19.02.2019- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat) (zakończony)

KS.210.3.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:


Weronika Rostkowska, zam. Białystok


Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.
                               Starosta

       28.03.2019 r.       Jan Bolesław Perkowski


KS.210.3.2019OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
-  podinspektor  
w Wydziale Geodezji, Katastru i NieruchomościNazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3- letni staż pracy).   


2.    Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz  ustawy o pracownikach samorządowych,
b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c)    znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnych, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenie w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego,
d)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
e)    mile widziane wykształcenie geodezyjne bądź administracyjne,
f)    mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, samorządowej lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
g)    komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    obsługa sekretariatu Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługa systemu SmartDoc, publikowanie niezbędnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym o podejmowanych przez Starostę modernizacjach ewidencji gruntów i budynków),
b)    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału,
c)    udzielanie informacji o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i osobach władających, zawartych w operacie ewidencyjnym,
d)    załatwianie spraw dotyczących mienia pozostawionego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
e)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno technicznych.


4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.


5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność
z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w


Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- Uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości” w terminie do dnia 08 marca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).


                               
                                                                                                                                              Starosta

                                                                                              19.02.2019 r.                 Jan Bolesław Perkowski        

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 19-02-2019 14:56

Data modyfikacji informacji: 28-03-2019 13:00