Uchwała Nr LXXVIII/564/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suraż z przeznaczeniem dla OSP w Surażu

Uchwała Nr LXXVIII/564/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suraż z przeznaczeniem dla OSP w Surażu


Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się pomocy finansowej Gminie Suraż w formie dotacji celowej na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zakup łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem, celem bezpiecznego uczestnictwa w ratownictwu wodnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu.

§ 2


1.Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 pochodzą z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2023 (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300).

2.Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Suraż.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 30-06-2023 12:59

Data modyfikacji informacji: 30-06-2023 12:59