Uchwała Nr XLV/409/2006

 

UCHWAŁA Nr XLV/409/2006

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie przekazania przez Powiat Białostocki prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 2. Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Załącznik

                                                                                                                                                do Uchwały Nr XLV/409/2006

                                                                                                                                                Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                z dnia 26 października 2006 roku

 

 STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

w sprawie przekazania przez Powiat Białostocki prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na przekazanie prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego zgodnie z art. 87 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

 

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach zgodnie z Umową Nr 1 z dnia 7 listopada 2002r. (z późn. aneksami) zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Zdzisławm Konikowskim – Właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Zdzisław Konikowski jest Domem prowadzonym  na zlecenie powiatu. Termin realizacji powyższej umowy upływa z dniem 31 grudnia 2006r.

Zdaniem Rady Powiatu Białostockiego właściwym organem do dalszego zlecania prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przebywających we wspomnianej placówce jako regionalnego domu pomocy społecznej  jest Samorząd Województwa Podlaskiego, gdyż miejscem zamieszkania pensjonariuszy przebywających w DPS w Garbarach (wg stanu na dzień 30 września br.) przed umieszczeniem w tym Domu w 89% były gminy spoza Powiatu Białostockiego, a więc pensjonariusze, o których mowa wyżej powinni przebywać w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym.

Ponadto Rada Powiatu Białostockiego stwierdza, iż infrastruktura domów pomocy społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu pozwala na pełne zabezpieczenie potrzeb osób z terenu Powiatu Białostockiego wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób przewlekle psychicznie chorych, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Na terenie Powiatu Białostockiego, oprócz DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach, funkcjonują obecnie dwa domy pomocy społecznej (będące jednostkami organizacyjnymi powiatu) dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdzie jest obecnie 387 miejsc.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Elżbieta Turczewska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-10-2006

Data udostępnienia w BIP: 03-11-2006 09:13

Data modyfikacji informacji: 03-11-2006 09:09