10.05.2023 - podinspektor w Wydziale Architektury (1 etat)(zakończony)

KS.210.6.2023          

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko podinspektora

w Wydziale Architektury (1 etat)

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 Kamila Anna Minko   –   Białystok

 

Pani Kamila Anna Minko spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury.

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Starosta

                                                                                                                                                                         12.06.2023r.    Jan Bolesław Perkowski

                                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.6.2023

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora w Wydziale Architektury (1 etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo wodne, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

e) mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego,

b) wydawanie pozwoleń na rozbiórki obiektów budowlanych,

c) przyjmowanie zgłoszeń budów i robót budowlanych,

d) wydawanie postanowień o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym,

e) wydawanie decyzji o odmowie udzielania pozwolenia na budowę,

f) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,

g) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

f) ewentualne referencje i opinie,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

  1. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

Uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

d) prawo przeniesienia danych

- żądanie w tej sprawie można przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury” w terminie do dnia 22 maja 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                         Starosta

 

                                                                                                                                                                       10.05.2023r.   Jan Bolesław Perkowski                      

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2023 09:17

Data modyfikacji informacji: 12-06-2023 09:46