Protokół Nr 291 z dnia 28 września 2023 roku

RP.0022.291.2023


Protokół Nr 291/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 28 września 2023 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 28 września 2023 roku, o godz. 14:15 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023. (1401/2023)

3.Podpisanie umowy w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pobytem dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie.

4.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawienie porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym porządek obrad.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjął ww. porządek.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023. (1401/2023)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 213 274,32 złotych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 973,64 złotych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 415 986,17 złotych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212 685,49 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 1401/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023 (zał. nr 3).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Podpisanie umowy w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pobytem dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem umowy (zał. nr 4).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła, że umowa dotyczy przekazania środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pobytem dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie. Powiat przekaże środki z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków z tytułu pobytu dwójki dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie w okresie od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i przewidywanym okresie pobytu dzieci w placówce w wysokości 26 952 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. umowę (zał. nr 5).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad4.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 05-10-2023 14:41

Data modyfikacji informacji: 05-10-2023 14:41