Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”

UCHWAŁA Nr XXXVIII/268/2017

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia  23 lutego 2017 r.

 

w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/55/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020” w rozdziale III, podrozdziale 3.2. Harmonogram realizacji wybranych przedsięwzięć programu – w celu programu pn. „Prawo do życia w środowisku wolnym od barier, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkie” w kolumnie „Finanse i źródła finansowania” dopisuje się wyrazy: „środki własne samorządu powiatowego”.

 

§ 2. W celu realizacji Programu, o którym mowa w § 1 przyjmuje się „Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym ze środków budżetu powiatu białostockiego w 2017 r. w związku z ograniczonymi środkami PFRON na realizację tego zadania” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                           Załącznik do uchwały nr XXXVIII/268/2017

 

Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym ze środków budżetu powiatu białostockiego w 2017 r.
w związku z ograniczonymi środkami PFRON na realizację tego zadania

 

§ 1. Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym zabezpieczono w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 3110 Świadczenia społeczne.

 

§ 2. Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

§ 3. 1. O dofinansowanie likwidacji barier mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu białostockiego z zamiarem stałego pobytu, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, z tym że: na likwidację barier architektonicznych osoby niepełnosprawne, które mają znaczne trudności w poruszaniu się (tj. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub oprotezowane w zakresie kończyny dolnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku lub innych schorzeń powodujących znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się), jeżeli:

- są właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub najemcami lokalu (co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem) i posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

 

- osiągają przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za rok 2016 nie przekraczający kwoty: 25% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r. w rozumieniu art. 2 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) tj. kwoty 1054,73 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 32,5% tj. kwoty 1 371,15 zł przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Osiągnięty dochód powinien być poświadczony stosownym dokumentem tj. oświadczeniem wg wzoru określonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz innymi dokumentami np. rozliczeniem złożonym do odpowiedniego urzędu skarbowego,

- jest to uzasadnione indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty lub zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W pierwszej kolejności załatwiane są wnioski o dofinansowanie likwidacji barier dotyczące dzieci oraz osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

3. Wzory wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych określone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji poszczególnych etapów zakwalifikowanego wniosku. W zaświadczeniu lekarskim (wzór określony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku) nie jest obowiązkowe wypełnienie przez lekarza informacji o niezbędnym zakresie prac oraz uzasadnienia konieczności wykonania wymienionego zakresu. W 2017 r. przyjmowane są wnioski na wzorze określonym przez PCPR w Białymstoku zarówno w 2017 r. jak i 2016 r.

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Dyrektor Centrum może wystąpić do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów w przypadku, gdy złożone dokumenty nie potwierdzają w pełni konieczności dofinansowania likwidacji określonej bariery w zależności od zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia.

5. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatrywane są wg kolejności ich złożenia w ramach posiadanych środków na realizację powyższego zadania z uwzględnieniem ust. 2.

 

§ 4 .Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia, z tym że maksymalna wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł. W kosztach przedsięwzięcia nie uwzględnia się:

1) opłat z tytułu sporządzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na rozpoczęcie przedsięwzięcia,

2) opłat z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń jeżeli konieczność takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,

3) opłat z tytułu sporządzenia kosztorysów wstępnych i powykonawczych oraz wymaganych ekspertyz (opinii).

§ 5. 1. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

2. Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku uzyskały odpowiednio na ten cele dofinansowanie ze środków PFRON z zastrzeżeniem ust. 3 oraz osoby, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i umowa ta została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej.

3. Nie jest możliwe, w ramach likwidacji barier, dofinansowanie takiego samego zakresu prac oraz zakupu takich samych urządzeń, jeżeli były już one dofinansowane wcześniej niż trzy lata przed złożeniem wniosku, chyba że nastąpiło istotne pogorszenie stanu psychofizycznego osoby niepełnosprawnej, potwierdzone odpowiednią dokumentacją lekarską lub urządzenia te nie nadają się do użytku, z wyłączeniem tych, które celowo uszkodzono. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy rozszerzyć zakres wykonywanych wówczas prac ewentualnie dofinansowywanego urządzenia.

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów likwidacji barier poniesionych przed zawarciem umowy, o której mowa w ust.5.

5. Podstawą dofinansowania likwidacji barier architektonicznych stanowi umowa zawarta przez osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Białostockiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

6. Okres realizacji umowy, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć roku kalendarzowego, w którym przewidziano środki na powyższe dofinansowanie tj. roku 2017.

 

§ 6. 1. Osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb wybierają urządzenia, materiały budowlane oraz rodzaj robót lub innych czynności na jakie chcą przeznaczyć środki własne i powiatu oraz określają przewidywany, całkowity koszt zadania z zakresu likwidacji barier, na podstawie:

1)    ofert producentów lub dostawców urządzeń,

2)    indywidualnych kalkulacji producentów,

3)    przedmiarów i kosztorysów opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasadność realizacji zakwalifikowanego wniosku powinna zostać zweryfikowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez pracownika PCPR w Białymstoku oraz osób współpracujących lub działających na zlecenie PCPR w Białymstoku.

 

§ 7. 1. W ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych możliwe jest dofinansowanie zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, wykonania robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, zawartych w katalogu określonym w § 8,   które umożliwią lub ułatwią swobodę poruszania się osobie niepełnosprawnej w ramach budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje lub w jego najbliższej okolicy.

  1. Wszystkie prace z zakresu likwidacji barier architektonicznych muszą zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.
  2. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w ramach których konieczna będzie adaptacja określonych pomieszczeń budynku mieszkalnego osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dostarczyć ekspertyzę (opinię) techniczną stanu istniejącego pod kątem możliwości adaptacji konkretnego pomieszczenia, sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

§ 8. 1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, obejmuje w szczególności:

1)   dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub oprotezowane w zakresie kończyny dolnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub innych schorzeń powodujących znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się:

a)       zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego, min. windy przyścienne, platformy, transporter schodowy, krzesełkowy,

b)       zakup i montaż podnośnika sufitowego,

c)        zakup i montaż drzwi wejściowych przystosowanych dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim ( o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm), ewentualnie drzwi wewnątrz mieszkania przystosowanych dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - wyłącznie do łazienki, kuchni i jednego pokoju,

d)       zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu i/lub bramy wjazdowej do posesji - dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, oraz prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

e) zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim; w przypadku, gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien lub drzwi balkonowych jest niemożliwy - zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,

f)  zakup urządzeń i materiałów do dostosowania istniejącej łazienki, bądź adaptacji pomieszczenia na łazienkę - dla potrzeb osoby niepełnosprawnej:

- kabina prysznicowa z baterią i natryskiem,

- wanna z podnośnikiem wannowym (dla osoby obłożnie chorej),

- dostosowana umywalka z baterią (wzmocniony zlew),

- dostosowana muszla klozetowa (podwyższona muszla klozetowa, wzmocniona deska),

- płytki naścienne - do 10 m² (tzw. kołnierze w obrębie urządzeń)

- posadzka antypoślizgowa,

- uchwyty, oporęczowanie,

- siedzisko prysznicowe lub wannowe, mata antypoślizgowa do brodzika lub wanny.

g) zakup poręczy i uchwytów (do zastosowania w ciągach komunikacyjnych),

h) likwidacja progów i zróżnicowania poziomu podłóg wyłącznie w kuchni i w jednym pokoju oraz w ciągach komunikacyjnych,

i) wymiana wykładziny podłogowej, podłóg, w razie konieczności z podłożem, jeżeli stwarzają trudności w poruszaniu się na wykładzinę antypoślizgowa, posadzkę antypoślizgowa – wyłącznie w kuchni i w jednym pokoju oraz w ciągach komunikacyjnych,

j) wykonanie instalacji, zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła w budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub wyłącznie z innymi osobami niepełnosprawnymi, również mającymi trudności w poruszaniu się.

k) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszalnego.

2)   dla osób z dysfunkcja narządu wzroku – wyłącznie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

a) oznakowanie (kolorystyczne i fakturowe) ciągów komunikacyjnych,

b) wykonanie dodatkowego oświetlenia lub zmiana sposobu oświetlenia dla wnioskodawców o znacznym stopniu niepełnosprawności

c) trwałe oznakowanie narożników budynku,

d) oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych i poziomych małej architektury,

e) zakup urządzeń i materiałów do dostosowania istniejącej łazienki, bądź adaptacji pomieszczenia na łazienkę - dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,

- kabina prysznicowa z baterią i natryskiem,

- dostosowana umywalka z baterią (wzmocniony zlew),

- dostosowana muszla klozetowa (podwyższona muszla klozetowa, wzmocniona deska),

- płytki naścienne - do 10 m² (tzw. Kołnierze w obrębie urządzeń)

- płytki antypoślizgowe - do 6 m² (posadzka antypoślizgowa w pomieszczeniu),

- uchwyty, oporęczowania,

- siedzisko prysznicowe lub wannowe, mata antypoślizgowa do brodzika lub wanny.

f) zakup poręczy i uchwytów (do zastosowania w ciągach komunikacyjnych),

g) likwidacja progów i zróżnicowania poziomu podłóg wyłącznie w kuchni i w jednym pokoju oraz w ciągach komunikacyjnych,

h) wymiana wykładziny podłogowej, podłóg, w razie konieczności z podłożem, jeżeli stwarzają trudności w poruszaniu się na wykładzinę antypoślizgowa, posadzkę antypoślizgowa – wyłącznie w kuchni i w jednym pokoju oraz w ciągach komunikacyjnych,

i) wykonanie instalacji, zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła w budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej samotnie lub wyłącznie z innymi osobami niepełnosprawnymi, również mającymi trudności w poruszaniu się.

2. W szczególnych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie wymienione w ust. 1, jeżeli konieczność likwidacji bariery wynika z rodzaju i stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i zostało to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

 

§ 9. 1. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się wg średnich cen publikowanych w regionalnych informatorach lub średnich cen rynkowych.

2. Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki nadzór jest wymagany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień opinii pokrywa wnioskodawca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, osoba niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych.

4. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia PCPR w Białymstoku w formie pisemnej przed zawarciem umowy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w terminie ustalonym przez PCPR w Białymstoku o wyborze podmiotu, z którym wnioskodawca zawrze umowę, o której mowa w ust. 5.

5. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania powyższych czynności udzielą gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie. Osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. O zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić PCPR w Białymstoku w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

6. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

 

§ 10. 1. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie likwidacji barier następuje w sposób określony w umowie, po dostarczeniu przez wnioskodawcę:

1)  dokumentów stanowiących podstawę ustalenia kosztu robót, w formie kosztorysu powykonawczego i obmiaru wykonanych robót, pod warunkiem, iż przyjęte w kosztorysie powykonawczym wskaźniki cenotwórcze (cena roboczo-godziny, kp, kz,zysk) nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku do zaakceptowanego kosztorysu wstępnego,

2)  faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez Wykonawcę lub dostawcę, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia, którą Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 14 dni od daty wystawienia,

3)  dowodu uiszczenia udziału własnego, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub rachunków,

4)  rozliczenia zużytych materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczenia zakupu materiałów przez Wnioskodawcę oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika PCPR w Białymstoku (ewentualnie osobę pracującą na zlecenie PCPR) pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.

3. Przekazanie środków dofinansowania następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazane konto lub przekazem pocztowym.

4. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad.

 

 

 Podpisał:

           Zenon Żukowski

                   Przewodniczący Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Komisji

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2017 10:50

Data modyfikacji informacji: 05-04-2017 10:50