26.06.2023 - inspektor - stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu (1 etat)

KS.210.10.2023        

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko inspektora
- stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu (1 etat)

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 Joanna Plis   –   Białystok

 

Pani Joanna Plis spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko inspektora – stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Starosta

                                                                                                                                                                                                     31.07.2023r.   Jan Bolesław Perkowski

                                                                                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.10.2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
inspektora – stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu  (1 etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy),

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) gotowość do pracy poza ustalonymi godzinami i miejscem pracy, w związku z realizacją zadań,

e) sumienność, komunikatywność, systematyczność, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, umiejętność organizacji własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) obsługa techniczna, biurowa i organizacyjna sesji Rady Powiatu i komisji stałych Rady,

b) przyjmowanie i kompletowanie materiałów oraz projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji stałych Rady,

c) przekazywanie radnym porządku obrad sesji wraz z projektami uchwał i niezbędnymi dokumentami,

d) przygotowywanie zawiadomień o terminie, miejscu i porządku posiedzeń tych Komisji,

e) sporządzanie protokołów z sesji Rady Powiatu oraz prowadzenie zbioru tych protokołów,

f) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu,

g) prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu,

h) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji stałych Rady,

i) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad ich terminowym rozpatrywaniem  i przygotowaniem odpowiedzi,

j) udostępnianie dokumentów wynikających z pracy Rady Powiatu i komisji stałych w oparciu o zasady określone w Statucie i w granicach określonych prawem,

k) przekazywanie informacji publicznej do publikacji w BIP,

l) przekazywanie materiałów podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,

m) znajomość przepisów prawa powszechnego i uregulowań wewnętrznych mających zastosowanie do spraw powierzonych zakresem obowiązków i ich przestrzeganie,

n) wykonywanie innych zadań i czynności służbowych zleconych przez Starostę i Sekretarza Powiatu.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

f) ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, nr telefonu 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 6. Uprawnienia:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  e) prawo przeniesienia danych
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2,  kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora – stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu'' w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                          Starosta

                                                                                                                                                                                 26.06.2023      Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 26-06-2023 14:24

Data modyfikacji informacji: 31-07-2023 09:51