UZP Nr 70/2019

UCHWAŁA Nr 70/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.), 9o ust. 4 litery h i i ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się negatywnie wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” ODCINEK F2: Szlak Łapy – p.odg. Turczyn odc. B od km 156,800 do km 157,292, od km 157,483 do km 161,118, od km 161,130 do km 168,625 oraz od km 168,632 do km 172,825.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Białostockiemu.
                                                                       

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

UZASADNIENIE


    

W związku z art. 9o ust. 4 lit. h i i ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dnia 05.02.2019 r. wpłynął wniosek firmy AECOM Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa która występuje z pełnomocnictwa PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji  linii kolejowej E75 na odcinku Czyże – Białystok: Odcinek F2: Szlak Łapy – p.odg.Turczyn odc. B od km 156,800 do km 157,292, od km 157,483 do km 161,118 od km 161,130 do km 168,625 oraz od km 168,632 do km 172,825.  
Z materiałów dołączonych do wniosku o wydanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew-Białystok wynika, że zrzut wód powierzchniowych z pasa kolejowego oraz przebudowywanej drogi gminnej Nr DG106658 odbywać się będzie do rowu melioracyjnego, wychodzącego z pasa kolejowego w kierunku istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1539B na wysokości działki nr geod. 532 w Baciutach. Zgodnie z przedłożonym projektem, istniejący przepust w km. 163,849 km pasa kolejowego, zamieniony zostanie na most kolejowy. Świadczyć to może o planowanej wielkości zlewni oraz ilości wód powierzchniowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego, który krzyżuje się z drogą powiatową Nr 1539B na wysokości działki nr geod. 532 w Baciutach.
Stąd też, istnieją uzasadnione obawy, iż istniejący przepust pod drogą powiatową o średnicy Ø 850 mm oraz rów melioracyjny przechodzący przez działkę nr geod. 538, nie będzie w stanie odebrać wszystkich ścieków odprowadzanych z pasa kolejowego oraz przebudowywanej drogi gminnej Nr DG106658. Projektowane rozwiązanie powodować będzie okresowe zalewanie i podtapianie pasa drogowego drogi powiatowej położonej poniżej pasa kolejowego, w okresie wzmożonych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów.
Na trwałość konstrukcji drogi a co za tym idzie, bezpieczeństwo jej użytkowników, duży wpływ ma prawidłowy sposób wykonania odwodnienia jezdni drogi oraz niezakłócony spływ wód powierzchniowych z pasa drogowego w kierunku odbiorników wód tj. rowów melioracyjnych i rzek.   
Przedłożone do uzgodnienia rozwiązania projektowe oraz analiza uwarunkowań terenowych, ograniczyły się jedynie do terenu objętego projektowaną przebudową linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew-Białystok, bez analizy wpływu inwestycji na nieruchomości i obiekty będące w strefie oddziaływania planowanej inwestycji.                     
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że planowana przebudowa drogi kolejowej będzie miała negatywny wpływ na obiekty infrastruktury samorządowej tj. na drogę powiatową Nr 1539B w miejscowości Baciuty.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2019 12:38

Data modyfikacji informacji: 06-03-2019 12:38