UZP 1150/2022

UCHWAŁA nr 1150/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 8 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do wydłużenia terminu realizacji projektu oraz zwiększenia wartości projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2”


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządnie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 tj.) oraz uchwały nr 1104/2022 z dnia 02-11-2022 r. w sprawie ograniczenia pełnomocnictwa Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do reprezentowania Partnera- Powiatu Białostockiego w działaniach związanych z projektem „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1” oraz uchwały nr 1105/2022 z dnia 02-11-2022 r. w sprawie ograniczenia pełnomocnictwa Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do reprezentowania Partnera- Powiatu Białostockiego w działaniach związanych z projektem „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” uchwala się co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na wydłużenia terminu realizacji projektu w poddziałaniu 3.2.1 i w poddziałaniu 3.2.2 oraz zwiększenie wartości projektu w poddziałaniu 3.2.2 przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych działającej jako pełnomocnik Powiatu Białostockiego w Umowie nr UDA-RPPD.03.02.01-20-0007/20-00 o dofinansowanie Projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1 o numerze WND-RPPD.03.02.01-20-0007/20-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki zawartej w dniu 26 października 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 13-12-2022 10:00

Data modyfikacji informacji: 13-12-2022 10:00