Uchwała Nr XXIX/208/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXIX/208/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu BiałostockiegoNa podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok, udziela się wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                      Podpisał:

                                               Zenon Żukowski

                                             Przewodniczący Rady                                                                                                                         UZASADNIENIEZgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Zarząd Powiatu Białostockiego uchwałą nr 385/2020 z dnia 26 maja 2020 r. przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Białostockiego
za 2019 rok.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę (art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


                                                                                   Podpisał:

                                                                                Zenon Żukowski

                                                                               Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 23-06-2020 09:23

Data modyfikacji informacji: 23-06-2020 10:52