Na rok 2009

 
 
Plan Kontroli na 2009 rok opracowany na podstawie
Zarządzenia Nr 17/05 Starosty Powiatu Białostockiego
z dnia 31 maja 2005 r.
 
 
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
1.
Wydział Komunikacji
Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie zgodności z wymogami
REMEX Stacja Kontroli Pojazdów  
Wasilków, ul. Białostocka 108
 
luty
 
 
 
 
Iwona Kazberuk
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Baranowski
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Szpakowska
 
1)     warunków lokalowych,
 
PHU TOP MOTORS
Choroszcz- Kol. Porosły 1F
marzec
 
2)     wyposażenia kontrolno-po-miarowego i technicznego
LASBUD
Zaścianki, ul. Baranowicka 39              
 
kwiecień
 
3)     wykonywania badań technicznych pojazdów
Zespół Szkół Mechanicznych Michałowo, ul. Gródecka 21
kwiecień
 
4)     zatrudnienia uprawnionych diagnostów
DANCZES Łapy, ul. Brańska 1
maj
 
 
TOP AUTO Krupniki 25,
maj
 
 
KOZ Niewodnica Kościelna ul. T. Kościuszki 3
czerwiec
 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 15,
październik
 
 
Renata Barbara Dworakowska
Łapy, ul. Długa 82,
wrzesień
 
 
PHU „JARIS”
Choroszcz,ul.Sienkiewicza 30a
listopad
 
 
Agencja AN   Złotoria 224
listopad
 
 
Okręgowa SKP ARS      Łapy, ul. Mostowa 11A
grudzień
2.
Kontrola działalności szkolenio-wej prowadzonej w oparciu o przepisy prawo o ruchu drogo-wym, w tym kontrola doku-mentacji Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Ośrodek Szkolenia Kierowców
AUTO-LUZ
Łapy, ul. Westerplatte 10,
luty
Iwona Kazberuk
 
 
Szkoła jazdy AUTO-ZET
Łapy, ul. Główna 32
luty
 
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców CKP Łapy, ul. Sikorskiego 15
marzec
 
 
 
Ośrodek Szklenia RAJD
Michałowo, ul. Projektowana 6
marzec
Adam Baranowski
 
 
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR Łapy ul Średnia 4
kwiecień
 
 
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców DELTA Wasilków, ul. Polna 2/1
czerwiec
Monika Szpakowska
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
 
 
Ośrodek Szkolenia Motoro-wego Kierowców AUTO MOTO Czarna B. ul. Sienkiewicza 4/3
lipiec
 
 
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców GLOBAL
Kleosin, ul. Zambrowska 18/6
wrzesień
 
 
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK Łapy, ul. Leśnikowska 3
listopad
 
3.
Kontrola przedsiębiorców pro-wadzących działalność objętą przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Zarobkowy transport drogowy osób/rzeczy:
 
 
 
Mirosław Popow
Kleosin, ul. Kruczkowskiego 5
marzec
Iwona Kazberuk
 
 
Janusz Nalewajko
Supraśl, ul. Ogrodowa 3
marzec
 
 
Tadeusz Malinowski
Choroszcz, ul. Konwaliowa 7
kwiecień
Adam Baranowski
 
 
PHU TRANS-SZRON
Księżyno ul. Niewodnicka 14
kwiecień
 
 
 
PW ŻWIR Tatarowce 24
maj
Monika Szpakowska
 
 
Bogusław Dojida
Choroszcz, u. Świerkowa 3
maj
 
 
 
Marek Muśko
Grabówka, ul. Wąska 15
czerwiec
 
 
 
Jerzy Ziemkiewicz
Choroszcz, ul. Piaskowa 63a
czerwiec
 
 
 
TWÓJ DOM Zaścianki,
ul. Szosa Baranowicka 60/2
wrzesień
 
 
 
Krzysztof Zalewski
Grabówka,ul.Ciołkowskiego 20
wrzesień
 
 
 
„ŻWIREK”
Kleosin, ul. Gałczyńskiego 4
październik
 
 
 
Franciszek Cylwik
Obrubniki 35a
paździerbnik
 
 
 
Waldemar Adamski
Gniła 77a
listopad
 
 
 
PPHU KRZYSIEK
Niewodnica Korycka,
ul. Kościuszki 11
listopad
 
 
 
Przewóz osób/rzeczy na potrzeby własne:
 
 
 
 
PPHU VEGA-MEBLE Księżno, ul. Mazowiecka 43a
luty
 
 
 
FIRMA EW
Kleosin, Ignatki 43A
luty
 
 
 
Rafał Ostrowski
Tykocin, ul. Glogera 12
marzec
Iwona Kazberuk
 
 
 
WIPROBET Hołówki Małe 6
marzec
 
 
 
Firma PARTNER
Łapy, ul. Parkowa 10
kwiecień
Adam Baranowski
 
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
 
 
MACC POLSKA
Borowskie Skórki 38
kwiecień
 
 
 
GOSPODARASTWO ROLNE PAWŁY      Zaścianki
ul. Sz.Baranowicka 62A
maj
Monika Szpakowska
 
 
Zakład Produkcji Mączki Zwierzęcej
Stanisław Wiśniewski Bokiny
maj
 
 
 
BK-TRAS Roboty Drogowe
Hryniewicze 66
czerwiec
 
 
 
EKO-PARTNER
Zaścianki, ul. Usługowa 5
czerwiec
 
 
 
Adam Kotyńsiki
Wasilków, ul. Kościelna 60
wrzesień
 
 
 
SAGO Firma HANDLOWA
Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 17
wrzesień
 
 
 
PPHU KRATEN
Wasilków, ul. Jurowiecka
październik
 
 
 
GWOŹDZIEJ
Łapy, ul. Długa 78
październik
 
 
 
FUX ALEX
Czarna B. ul. Białostocka 49
listopad
 
 
 
RAK-BUD Księżyno
ul. Przemysłowa 6
listopad
 
 
Kontrole wewnętrzne:
 
 
Iwona Kazberuk
 
3.
Ocena prawidłowości wyda-nych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz właści-wego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Referaty Wydziału komunikacji
 
maj
 
 
 
 
 
 
4.
Gospodarowanie drukami
Referaty Wydziału komunikacji
 
grudzień
II.
 
1.
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2008 r.
 
 
Dom Kultury
w Czarnej Białostockiej
 
 
 
I kwartał
 
 
Agnieszka Polińska
 
 
Lokalna Organizacja Turysty-czna „Brama na Bagna” w Strębowej Górze
 
I kwartał
 
Iwona Rapicka
2.
Realizacja zadań biblioteki powiatowej za 2008 r.
Książnica Podlaska w Białymstoku Biblioteka Publi-czna Powiatu Białostockiego
 
I kwartał
 
Agnieszka Polińska
3.
Realizacja zadań w zakresie oświaty
Zespół Szkół w Czarnej B-ckiej
II kwartał
Maria Marciszewska
Alina Dźwilewska
 
 
Centrum Edukacji w Supraślu
III kwartał
Maria Marciszewska
4.
Dotacje udzielona z budżetu powiatu w 2008 r.
Centrum Kształcenia Prakty-cznego w Łapach
I kwartał
Maria Marciszewska
Alina Dźwilewska
 
 
Niepubliczne uzupełniające LO w Choroszczy
II kwartał
Maria Marciszewska
Małgorzata Dzienis
 
 
Urząd Miejski w Surażu
II kwartał
 
Agnieszka Polińska
Iwona Rapicka
 
 
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
II kwartał
Agnieszka Polińska
Iwona Rapicka
 
 
Szkolne Schronisko Młodzie-żowe Bukowisko w Supraslu
III kwartał
Maria Marciszewska
Małgorzata Dzienis
 
 
Niepubliczne Uzupełniając LO w Surażu
III kwartał
Maria Marciszewska
Małgorzata Dzienis
5.
Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej
Urząd Gminy Michałowo
II i III kwartał
Piotr Łapiński
Agata Suławko
 
 
Urząd Gminy Tykocin
II i III kwartał
Piotr Łapiński
Agata Suławko
6.
Kontrola w zakresie działalności SP ZOZ w Łapach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
IV kwartał
 
Iwona Rapicka
III.
Wydział Rolnictwa i środowiska
 
 
 
 
 
Henryk Silwon
 
1.
Kontrole w zakresie gospodarki wodnej Nadzór nad Spółkami Wodnymi
Gminna Spółka Wodna JEDNOŚĆ Dobrzyniewo Duże
sierpień
 
 
Gminna Spółka Wodna BIELE w Choroszczy
wrzesień
 
 
Gminna Spółka Wodna ZAMCZYSKA w Tykocinie
październik
2.
Kontrola realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień
 
 
Nadleśnictwo Dojlidy
 
 
 
maj
Paweł Dobiecki
 
 
Nadleśnictwo Knyszyn
maj
 
 
Nadleśnictwo
Czarna Białostocka
 
czerwiec
 
 
Nadleśnictwo Rudka
czerwiec
 
 
Nadleśnictwo Waliły
sierpień
 
 
Narwiański Park Narodowy
sierpień
 
 
Nadleśnictwo Żednia
wrzesień
 
 
Pan Tadeusz Sawicki
wrzesień
 
 
Nadleśnictwo Bielsk
październik
3.
Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i górnicze
hydrologia – projektowanie i wykonanie prac geologicznych 2 kontrole
marzec-listopad
Leszek Lipiński
 
 
realizowanie uprawnień z tytułu koncesji – 3 kontrole
marzec-listopad
 
IV.
 
1.
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Realizacja przez PODGiK w Białymstoku  zadań wynikają-cych z regulaminu organizacyj-nego tej jednostki w zakresie wprowadzania zmian w opera-cie ewidencji gruntów i budyn-ków oraz udostępniania info-rmacji z ewidencji gruntów i budynków
 
 
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 
 
 
 
 
listopad
 
 
 
Mirosława Dudar
Zbigniew Kuropatwa
 
2.
 
 
 
 
 
 
Kontrola wewnętrzna
Sprawdzenie prawidłowości za-łatwiania spraw w odniesieniu do przepisów k.p.a. oraz przepisów będących podstawą do wydania decyzji administracyjnych, jak również sprawdzenia znajomości przepisów prawa obowiązujących na danym stanowisku pracy.
 
 
 
 
 
poszczególne stanowiska pracy
 
 
 
 
 
na bieżąco
 
 
 
 
Mirosława Dudar
 
 
Czesław Bartoszewicz
V.
1.
Wydział Architektury
Kontrola wewnętrzne.
Sprawdzanie prawidłowości rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na terenie gmin: Wasilków, Turośń Kościelna.
 
 
 
poszczególne stanowiska pracy
 
 
październik - listopad
 
 
 
Karina Kurzewska
 
VI.
1.
Wydział Organizacyjny
Poprawność udostępniania danych osobowych ze zbioru EWOPIS.
 
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 
marzec i wrzesień
 
 
Marek Falkowski
2.
Organizacja systemu Ochrony danych osobowych, znajo-mości wymogów prawnych ochrony oraz ich prze-strzeganie w jednostce
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
maj
 
3.
Legalność oprogramowania za-instalowanego na stacjach ro-boczych. Przestrzeganie przez
pracowników ogólnych zasad ochrony danych osobowych przed nieupraw.dostępem.
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
 
kwiecień
 
 
4.
Kontrole wewnętrzne Poprawność prowadzenia wy-branych ewidencji i rejestrów przez poszczególnych pra-cowników Wydziału
 
 
stanowiska pracy
 
 
wrzesień
 
 
Hanna Tołłoczko
VII.
 
1.
Samodzielne Stanowisko d/s kadrowych
Kontrola dostosowania nowych przepisów ustawy o pracowni-kach samorządowych i przepi-sów wykonawczych do tej ustawy do istniejącej doku-mentacji pracowniczej.
 
 
      
       Zespół Szkół w Czarnej B.
 
Centrum Edukacji w Supraślu
 
Powiatowy Zarząd Dróg
w Białymstoku
 
Dom Dziecka w Krasnem
 
 
czerwiec
 
czerwiec
 
lipiec
 
 
wrzesień
 
 
 
 
 
Teresa Popławska
 
 
 
 
 
 
SP ZOZ w Łapach
październik
 
VIII.
Kontrole finansowe
Prawidłowość realizacji planu finansowego w zakresie wyda-tków majątkowych, bieżących i osobowych.
 
Powiatowy Inspektorat Nadzo-ru Budowlanego w Białymsto-ku
 
 
luty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Dąbrowski
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
marzec
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
kwiecień
 
 
Liceum Ogólnokształcące w łapach
maj
 
 
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
czerwiec
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
lipiec
 
 
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach
sierpień
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach
wrzesień
 
 
Dom Dziecka w Supraślu
październik
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
 
listopad
 
 
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 
grudzień
 
 
                                                                                 Zatwierdzam plan kontroli na 2009 rok
 
                                                                                  S t a r o s t a
Białystok, dnia 20 lutego 2009 r.                                                                                                                                         
 
                                                                                     Wiesław Pusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Szczepańska - Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2009

Data udostępnienia w BIP: 23-02-2009 11:53

Data modyfikacji informacji: 28-04-2017 11:58