UZP 906/2022

UCHWAŁA NR 906/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

 


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 56 ust. 2 w zw. z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.) oraz Uchwały Nr LV/394/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, oznaczonej jako działka nr geod. 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położonej w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na okres przekraczający 3 lata, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1.Postanawia się przeznaczyć do oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położoną w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, zabudowaną budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 3175 i nr 3176, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00110613/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na cele ochrony i promocji zdrowia, na okres do dnia 31 grudnia 2029 r.

2.Nieodpłatne przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 uchwały nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 906/2022

w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

Powiat Białostocki jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położonej w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, zabudowanej budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 3175 i nr 3176, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00110613/2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, chce wykorzystać przedmiotową nieruchomość do wykonywania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, celem utworzenia przychodni zdrowia.

W sprawie tej, Rada Powiatu Białostockiego, Uchwałą Nr LV/394/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, oznaczonej jako działka nr geod. 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położonej w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na okres przekraczający 3 lata.

Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711, ze zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem. Zgodnie z art. 56 ust. 2 powołanej ustawy fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.

Mając na względzie ważny cel, jakiemu ma służyć przedmiotowa nieruchomość, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 15-03-2022 12:13

Data modyfikacji informacji: 15-03-2022 12:13