12.06.2019 - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Uchwała nr 163 /2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach


       Na podstawie ustawy art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), w związku z  art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996) oraz § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala się, co następuje:
                                                                 § 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8.
                                                                 § 2
Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod adresem www.powiatbialostocki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, przy ul. Borsucza 2.                                                             
                                                                § 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
                                                                § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - StarostaZałącznik o uchwały nr 163/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.Zarząd Powiatu Białostockiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach
1.    Oznaczenie organu prowadzącego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

2.    Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8, 18-100 Łapy.

3.    Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

4.    Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c)  oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
-  imię (imiona) i nazwisko,
-  datę i miejsce urodzenia,
-  obywatelstwo,
-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.  b): świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość jeżyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z dnia 2018 r. poz. 931) – w przypadku   cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
l) poświadczoną przez kandydata kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
5) Na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w punkcie w  pkt. 4 lit d-g, l, m.

   6) Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach”, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub przesłać pocztą na powyższy adres.
Dopuszcza się składanie ofert  w postaci elektronicznej  we wskazanym terminie na adres  lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 3 lipca 2019 r.

     7) Sposób powiadamiania kandydatów:  
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2019 08:32

Data modyfikacji informacji: 12-06-2019 08:32