XV/121/2004 z 18 03 2004


Uchwała Nr XV/121/2004

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 18 marca 2004 roku

 

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

 

 

 

Na podstawie art. 118 ustawy z 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, oraz Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 4 ust. 1 i 5 ust. 1
pkt 1 i ust. 4 oraz przepisów rozdziału 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873),
w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 oraz Dz.U. Nr 202, poz. 1956, Nr 202, poz. 1958, Nr 228, poz. 2262) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, oraz Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku zwane dalej „podmiotami” mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu na realizacje zadań publicznych o charakterze ponadgminnym będących w kompetencji powiatu, a w szczególności
  w zakresie:

a/ pomocy społecznej

b/ ochrony i promocji zdrowia

c/ działań na rzecz osób niepełnosprawnych

d/promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy

e/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

f/ edukacji, oświaty i wychowania

g/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

h/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu

i/porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

j/upowszechnienia wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

k/ ratownictwa i ochrony ludności

l/pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych

ł/upowszechnieniu i ochronie praw konsumentów

m/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami

n/ promocji powiatu

 1. Dotacje powinny być przeznaczone na działania, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji zadań powiatu, z pominięciem dofinansowania bieżącej działalności podmiotów.

 2. Cel publiczny dofinansowywanego zadania powinien być zgodny
  z realizacją zadań statutowych podmiotu.

 

 

§ 2.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje, o których mowa w § 1 ustala corocznie Rada Powiatu w uchwale budżetowej

 

 

§ 3

Dotacje mogą być udzielane podmiotom na:

 1. finansowanie realizacji powierzonych zadań publicznych

 2. dofinansowanie realizacji zadań publicznych wspieranych przez powiat

 

 

§ 4

 1. Wspieranie lub powierzanie, o których mowa w § 3 odbywa
  się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert o którym mowa
  w rozdziale 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

 2. Powierzenie lub wspieranie o których mowa w ust. 1, może nastąpić
  w innym trybie, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej
  w inny sposób, określony w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach
  o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów i metod opodatkowania.

 

 

§ 5

Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

 

 

§ 6

 1. Oferty podlegają analizie właściwych merytorycznie Wydziałów Starostwa i opinii problemowych Komisji Rady Powiatu.

 2. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert:

a/ ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot

b/ ocenia przedstawioną przez podmiot kalkulację kosztów realizacji zadania

c/ uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd zobowiązany jest do uzasadnienia wyboru oferty.

 2. Przyznanie dotacji podmiotom powinno odbywać się w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

§ 7

 

 1. Wspieranie lub powierzenie realizacji zadania publicznego następuje
  na podstawie umowy zawieranej przez Zarząd Powiatu z uprawnionymi do zawierania umów przedstawicielami podmiotu ubiegającego
  się o dotację z budżetu powiatu.

 2. Umowa zawierana jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
  do rozporządzenia, o którym mowa w § 5 uchwały.

 

 

§ 8

 1. Kontrolę wykonywania zadań na które udziela się dotacji z budżetu powiatu sprawuje Naczelnik merytorycznego wydziału Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Podmioty, którym udzielono dotacji zobowiązane są w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa złożyć sprawozdanie z jej realizacji.

 3. Sprawozdanie składane jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
  do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

 

 

§ 9

Stwierdzenie niezgodnego z umową wykorzystania dotacji skutkować będzie żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków wraz
z ustawowymi odsetkami oraz utratą prawa do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu przez 3 kolejne lata.

 

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 11

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XIII/63/99
z Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania
i kontroli podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

 

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2004 r.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY - Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 12:39

Data modyfikacji informacji: 31-03-2005 13:30