 300 (10 oddz.)
-          liceach profilowanych                        -   60 ( 2 oddz.),
-          technikach                                           - 570 (19 oddz.),
-          zasadniczych szkołach zawodowych        - 240 (8 oddz.),
§          dla dorosłych 480 miejsc w 16 oddziałach.
 
Nabór przedstawia się następująco :
-          szkoły dla młodzieży – 559 uczniów w 19 oddziałach, w tym:
-          licea ogólnokształcące                      - 259 (9 oddz.),   
-          licea profilowane                               -      0 (0 oddz.)                       
-          technika                                             -   254 (9 oddz.)                      
-          zasadnicze szkoły zawodowe        -     46 (1 oddz.)                                            
-          szkoły dla dorosłych                 -   284 słuchaczy w 7 oddziałach
                                                                                                                                                                                             
Razem:                                                    843 (26 oddziały)                  
 
 
 
 
VI. Porównanie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/07 i 2007/2008.
 
Organizację pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 obrazuje poniższa tabela:
 
 
 
 
Organizację pracy szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09
Wyszczególnienie
rok szkolny 2007/08
rok szkolny 2008/09
Różnica

 
1. Liczba etatów przeliczeniowych
    nauczycieli,
    w tym:
§          szkoły i placówki
§          internaty
placówki
2. Liczba godzin ponadwymiarowych
3. Liczba uczniów
4. Liczba oddziałów
5. Liczba grup w internacie
6. Liczba wychowanków
7. Liczba etatów administracji i obsługi:
§          szkoły i placówki
§          internaty
§          zakład budżetowy
§          gospodarstwo pomocnicze
 
 
 
196,54
 
191,34
5,20
 
475
2535
92
3
91
77
56,7
4,5
6
9,8
 
 
190,04
 
185,37
4,67
 
498
2326
87
3
98
75,5
55,2
4,5
6
9,8
 
 
- 6,50
 
- 5,97
-0,53
 
+23
- 209
- 5
0
+7
-1,50
-1,50
0
0
0
 
Z przedstawionych informacji wynika, że w bieżącym roku szkolnym zmalała liczba:
§          uczniów o 209,
§          oddziałów o 5,
§          etatów przeliczeniowych nauczycieli o 6,5 (nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni po przeliczeniu na pełne etaty),
§          pracowników obsługi o 1,5 etatu.
 
           Na dzień 10 września 2007r. (wg. sprawozdań o zatrudnieniu EN-3) kadrę pedagogiczną stanowiło 196,54 nauczycieli, natomiast w roku szkolnym 2008/09 – 190,04, tj. mniej o 6,5 etatu.
 
W roku szkolnym 2008/2009 średnio 81,1% uczniów i słuchaczy pochodzi z terenu Powiatu Białostockiego.
 
 
VII. Sytuacja finansowa szkół i placówek oświatowych w 2008 roku
 
                Subwencja oświatowa ogólna przyznana dla Powiatu Białostockiego na rok 2008 wynosi 13.483.528 zł., w tym:
·          10.716.153 zł. zadania szkolne
·               527.423 zł. internaty
·            2.239.952 zł. zadania pozaszkolne, (w tym poradnie psychologiczno-
                                 pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe,
                                 doradztwo metodyczne, i inne)
 
Analizę kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 1. Przewidywane wykonanie planu wydatków budżetowych szkół za 2008r. szacuje się na kwotę 15.165.997 zł., w tym bieżące wydatki stanowią 89,4%, tj. 13.563.097 zł., remonty – 393.427 zł  i inwestycje – 1.209.473 zł.
 
Planowane do realizacji inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008r. szacuje się  na kwotę 1.209.473 zł., w tym:
1)     Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 134.922 zł.,
2)     Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 443.275 zł.
3)     Zespół Szkół w Michałowie – 495.381 zł.
4)     I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 35.000 zł.
5)     Centrum Edukacji w Supraślu – 88.940 zł.
6)     Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 7.000 zł.
7)     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w B-stoku – 4.955 zł.
 
Szczegółowe zestawienie wykonanych oraz planowanych do realizacji, w 2008r. inwestycji i remontów (w tym w ramach wydatków bieżących) przedstawiono w załączniku Nr2. Jak wynika z powyższego środki przeznaczone na w/w zadania szacuje się na ogólną kwot 1.587.713 zł.
 
Dyrektorzy szkół i placówek czynią starania aby pozyskać środki pozabudżetowe. W okresie od 1.01.2008r. do 31.08.2008r. pozyskano środki w wysokości 792.703 zł., głównie usług zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, od sponsorów i dobrowolne wpłaty rodziców. Środki przeznaczono na remonty oraz bieżące funkcjonowanie jednostek. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w załączniku Nr 3.
 
Szkoły w omawiany okresie pozyskały środki z wynajmu majątku w wysokości 146.255 zł., w tym:
ü        ZSM w Łapach     –    3.604 zł.
ü        ZS w Michałowie –   3.318 zł.
ü        I LO w Łapach      – 27.034 zł.
ü        CE w Supraślu      – 57.627 zł.
ü        ZS w Czarnej Biał.– 37.004 zł.
ü        CKP w Łapach       –  17.668 zł.
Szczegółowe zestawienie przedstawiono w załączniku Nr 4.
W celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresy oświaty Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o zwiększenie środków z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania:
1)       Wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji na cele dydaktyczne (I tura). Wnioskowana kwota 108.730 zł., otrzymano dofinansowanie w wysokości 60.000 zł. w tym:
·          Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach - dwie sale przeznaczone na pracownię elektryczną i techniczną, w wyniku adaptacji pomieszczeń  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 30.000 zł.,
·          Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach - dwa dodatkowe gabinety: do terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozy psychologicznej - 30.000 zł.
2) Wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji na cele dydaktyczne   (II tura).
·          Centrum Edukacji w Supraślu – 4 pomieszczenia na pracownie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zawodzie – technik hotelarstwa,  w tym pracownia techniki pracy w recepcji, pracy w części mieszkalnej, obsługi konsumenta. Wnioskowana kwota (II tura) 72.700 zł, wniosek otrzymał pozytywną ocenę MEN i jest w trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Finansów.
3)       Remonty bieżące w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki - wartość kosztorysowa zadań 586.142zł, wnioskowana kwota dofinansowania 293.070zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 72.022zł. Środki z rezerwy MEN oraz środki własne Powiatu w wysokości 127.978 zł. pozwoliły na wykonanie następujących prac remontowych, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku:
·          I Liceum Ogólnokształcące w Łapach - remont korytarzy na I i II piętrze budynku szkoły oraz remont 7 pokoi i łazienki w budynku internatu,
·          Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – remont sal lekcyjnych, korytarzy i klatki   schodowej po wymianie okien podczas termomodernizacji budynku szkoły,
·          Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – remont sal lekcyjnych,
·          Zespół Szkół w Michałowie – dokończenie wymiany drzwi na parterze budynku szkoły, bieżący remont wejścia głównego do budynku szkoły oraz zakup materiałów malarskich do pomalowania korytarzy i klatek schodowych w budynku szkoły,
·          Centrum Edukacji w Supraślu – remont sanitariatów w warsztatach szkolnych oraz pomieszczeń spawalni i kuźni.
4)       Odprawy dla zwalnianych nauczycieli (dwóch nauczycieli z ZSM w Łapach i jedna z ZS w Czarnej Biał.), wniosek na kwotę 58.752 zł., w trakcie rozpatrywania przez MEN.
 
Szkoły i placówki oświatowe realizują w 2008 roku następujące projekty:
1)      „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku.” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. I Liceum Ogólnokształcące w Łapach oraz Zespół Szkół w Michałowie otrzymały w 2008r. pracownie komputerowe wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości - 150.391,20 zł., w tym:
Ø        I LO w Łapach                    – 75.195,60 zł.
Ø        ZS w Michałowie                – 75.195,60 zł.
2)      COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół – jest to program sektorowy programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme), realizowany jest w latach 2007-2009 przez I Liceum Ogólnokształcące w Łapach. Celem projektu jestrozwój i doskonalenie użycia technologii informacyjnej; doskonalenie komunikacji międzykulturowej i znajomości języków obcych,  a przede wszystkim języka angielskiego; porównywanie różnych punktów widzenia z perspektywy europejskiej; zmianę stylu życia uczniów oraz kreowanie właściwych postaw w sferze zanieczyszczenia środowiska; zdobycie doświadczenia metodologicznego i najlepszych metod, które mogą być stosowane przez instytucje oświatowe. W kwietniu 2008r. odbyła się wizyta państw partnerskich z Włoch i Republiki Czech                                   (3 nauczycieli i 17 uczniów) w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.
3)      MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - projekt pn. „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność oraz różnorodność kulturowa” otrzymał dofinansowanie w kwocie 11.120 EUR. i był realizowany przez Centrum Edukacji w Supraślu. Celem projektu było przyjęcie 15 osobowej grupy młodzieży z Francji w celu zrealizowania międzykulturowego projektu składającego się z zajęć fizycznych na powietrzu, przygotowywaniu i wspólnym eksperymentowaniu szlaków turystycznych i wycieczkowych, stworzeniu turystycznych i pedagogicznych konspektów turystycznych przedstawiających szlaki, zredagowaniu dokumentu zawierającego propozycje i zalecenia sprzyjające odkryciu bogactw naturalnych i wielokulturowych terenu, pozytywnego wpływu uprawiana zajęć fizycznych na powietrzu. Grupa francuska wraz z opiekunami w Centrum Edukacji w Supraślu przebywała w dniach od 31 lipiec do 15 sierpień 2008r.
4)       „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - w ramach Rządowego programu wspieraniaw latach 2007-2009 organówprowadzących  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej przyległym. W programie uczestniczą 2 szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Łapach i Centrum Edukacji w Supraślu. Otrzymano dotację na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego dla obu zgłoszonych szkół w łącznej kwocie 16 894 zł, w tym: 6 394 zł – dla I LO         w Łapach i 10 500 zł dla Centrum Edukacji w Supraślu.
5)Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
ü     Centrum Edukacji w Supraślu - tytuł projektu:Tacy sami, a przepaść między nami”, wartość projektu: 227 915 zł,
ü     Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach - tytuł projektu:Szerokie horyzonty dla techników”, wartość projektu: 193 175 zł.
Wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość przyznanej dotacji: 325 090 zł (w tym: ZSM w Łapach - 158 025zł, CE Supraśl - 167 065 zł).
Projekty przewidują realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat białostocki w zakresie: języka polskiego, języków obcych, matematyki, przedmiotów zawodowych oraz wychowania fizycznego. Ponadto planowane są zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Realizacja w/w projektów nastąpi w roku 2009.
6)      Zgodnie z Rządowym programem na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizują następujące projekty:
§          Punkty konsultacyjne
Ø          Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej i Zespole Szkół i Przedszkoli w Tykocinie
Ø          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach w Szkole Podstawowej w Tołczach, SP w Turośni Dolnej, Gimnazjum i SP w Turośni Kościelnej.
Program ma na celu wzmocnienie i upowszechnienie doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Realizacja projektów październik – grudzień 2008r.
Na realizację powyższego programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 25.604 zł.
 
§          Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów oraz warsztaty dla rodziców. Zostaną również zakupione pomoce do pracy diagnostyczno-terapeutycznej, dodatkowe oprogramowanie i oprzyrządowanie niezbędne do realizacji zajęć.
Na realizację powyższego programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 17.888 zł.
 
§          Zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia (dziecięca skala rozwojowa dziecka).
W ramach zadania zakupione zostaną specjalistyczne zestawy do badania dzieci do 3 roku życia (dziecięca skala rozwojowa dziecka).
Na realizację powyższego programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 4.970 zł.
 
§          Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.  
W ramach zadania zakupione zostaną dwa komputery przenośne, słuchawki audiometryczne, specjalistyczne oprogramowanie i szkolenie pracownika poradni.
Na realizację powyższego programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 11.200 zł.
 
§          Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy.
W ramach projektu zostaną zakupione dwa cyfrowe korektory mowy do bezpośredniej pracy z uczniem jąkającym się, materiały szkoleniowe oraz przeszkolenie pracownika poradni.
Projekt realizuje PowiatowaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku jako jednia z czerech poradni w województwie podlaskim
Na realizację powyższego programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 5.000 zł.
 
7)      Szkoły realizowały wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do dnia 31 grudnia 2004r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnej na co najmniej 2005r. Przyznana dotacja w 2008 roku wynosi 5.600 zł. Stypendia otrzymało 7 uczniów, w wysokości 200 zł miesięcznie na 1 ucznia., w tym: 5 uczniów z ZS w Michałowie, 1 uczeń z CE w Supraślu, 1 uczeń z ZSM w Łapach.
  Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008został zakończony. W ramach programu realizowanego od miesiąca września 2005 r. do kwietnia 2008r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 127.104 zł, programem objęto 47 uczniów.
 
Zostały również złożone wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację lecz nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków finansowych:
 
1)    „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” –   W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., wniosek pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Powiecie Białostockim”. Projekt zakładał realizację zająć:
Ø        rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,
Ø        sportowe i pozaszkolne,
Ø        dydaktyczno-wyrównawcze skierowane przede wszystkim do uczniów klas maturalnych,
Ø        kształtujące postawy przedsiębiorczości,
Ø         psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
Wartość projektu: 74 394 zł (w tym: wkład własny rzeczowy i osobowy: 25 276zł, wnioskowana dotacja – 49 118 zł).
2)        „LEONARDO DA VINCI” – projekt pn. „Od wymiany do współpracy II”. Celem projektu było zorganizowanie 5-tygodniowego stażu we Francji dla 10 uczniów Centrum Edukacji w Supraślu, klasy o kierunku kształcenia - technik hodowca koni, o specjalności turystyka konna.
3)        Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych -                        I Liceum Ogólnokształcące w Łapach - tytuł projektu:Lepsza przyszłość, wartość projektu: 145 097 zł.
 
W 2008r. Powiat Białostocki udzielał dotacji na podstawie zawartych umów dla:
1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach - dotacja na bieżącą działalność zakładu w wysokości 618.974 zł. oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn” Wymiana dachu z wykonaniem ocieplenia nad częścią niską budynku CKP w Łapach – I etap termomodernizacji – 2008/2009” w wysokości 423.275 zł.
W okresie styczeń-wrzesień 2008r przekazano dotację przedmiotową w wysokości 425.457 zł., co stanowi 68,7 % należnej dotacji.
2. Szkół niepublicznych w tym:
ü          Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Surażu (średnio 52 słuchaczy),
ü          Uzupełniającego Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Surażu (średnio                 46 słuchaczy),
ü          Uzupełniającego Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Choroszczy          (25 słuchaczy),
Przewidziane wykorzystanie dotacji za 2008r. szacuje się na kwotę             110 tys. zł. (plan 132.860 zł.)
3. Urzędu Miasta w Białymstoku na realizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki przekazano dotację w wysokości 13.488zł. (na podstawie art. 70a ust1 ustawy – Karta Nauczyciela). Z różnych form doradztwa metodycznego (szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konsultacji indywidualnych) w okresie styczeń-czerwiec 2008r. skorzystało 57 nauczycieli.
4. Gospodarstwa Pomocniczego „Bukowisko” przy CE w Supraślu na:
ü        funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - dotacja w wysokości 3.948zł. W okresie od dnia 16 lipca do 31 sierpień 2008r. z usług schroniska skorzystało 12 osób, 40 osobodni.
ü        funkcjonowanie internatu – dotacja w wysokości 135.968 zł.
ü        pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla utworzonego z dniem 07 lipca 2008 r. gospodarstwa pomocniczego „Bukowisko” w Supraślu, dotacja w wysokości 120.000zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Marciszewska

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-12-2008

Data udostępnienia w BIP: 05-12-2008 08:40

Data modyfikacji informacji: 05-12-2008 08:40