URP Nr L/462/10

UCHWAŁA Nr L/462/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 września 2010 roku
 
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1 – Opracowywanie projektu budżetu
§1
1.    Projekt budżetu powiatu opracowuje Zarząd Powiatu przy pomocy skarbnika, sekretarza, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2.    Koordynatorem w zakresie przygotowania materiałów planistycznych jest Skarbnik Powiatu, któremu w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy przekazywane są materiały do projektu budżetu i projekty planów finansowych przez osoby wymienione w ust. 1.
3.    Obowiązujące formularze planistyczne określa Skarbnik Powiatu.
§2
1.    Przewodniczący Komisji Rady Powiatu mogą składać szczegółowo uzasadnione wnioski do Zarządu Powiatu dotyczące projektu budżetu w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.    Wnioski o ujęcie zadań w budżecie powiatu składać mogą również kluby radnych, radni powiatu, mieszkańcy powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
3.    Wnioski powinny zawierać:
1)   nazwę zadania (działania),
2)   krótką charakterystykę i uzasadnienie,
3)   kalkulację kosztów z określeniem charakteru wydatku (bieżący, majątkowy) z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4.    Wszystkie wnioski podlegają weryfikacji przez właściwe wydziały Starostwa, szczególnie pod kątem ich legalności (czy obejmują zadania powiatu) oraz poprawności skalkulowanych kosztów.
5.    Wnioski, o których mowa w ust. 2,  mogą być składane w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.    Wnioski odnoszące się do projektu budżetu powiatu na 2011 rok mogą być składane do dnia 20 października 2010 r.
7.    Zarząd Powiatu rozpatruje wnioski i w miarę możliwości finansowych włącza je do projektu budżetu.
§3
1. Materiały do projektu budżetu, o których mowa w § 1, opracowywane są na podstawie:
1)     planowanego stanu zatrudnienia na rok budżetowy,
2)     wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
3)     planowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń,
4)     cen i opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na rok budżetowy.
5)     obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
2. Projekty planów finansowych jednostek opracowywane są na określonych przez Skarbnika Powiatu formularzach i zawierają uzasadnienie z opisem realizowanych zadań.
§4
Zarząd Powiatu – po weryfikacji wniosków i szacunków wielkości finansowych w otrzymanych materiałach planistycznych, a także wielkości przyznanych kwot subwencji, udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz innych dochodów – opracowuje projekt budżetu powiatu.
 
Rozdział 2 – Szczegółowość projektu budżetu
§5
Materiały związane z projektem budżetu, przedkładane Radzie Powiatu, powinny obejmować:
1)      projekt uchwały budżetowej oraz załączniki – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
2)      objaśnienia do projektu budżetu, zawierające omówienie i uzasadnienie:
a)   prognozy poszczególnych źródeł dochodów,
b)   planowanych wydatków jednostek budżetowych, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia oraz bieżących wydatków rzeczowych,
c)    dotacji udzielanych z budżetu,
d)   wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
e)   planowanego deficytu lub przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetowej,
f)    przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych.
§6
Projekt budżetu sporządza się:
1)      dla dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:
a)   dochody na finansowanie zadań własnych i na finansowanie zdań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami, realizowanych przez powiat,
b)   dochody bieżące i dochody majątkowe,
2)      dla wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:
a)   wydatki na zdania własne,
b)   wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat,
c)    wydatki na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 
Rozdział 3 – Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu
§7
1.    Zarząd Powiatu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia projekt budżetu i materiały, wymienione w § 5, Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego oraz – celem zaopiniowania – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2.    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przekazuje niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami wszystkim członkom Rady Powiatu oraz ustala harmonogram prac nad budżetem powiatu.
3.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, powinien uwzględniać takie terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu, aby ich opinie i wnioski w sprawie projektu budżetu mogły być przekazane Komisji ds. Budżetu i Finansów, jako Komisji wiodącej, w terminie umożliwiającym dokonanie ich analizy i opracowanie opinii zbiorczej, o której mowa w ust.4.
4.    Komisja ds. Budżetu i Finansów, niezwłocznie po otrzymaniu opinii pozostałych Komisji Rady Powiatu, na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć przewodniczący (lub upoważnieni przez nich członkowie) pozostałych Komisji, wydaje opinię zbiorczą, w której:
a)   przedstawia opinię własną, tj.  Komisji ds. Budżetu i Finansów, w tym może zgłosić propozycje zmian w projekcie budżetu,
b)   odnosi się do opinii i wniosków zgłoszonych przez pozostałe Komisje Rady – co do ich zasadności oraz w taki sposób, że wprowadzenie do budżetu nowego wydatku lub zwiększenie planowanej kwoty wydatku przewidzianego w projekcie budżetu pociąga za sobą obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania, w tym także poprzez obniżenie planowanej kwoty innego wydatku, ujętego w projekcie budżetu,
c)    wnioskowane zmiany projektu budżetu nie mogą naruszyć planowanej równowagi budżetu.
5.   Opinię, o której mowa w ust. 4, Komisja ds. Budżetu i Finansów przekazuje niezwłocznie Zarządowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.
6.  Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z treścią opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów, w miarę możliwości uwzględnia zawarte w niej wnioski i w formie poprawionej wersji projektu uchwały budżetowej przekazuje Radzie Powiatu.
§8
1.  W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej, o którym mowa w §10, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje, wynikające z projektu budżetu, niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
2.   Dyrektorzy jednostek, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezbędnych danych i przekazują je Zarządowi Powiatu, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
Rozdział 4 – Uchwalanie budżetu powiatu
§9
Ustala się porządek uchwalania budżetu:
1)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu, który może upoważnić do tej czynności Skarbnika Powiatu,
2)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
3)      przedstawienie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów opinii zbiorczej, o której mowa w § 7 ust. 4,
4)      przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
5)      dyskusja,
6)      głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
7)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
 
Rozdział 5 – Postanowienia końcowe
§10
                Traci moc uchwała Nr IV/31/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
 
§11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2010

Data udostępnienia w BIP: 14-10-2010 13:43

Data modyfikacji informacji: 14-10-2010 13:43