UZP 964/2022

UCHWAŁA Nr 964/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Upoważnia się Panią Dorotę Kondratiuk-Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych z przygotowaniem i realizacją programu dotacyjnego „Pomoc psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja. Edycja 2022”, w szczególności do:

1)podpisania umowy,

2)składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku z podpisaną umową,

3)składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania w związku z realizacją programu dotacyjnego „Pomoc psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2022 12:28

Data modyfikacji informacji: 05-05-2022 12:28