19.06.2019- podinspektor w Wydziale Organizacyjnym (pełen etat) (zakończony)

KS.210.12.2019        

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Organizacyjnym (1 etat)

 

           Informujemy, iż w związku z koniecznością ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, które objęte było procedurą naboru, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) została wybrana następująca osoba:

Joanna Kalinowska, zam. Białystok

 

           Pani Joanna Kalinowska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru oraz spełniła wymagania określone w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

 

                                                                                                                                   Starosta

                                                                                                   23.08.2019r.    Jan Bolesław Perkowski

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.12.2019        

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Organizacyjnym (1 etat)

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Piotr Mystkowski                 – Niewodnica Korycka

 

Pan Piotr Mystkowski spełnił wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazał się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tego kandydata do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.

 

                                                                                                              Starosta

                                                                                  12.07.2019r.   Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.12.2019


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (1 etat)Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie,
f)    w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letni staż pracy.  


2.    Wymagania dodatkowe:

a)    dobra znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
b)    mile widziana ogólna znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo pocztowe,
c)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d)    komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, dyspozycyjność.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    bezpośrednia obsługa interesantów w ramach Biura Obsługi Interesantów,  
b)    obsługa korespondencji w systemie tradycyjnym i systemie elektronicznym,
c)    codzienne monitorowanie kompletności dostaw prenumeraty prasy, składanie w tych sprawach reklamacji,
d)    realizowanie bieżącej współpracy z pocztą, weryfikowanie poprawności obciążeń za te usługi, przygotowywanie reklamacji dotyczących doręczeń korespondencji i ich składanie w placówce pocztowej,
e)    ewidencjonowanie zakupionych wydawnictw merytorycznych ,
f)    przygotowywanie danych do specyfikacji zapotrzebowania na usługi pocztowe, prenumeratę prasy i czasopism oraz na materiały biurowe związane z obsługą korespondencji.


4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.


5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 01 lipca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.).

                        
                                                                                                                                  Starosta


                                                                                            19.06.2019 r.         Jan Bolesław Perkowski        Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 19-06-2019 13:44

Data modyfikacji informacji: 23-08-2019 13:20