Sprawozdanie za 2015 rok

Sprawozdanie   z  działalności  Książnicy Podlaskiej
 im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki  Publicznej  Powiatu  Białostockiego za 2015 roku (od stycznia do 25.11.2015 r)

 

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego od czternastu lat, tj. od 2001 roku zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje zadania biblioteki powiatowej na rzecz 15 gmin zgodnie z art. 19 ust. 3 z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539
z późn.zm.). Powierzone zadania były wykonywane przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego reprezentowaną przez Małgorzatę Rokicką-Szymańską oraz poszczególne  agendy biblioteki macierzystej na rzecz 31 placówek terenowych. Przeprowadzono je zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami w oparciu o opracowane plany logistyczne. Raz w kwartale do 20 każdego miesiąca minionego kwartału, składano relacje ze zrealizowanych działań merytorycznych oraz całościowe sprawozdanie za mieniony rok. Dodatkowo na bieżąco przesyłano informacje o ważniejszych wydarzeniach w bibliotece oraz współpracujących
z nią placówkach samorządowych powiatu. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka współdziała
 z wieloma  instytucjami w powiecie oraz w województwie.

Zgodnie z ustaleniami Książnica Podlaska pozyskuje ze Starostwa Powiatu Białostockiego za dodatkową realizację powierzonych jej zadań kwotę finansowa przeznaczoną na wynagrodzenie pracownika (wraz z pochodnymi) oraz na działalność merytoryczną. Na realizację zadań merytorycznych określonych w art. 20 Biblioteka otrzymała z budżetu 11.000 zł. Środki te wykorzystano w ramach rozchodów bezinwestycyjnych.

 

 

I  Działania  instrukcyjno-metodyczne

 

 1. Zrealizowano 48 wyjazdów merytorycznych w tym: 25 audytów przywarsztatowych, 23 spotkania  o odmiennym charakterze (rozmowy z przedstawicielami samorządów powiatu białostockiego, udział w pracach upowszechniających czytelnictwo, uczestnictwo  w podsumowaniach  projektów, wymiana doświadczeń zawodowych).  
 2. Prowadzono na bieżąco konsultacje z bibliotekami w oparciu o tradycyjne formy przekazu jak: telefon, poczta, e-mail oraz pośredniczono w przekazie materiałów metodycznych.
 3. Sprawdzano poprawność przesłanej statystyki za 2014 rok oraz I półrocze 2015 roku. 
 4. Sporządzono analizę opisową dotyczącą funkcjonowania placówek terenowych
  w oparciu o informacje przekazane z bibliotek oraz spostrzeżenia z odwiedzin
  w bibliotekach. Materiały przesyłano kwartalnie do Starostwa Powiatu Białostockiego oraz poszczególnych gmin (na prośbę Urzędu Gminy).

 

II   Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

 

Ustawiczne kształcenie w ramach:

 

 • 25.02.2015 - szkolenia bibliotekarzy, podczas którego zrealizowano bloki tematyczne: „Nie każdy literat zostaje świętym” (upamiętniające w  2015 rok jako Rok Jana Pawła II); „Edukacja informatyczna – co powinien wiedzieć bibliotekarz”; realizacja wspólnych działań w ramach projektu „Chodź człowieku, coś ci powiem”/E.Stachura/, a całość przeprowadzono w Książnicy Podlaskiej;
 • 15.04.2015–warsztaty dotyczące tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych zorganizowane wspólnie z Działem Instrukcyjno - Metodycznym
  w Książnicy Podlaskiej;
 • 23.04.2015–szkolenia bibliotekarzy w ramach doskonalenia moderatorów DKK
   pt. „Literatura o kobietach i nie tylko dla kobiet” zorganizowane wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym w Centrum  im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku,
 • 20.05.2015 –konferencja w ramach współpracy bibliotecznej, trzech powiatów woj. podlaskiego pt. „Podlaski tygiel wielokulturowy”, zorganizowana w Domu Ludowym w Supraślu w koalicji  z Biblioteką  Miejską w/w  miejscowości;  
 • 11.06.2015 - warsztaty pt. „Kierowanie zespołem - motywowanie pracowników
  i delegowanie zadań”, zrealizowane w Książnicy Podlaskiej;  
 • 17.06.2015 - szkolenia bibliotekarzy w ramach doskonalenia moderatorów DKK
  pt. „Podróże literackie po Polsce i regionie”, zorganizowane wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym KP w Filii Bibliotecznej nr 15 KP;
 •  30.09.2015 – spotkania moderatorów  DKK pt. „Dylematy dorastającej młodzieży odbite w literaturze” wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym KP w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej;
 • 4.11.2015-seminarium w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie ph. „Kreatywny bibliotekarz - uczy się od innych”.

 

         W sumie z  8  szkoleń skorzystało 252 uczestników.

 

III Opracowanie omocy metodycznych, badania czytelnicze, artykuły

 

 • ankieta „Użytkownik biblioteczny współtwórcą życia bibliotecznego”, która skierowana była do użytkowników bibliotecznych powiatu białostockiego za pośrednictwem  bibliotek samorządowych;
 • regulaminy konkursów: powiatowego literacko – plastycznego pt. „Literackie kwiaty powiatu białostockiego” oraz gminnych przeprowadzonych w wybranych bibliotekach terenowych pt. „Karta pocztowa  dla autorki";
 • oferta wspólnych działań bibliotecznych na 2015 rok skierowana do bibliotek samorządowych powiatu białostockiego;
 • informator na 2015 rok „Biblioteki Publiczne Powiatu Białostockiego – (aktualizacja zmian w oparciu o dane pozyskane z poszczególnych bibliotek terenowych);
 • notatki informacyjne na stronę www Książnicy Podlaskiej i Starostwa Powiatu Białostockiego nt. poszczególnych działań merytorycznych;
 • artykuły: pt. .„Partnerstwo gminne w działaniu”, opublikowany w periodyku „Bibliotekarz” nr 2/2015 oraz „Biblioteki i bibliotekarze w zmieniającym się świecie. Z działalności bibliotek terenowych powiatu białostockiego” zamieszczony w „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” nr 1/2015 oraz wyniki badań ankietowych  w/w sondażu, które zostaną wydrukowane  w najbliższym numerze  „Bibliotekarza” 2015;
 • przekazywano  materiały do Serwisu Informacyjnego Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego, tworzonego wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym;
 • cztery prezentacje multimedialne, przedstawiające działania biblioteczne,  zaprezentowane  na  udoskonaleniach zawodowych  bibliotekarzy.

 

IV Udział  pracownika BPPB w doskonaleniu zawodowym

 

 • 5  szkoleń ( zrealizowanych przez Książnicę Podlaską) oraz w I Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych (zrealizowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego
   i Stowarzyszenia Akademia plus50) oraz w  2  szkoleniach przeprowadzonych  przez instytucje zewnętrzne (Instytut  Książki w Warszawie, a także  Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy).

 

V  Działania kulturalno-oświatowe

 

 • przygotowano wędrujące ekspozycje: „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” (w 2  bibliotekach), „Co pełza i lata nie tylko po kwiatach” (2 wystawy fotograficzne), „Kolorowy świat w utworach Juliana Tuwima”(1wystawa), „Literackie kwiaty powiatu białostockiego” (1 wystawa), „Ptaki w kadrze fotograficznym” (1wystawa), „Reministencje biblioteczne 2005-2015” (w 4 bibliotekach);  
 • na bieżąco uzupełniano na korytarzu w antyramie przy ul. Kilińskiego 11 informacje
  o wydarzeniach bibliotecznych powiatu białostockiego;
 • współorganizowano  27 spotkań autorskich (dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych)
   z: Anną Czerwińską – Rydel (w 3 placówkach), Katarzyną Janowicz-Timofiejew
  (w 2 bibliotekach), Anną Bayer (w 3 bibliotekach), Zbigniewem Branachem (w 2 bibliotekach),  Joanną Preisner (w 3 bibliotekach), Grażyną Bąkiewicz (w 3 bibliotekach), Barbarą Kosmowską (w 2 bibliotekach), Stanisławem Poczobutem - Odlanickim (w 1 bibliotece), Jackiem Getnerem (w 2 bibliotekach), Małgorzatą Dobkowską (w 1 bibliotece), Moniką Kowalewicz-Szumowską (w 2 bibliotekach),
  dr Małgorzatą Iwanowicz (w 1 bibliotece), Danielem Kasprowiczem (w 2 bibliotekach).
 • od listopada 2014 do 20.03.2015 współorganizowano na zasadzie partnerstwa projekt „Chodź człowieku coś Ci powiem” realizowanym przez MBP w Wasilkowie,
 • 25-29.05.2015 – współorganizowano na zasadzie partnerstwa  działania w ramach -  XXII Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych -Melpomena 2015 roku  w Juchnowcu Kościelnym;
 • od lutego do 2 maja 2015 promocja konkursu powiatowego „Kwiaty literackie powiatu białostockiego” oraz 5.05.2015 - powołanie  komisji i ocena prac powiatowego konkursu plastyczno - literackiego (wpłynęło 24  prac z 15 gmin powiatu)
 • 23.06.2015 – zorganizowano dwa gminne warsztaty z młodzieżą, połączone
  z panelami dyskusyjnymi pt. „Czy biblioteka jest cool, a czytanie trendy”,
  w którym uczestniczyły trzy gminy powiatu białostockiego (Suraż, Poświętne, Łapy),
 • 6.10.2015 r.– podsumowanie konkursu literacko-plastycznego pt. „Pocztówka dla autora” dokonane  w dwóch gminach - Łapy, Poświętne;
 • 16-17.09.2015 oraz 1.10.2015 – koordynacja spotkań w czterech gminach (Czarna Białostocka, Łapy, Zabłudów, Michałowo) w ramach akcji „Przystanek z książką
  w bibliotece”,
 • 28.10.2015 – udział w interaktywnym spektaklu pt. „Emocjałki” wybranej pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci z gmin: Poświętne, Łapy, Juchnowiec w ramach partnerstwa z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku(w ramach koalicji zawodowej)..

 

W działaniach kulturalno-oświatowych pozyskano wielu partnerów zawodowych, którzy udzielali  różnego rodzaju wsparcia przy realizacji przedsięwzięć.

 

VI  Inne działania

 

 1. Udział w pracach zespołów  w ramach:
 • Dyskusyjnych Klubów Książki (wymiana książek między klubami, współorganizacja spotkań autorskich i szkoleń moderatorów, pozyskanie nowych zbiorów do klubów);
 • Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego - włączenie się
  do realizowanych przedsięwzięć w Książnicy Podlaskiej, m.in. współorganizacja Dnia Bibliotekarza, konkursu na Bibliotekarza Roku oraz wymiana doświadczeń
  z bibliotekarzami z Polski i z zagranicy, którzy zwiedzali Podlasie  oraz spotkania
  z emerytami Książnicy Podlaskiej i z  pracownikami terenowymi.
   Ponadto organizowano  szkolenia (w ramach SBPOB):

11.03.2015 - „Między nami sąsiadami - zagadnienia dotyczące  integracji  cudzoziemców ze społeczeństwem polskim” realizowane w ramach współpracy

z Fundacją Obywatelską Perspektywa w Filii Bibliotecznej nr 15 KP;

18.03.2015 r. - „Biblioteka w zmieniającym się świecie” w MBP w Hajnówce;

11.06.2015r.- „Współpraca z zespołem pracowniczym – motywowanie pracowników” w  Książnicy Podlaskiej.

 

Przeprowadzono  szereg działań w miesiącu maju w ramach Tygodnia Bibliotek 2015 pod hasłem „Wybieram bibliotekę”.

 

 1. Analiza otrzymanych 140 ankiet „Użytkownik biblioteczny współtwórcą życia bibliotecznego”, skierowanych do użytkowników bibliotecznych oraz opracowanie wyników sondażu.

 

 1. Opracowanie plakatu zapraszającego mieszkańców powiatu białostockiego do skorzystania z usług bibliotecznych na w/w terenie oraz Białegostoku.

 

 1. Wytypowanie (z umotywowaniem) bibliotekarzy z terenu powiatu do wszelkiego rodzaju nagród i wyróżnień za kreatywność zawodową (jak: Srebrna Róża, Bibliotekarz Roku, Animator Biblioteczny).

 

5.  Kontynuacja realizowanych akcji pod hasłami:

 • „Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami”(pozyskano –300 wol wydawnictw zwartych  do bibliotek od prywatnych ofiarodawców oraz instytucji);
 • „Biblioteki publiczne powiatu białostockiego otwarte dla wszystkich” (promocja bibliotek na stronach www - Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatu Białostockiego)

 

 

    Sporządziła:

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-11-2015

Data udostępnienia w BIP: 15-12-2015 08:14

Data modyfikacji informacji: 15-12-2015 08:14