Uchwała nr IX/84/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender

                                                                                                                  Uchwała nr IX/84/2019
                                                                                                              Rady Powiatu Białostockiego
                                                                                                                z dnia 25 kwietnia 2019 r.

                                                                         w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r., poz. 4141) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                       Podpisał:

                                                  Zenon Żukowski

                                                 Przewodniczący RadyZałącznik do uchwały nr IX/84/2019


Rady Powiatu Białostockiego


z dnia 25 kwietnia 2019 r.


Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender            


Rada Powiatu Białostockiego zdecydowanie sprzeciwia się tzw. Karcie LGBT Plus oraz programom wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Wspieramy tym samym apel wyrażony w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2019 r. o wycofanie, budzących wątpliwości etyczne i prawne, rozwiązań zawartych w tzw. Karcie LGBT.
W pełni opowiadamy się za tolerancją i przeciwdziałaniem dyskryminacji, jednak podkreślamy, że dotyczy to wszystkich obywateli i grup społecznych. Tolerancji i poszanowania wymagają także chrześcijańskie wartości i postawy. W imię wolności religijnej oraz wolności słowa należy także szanować prawo do głoszenia poglądów chrześcijańskich oraz praktykowania obyczajów, opartych na chrześcijańskim systemie moralnym. Należy szanować głos rodziców w sprawie wychowania ich dzieci – niestety, głos całkowicie pomijany.
Tolerancja nie może oznaczać propagowania – zwłaszcza poprzez nauczanie i wychowanie – określonych postaw, które społecznie nie są akceptowane i które godzą w sumienia innych ludzi, w tym osób wierzących. Tolerancja oraz wolność religijna to także prawo do wolności od nauczania postaw, jakie się uznaje za niedopuszczalne w swym systemie wartości. Poprzez system edukacji seksualnej nie można narzucać postaw sprzecznych z wartościami wspólnot religijnych. Szkoła publiczna powinna być od tego wolna. Obywatele, w swoim życiu kierujący się chrześcijańskim systemem wartości, mają prawo chronić swoje dzieci przed demoralizacją, a ochronę taką zapewnić im powinno państwo, zgodnie z Konstytucją RP. Mamy prawo tak realizować dobro naszych dzieci, jak głosi to nasza religia i oparta na niej nasza chrześcijańska moralność.  
W związku z tym, że w ostatnim czasie niektóre z samorządów wyszły z inicjatywą promocji praw środowisk LGBT oraz tzw. Karty LGBT, czujemy się w obowiązku zabrać publicznie głos, czego wyrazem jest niniejsze stanowisko. Wyrażamy swoją opinię tym bardziej, że widzimy, iż głosy przeciwne Karcie są albo przemilczane albo dyskryminowane,
co nie ma nic wspólnego z tolerancją, ani troską o jakość publicznej debaty.
Wyrażając sprzeciw wobec Karty LGBT, która pod pretekstem edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej chce uczynić szkołę miejscem nauczania w zupełnym oderwaniu od moralnych postaw i poglądów rodziców, oraz – mając na uwadze, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 ust. 1) – oczekujemy od władzy państwowej, aby w polskim systemie edukacji zostały odrzucone budzące wątpliwości etyczne i prawne rozwiązania zawarte w tak zwanej Karcie LGBT.
Wyrażając dezaprobatę dla idei i praktyk, które godzą w godność człowieka i przyczyniają się do deprawacji dzieci, za całkowicie niedopuszczalne uznajemy wydatkowanie na te projekty i programy, propagujące Kartę LGBT oraz wychowanie seksualne oparte na ideologii gender, pieniędzy publicznych oraz angażowanie w tym celu instytucji publicznych.

                                                                                   Podpisał:

                                                                             Zenon Żukowski

                                                                            Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-05-2019 09:39

Data modyfikacji informacji: 06-05-2019 09:39