02.11.2023- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (0,95 etatu)(zakończony)

KS.210.9.2023          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko podinspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  (0,95 etatu)

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Karolina Gołaszewska, zam. Białystok

 Kandydatka spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą w obszarze wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

 

 

            Starosta

                    27.12.2023      Jan Bolesław Perkowski

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.9.2023


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora  w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (0,95 etatu)Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie- minimum 3 lata stażu pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziane wykształcenie administracyjne,
b)    mile widziany staż pracy w administracji publicznej w szczególności przy załatwianiu spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami;
c)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o gospodarce nieruchomościami; Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; ustawa o drogach publicznych; przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną; Kodeks cywilny; ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; ustawa o szczególnych rozwiązaniach do dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych;
d)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych, w szczególności znajomość oprogramowania EWOPIS, EWMAPA w programów prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE;
e)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku;
f)    samodzielność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań starostwa w zakresie przepisów ustawy  o gospodarce nieruchomościami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy o drogach publicznych, w tym:
•    regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe – grunty pozostające od 31.12.1998   we władaniu powiatu,  lecz nie stanowiące jego własności ( przygotowywanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosków  kierowanych do wojewody o potwierdzenie nabycia prawa własności do gruntu z mocy prawa);
•    regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych  z dniem 01.01.1999   przez powiat ( przygotowywanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosków  kierowanych do wojewody o potwierdzenie nabycia prawa własności do gruntu z mocy prawa);
•    sporządzanie wniosków  o ujawnienie w księdze wieczystej  przejścia na własność powiatu gruntów  zajętych pod drogi powiatowe;
•    regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi ogólnodostępne na podstawie przepisów ustawy
o szczególnych rozwiązaniach  dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg  ogólnodostępnych;
•    prowadzenie postępowań na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  – aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – dotyczy nieruchomości stanowiących własność powiatu;
•    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca na 0,95 etatu,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Uprawnienia:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości”  w terminie do dnia 14 listopada 2023  roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).


                                
                                                                Starosta

                                                                    02.11.2023     Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Białostocki

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 02-11-2023 09:53

Data modyfikacji informacji: 27-12-2023 13:35