Skargi i wnioski rozpatrywane przez Starostę w 2015 roku

Informacja o wpływie i sposobie załatwiania skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę Powiatu Białostockiego w 2015 roku.


 

W roku 2015 do Starosty Białostockiego wpłynęło ogółem 8 skarg i wniosków.

Dwie skargi zostały przekazane do wiadomości:

  1. Skarga skierowana do Prezydenta Miasta Białegostoku dotycząca działań urzędnika zatrudnionego w Biurze Strefy Płatnego Parkowania,

  2. Skarga zaadresowana do Wójta Gminy Gródek na działalność Dyrektora szkoły.

Regułą postępowania skargowo-wnioskowego jest założenie, że nie mogą doprowadzić do jego wszczęcia skargi i wnioski anonimowe. U podstaw przyjętej w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, tezy leży założenie, że skoro dana osoba formułuje pewne zarzuty lub wnioski pod adresem organu, to musi brać odpowiedzialność za swoje twierdzenia. Do Starosty Białostockiego w 2015 r. wpłynęła jedna skarga anonimowa na pracownika Wydziału Komunikacji, którą pozostawiono bez rozpoznania.

Pozostałe skargi i wnioski dotyczyły:

- trzy – zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:

1) W czerwcu ubiegłego roku wpłynął wniosek dotyczący wstrzymania inwestycji drogowej – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Chodory-Dołki (gm. Turośń Kościelna)”. Wniosek po rozpatrzeniu został uznany za bezzasadny. Strona została szczegółowo poinformowana o możliwości realizacji inwestycji i legalności jej prowadzenia.

2) strona skarżąca wniosła zastrzeżenia dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1563B (wyasfaltowanie części działki położonej we wsi Zdrody Stare na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1563B z drogą gminną nr 107564B, brak zjazdów do działki). Skarga została uznana częściowo za zasadną w kwestii nadmiernego wyasfaltowania części działki. Błąd został naprawiony o czym strona została poinformowana,

3) strona złożyła wniosek o zawieszenie Dyrektora PZD w Białymstoku w obowiązkach służbowych. Wniosek został uznany za bezzasadny ze względu na brak wskazanych podstaw merytorycznych i prawnych we wniosku.

- dwie – zakresu działania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie:

1) sprawa dotyczyła dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Z zebranej dokumentacji przez PCPR w Białymstoku oraz wizyt pracownika w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny i stwierdzono zasadność dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Skarga została uznana za bezzasadną.

2) strona złożyła wniosek o zwiększenie zatrudnienia w DPS w Czerewkach oraz poinformowała o zaniedbaniach mieszkańców DPS. Reakcją na powyższy wniosek była przeprowadzona kontrola doraźna, która wykazała spełnienie norm wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) dotyczących zatrudnienia. Powyższa kontrola nie wykazała zaniedbań w stosunku do mieszkańców. Wykazano natomiast konieczność naprawy pompy pobierającej dawkę środka do sprzątania, co wpływało na wysokie stężenie roztworu przeznaczonego do sprzątania i powodowało tym samym lepkość powierzchni.

Wszystkie skargi i wnioski złożone w 2015 roku były załatwione terminowo. Brak było wniosków i skarg złożonych przez interesantów ustnie do protokołu.

Reasumując należy stwierdzić, że dla stron skarżących możliwość wniesienia skarg i wniosków była ważnym uprawnieniem umożliwiającym rozstrzygnięcie istotnych dla nich spraw. Dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku skargi stanowią sygnał do podejmowania działań służących eliminowaniu źródeł powstawania skarg oraz mobilizują do udzielania skarżącym wyczerpujących odpowiedzi.

 

Podpisał:

Pan Antoni Pełkowski

Starosta


 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Antoni Pełkowski Starosta

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 07-04-2016 14:35

Data modyfikacji informacji: 10-05-2017 10:53