Protokół Nr 301 z dnia 30 listopada 2023 roku

RP.0022.301.2023

Protokół Nr 301/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 30 listopada 2023 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 30 listopada 2023 roku, o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023. (1483/2023)

3.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Białostockiego przez biegłego rewidenta.

4.Podpisanie umowy dotyczącej partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej.

5.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawienie porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym porządek obrad.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjął ww. porządek.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023. (1483/2023)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 192 złotych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 197 967 złotych, zwiększa się plan wydatków
o kwotę 531 401,81 złotych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 720 176,81 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 1483/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023 (zał. nr 3).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Białostockiego przez biegłego rewidenta.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego poprosiła o udzielenie upoważnienia dwóm członkom Zarządu Powiatu Białostockiego do podpisania ww. umowy.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił członków Zarządu Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego, Pana Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, Pana Zdzisława Łukaszewicza – Członka Zarządu, Pana Jana Gradkowskiego – Członka Zarządu oraz Pana Henryka Suchockiego – Członka Zarządu do podpisania ww. umowy.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Podpisanie umowy dotyczącej partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z umową.

Pani Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że umowa dotyczy realizacji projektu pn. SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. umowę.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Sekretarz Powiatu Białostockiego.

Ad5.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2023 12:58

Data modyfikacji informacji: 07-12-2023 12:58