Uchwała Nr LXXIX/ 565 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tykocin w postaci wykonania usług z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową nr 1377 B Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Zawady polegających na usunięciu zakrzaczenia, uzupełnieniu poboczy drogowych oraz usunięciu nadmiaru gruntu przerośniętego darniną.

Uchwała Nr LXXIX/ 565 /2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tykocin w postaci wykonania usług z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową nr 1377 B Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Zawady polegających na usunięciu zakrzaczenia, uzupełnieniu poboczy drogowych oraz usunięciu nadmiaru gruntu przerośniętego darniną.

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 4 ust. 1 pkt. 6, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.), co następuje:


§ 1


W celu poprawy stanu drogi powiatowej nr 1377 B Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Zawady wyraża się wolę przyjęcia w 2023 roku pomocy rzeczowej od Gminy Tykocin w postaci wykonaniu usług z przeznaczeniem na zarządzanie ww. drogą powiatową, polegających na usunięciu zakrzaczenia, uzupełnieniu poboczy drogowych oraz usunięciu nadmiaru gruntu przerośniętego darniną.

§ 2

Wartość pomocy rzeczowej w 2023 roku określono na kwotę 30.000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych).


§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Tykocina.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


 

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIX/ 565 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tykocin w postaci wykonania usług z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową nr 1377 B Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Zawady polegających na usunięciu zakrzaczenia, uzupełnieniu poboczy drogowych oraz usunięciu nadmiaru gruntu przerośniętego darniną.


Gmina Tykocin zadeklarowała swoją pomoc rzeczową w postaci wykonania usług z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową nr 1377 B Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Zawady, polegających na usunięciu zakrzaczenia, uzupełnieniu poboczy drogowych oraz usunięciu nadmiaru gruntu przerośniętego darniną. Wartość pomocy rzeczowej w 2023 roku określono na kwotę 30.000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych).
Utrzymanie w należytym stanie dróg powiatowych jest zadaniem własnym Powiatu, a więc pomoc rzeczowa uzyskana od Gminy Tykocin jest korzystnym rozwiązaniem wykonania zadania własnego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe.

Podpisał: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 28-08-2023 12:15

Data modyfikacji informacji: 28-08-2023 12:15