Na rok 2019

Plan Kontroli na rok 2019 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych

 

Lp.

 

Temat kontroli

 

Jednostka kontrolowana

Termin (2019 rok)

Wykonujący kontrolę

I.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

1. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego tej jednostki,
w zakresie:

- terminowości i prawidłowości wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów oraz wydawania wypisów i wyrysów,

- bieżąca aktualizacja baz danych: ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu.

2. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samo-dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.

 

Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białym-stoku

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łapach

 

 

listopad - grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj-czerwiec

 

 

Mirosława Drewnowska

Zbigniew Kuropatwa

Jarosław Kapica

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Ruśkowska-Gruda

 

Jolanta Fronc-Gawęska

II.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

 

 

 

 

Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres:

-przegląd i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi,

-kontrola i ocena zgodności       wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia,

-kontrola i ocena nadzoru terenowego

·     Nadleśnictwo Knyszyn

·     Narwiański Park Narodowy

·     Nadleśnictwo Dojlidy

·     Nadleśnictwo Czarna Białostocka

·     Nadleśnictwo Waliły

·     Nadleśnictwo Żednia

·     Nadleśnictwo Bielsk

·     Nadleśnictwo Rutka

 

 

październik-grudzień

 

 

Paweł Dobiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 

 

 

1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2018 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

 

 

2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2018

 

·     Regionalny Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie

·     Fundacja „Wolna Wyspa” w Karczmisku

·     Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszczy

 

·     Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

 

II kw.

 

 

 

III kw.

 

 

IV kw.

 

 

II kw.

 

 

A.Polińska

J. Skiepko

 

 

A.Polińska

J. Skiepko

A.Polińska

J. Skiepko

 

 

A.Polińska

J. Skiepko

 

IV.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRY-ZYSOWEGO

 

 

 

 

1.  Realizacja zadań statutowych szkoły/placówki oświatowej

 

 

 

2.  Zgodność liczby uczniów wykazywanych w „Informacji o liczbie uczniów w miesiącu”

 

 

3. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie

 

 

4. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

 

5. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach

·      Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

 

·     Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie

 

 

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach

 

 

·     Urząd Miejski w Choroszczy

·     Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

II kw.

 

 

 

 

II kw.

 

 

 

 

II kw.

 

 

 

 

II kw.

 

III kw.

 

 

 

 

IV kw.

 

 

 

III kw.

Maria Marciszewska

Alina Dźwilewska

 

Edyta Bołtryk

 

 

 

 

Aneta Fidziukiewicz

Iwona Rapicka

 

 

Aneta Fidziukiewicz

Iwona Rapicka

 

 

 

Aneta Fidziukiewicz

Iwona Rapicka

 

 

 

6. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

 

Iwona Rapicka Aneta Fidziukiewicz oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów

 

7. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

 

 

8. Ocena zgodności i formy wsparcia z umową trójstronną w ramach projektu „Bony na szkolenia”

·      Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym

·      Urząd Gminy w Gródku

·      Urząd Miejski
w Choroszczy

·      Urząd Miejski

w Zabłudowie

 

Lingua Edyta Sylwia Jasińska w Białymstoku

·      English Colours w Białymstoku

·      English Language Education w Białymstoku

·      EuroSchool-Perfect w Białymstoku

II kw.

 

III kw.

III kw.

 

IV kw.

 

 

I-IV kw.

 

 

Piotr Łapiński

Agata Suławko

 

 

 

 

Joanna Kitlas

Agnieszka Sobolewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

 

 

 

 

1. Kontrola spraw pracowniczych:

- ocena prowadzenia akt osobowych,

- zatrudnianie pracowników,

- regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników,

- realizacja urlopów wypoczynkowych,

- przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.

3.Sprawy związane z bhp – szkolenia pracowników, badania okresowe.

4.Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

1. Dyscyplina pracy

2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych

 

·     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku

 

 

 

 

·     Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

 

 

·     Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach

 

 

 

·     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

 

 

I półrocze

 

 

 

 

I półrocze

 

 

 

II półrocze

 

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

Beata Pona

Urszula Sosnowska

 

 

Beata Pona

Urszula Sosnowska

 

Beata Pona

Urszula Sosnowska

 

 

 

 

Beata Pona

Urszula Sosnowska

 

VI.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

 

 

Realizacja planu finansowego

·     PINB w Białymstoku

·     ZS w Czarnej Białostockiej

·     Dom Dziecka w Supraślu

·     Dom Dziecka w Krasnem

·     ZS w Michałowie

·     DPS w Czerewkach

·     DPS w Jałówce

·     PPP w Białymstoku

·     LO w Łapach

·     PODGiK

·     PCPR w Białymstoku

styczeń

luty

 

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

Krzysztof Żukowski

Robert Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

 

VII

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

 

 

1. Kontrola zgodności z wymogami: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn.
5 stycznia 2011 r.

·     Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy

·     Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie

·     Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach

·     Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie

·     Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach

·     Podstawowa SKP BIA/002/P CKP w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły

·     Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach

·     Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach

·     Podstawowa SKP BIA/018/P w Księżynie

·     Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie

·     Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii

·     Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej

·     Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie

·     Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej

·     Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie

·     Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach

 

marzec

 

maj

 

marzec

 

maj

 

czerwiec

 

marzec

 

kwiecień

 

marzec

 

maj

 

maj

 

czerwiec

 

czerwiec

 

wrzesień

 

 

czerwiec

 

grudzień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

 

lipiec

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

kwiecień

 

maj

 

 

październik

 

 

 

 

listopad

Dyrektor Wydziału Komunikacji lub Zastępca Dyrektora Wydziału

                                                  

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNYCH  NA  ROK 2019

przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Lp.

Przedmiot kontroli

Stanowisko kontrolowane

Termin kontroli (2019 rok)

I.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy,
w szczególności dotyczących:

1.    Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu.

2.    Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy
w terminie.

3.    Udostępniania akt stronom.

4.    Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń.

5.    Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji dokumentacji
z wykonanych prac geodezyjnych
i kartograficznych.

·   Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków,

 

·   Referat Gospodarki  Gruntami Nierolnymi,

 

·   Referat Gospodarki  Gruntami Rolnymi.

 

 

 

 

 

czerwiec-listopad

 

 

II.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

 

 

1.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków zgłoszeń zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę – sieci infrastruktury technicznej na terenie powiatu białostockiego

2.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Wasilków

3.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu białostockiego

 

 

 

inspektor

 

 

inspektor

 

 

inspektor

 

 

 

 

 

listopad

 

 

maj

 

 

październik

 

III.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

 

Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwości stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowanie drukami.

 

 

Wydział Komunikacji

 

 

 

 

 

 

grudzień

IV.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

 

 

 

Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny

Główny specjalista

IV kwartał

V.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRYZY-SOWEGO

 

 

 

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania spraw.

Podinspektor

III kwartał

VI.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

Realizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2018 r.
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Główny specjalista

IV kwartał

VII.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Weryfikacja postępu egzekucji należności Budżetu Powiatu i Skarbu Państwa

 

Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki)

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

 

I kwartał

 

 

 

IV kwartał

VIII.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

 

 

Zgodność wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego Starostwa w odniesieniu do wymagań ustanowionych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Główny specjalista

 

III kwartał

 

 

 

 

 

                                                                 PLAN  KONTROLI  ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2020 09:29

Data modyfikacji informacji: 19-02-2020 11:07