INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu HORODNIANKA, KATRYNA, RYBNIKI, WÓLKA PRZEDMIEŚCIE, ZAPIECZKI gm. Wasilków

              STAROSTA

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2                                                                                                 

                                                                                                     Białystok, dnia 08.03.2023 r.

GKNI.6620.13.18.2020

GKNI.6620.13.19.2020

GKNI.6620.13.20.2020

GKNI.6620.13.21.2020

GKNI.6620.13.22.2020

                                                                                        

 

INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) informuję,  że w terminie od 27 marca 2023 r.  do 17 kwietnia 2023 r. (15 dni roboczych) w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, I piętro (sala za szkłem), będzie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu HORODNIANKA, KATRYNA, RYBNIKI, WÓLKA PRZEDMIEŚCIE, ZAPIECZKI gm. Wasilków

 

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego, składająca się z:

  • rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali;
  • kartoteki budynków, kartoteki lokali;
  • mapy ewidencyjnej;

sporządzona została przez firmę:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 1Maja13, 10-117 Olsztyn,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. z 2021 r., poz. 1390.

W terminie, o którym mowa powyżej, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Horodnianka, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Zapieczki może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić uwagi do tych danych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2185 z 2022 r.) Starosta Powiatu Białostockiego umożliwi udostępnienie projektu operatu opisowo-kartograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. projekt zostanie udostępniony na stronie internetowej http://bialystok.geoportal2.pl jednakże w/w udostępnienie będzie realizowane z zachowaniem ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami są wszystkie strony. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

 

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia okresu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Powiatu Białostockiego w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po w/w terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

       Ewentualne zarzuty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109.

 

       STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: STAROSTA Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2023 12:59

Data modyfikacji informacji: 09-03-2023 13:02