za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Białystok, 2016-06-16

GKNII.6810. 2.2016

SPRAWOZDANIE

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

z gospodarowania nieruchomościami w tym, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w okresie od 01.01.2015 r. do  31.12.2015 r. podjął  19  uchwał, które dotyczyły:

-  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe – 2 uchwały,

-   nieodpłatnego nabycia nieruchomości na cel publiczny – 3 uchwały,

-  przeznaczenia  nieruchomości do zbycia – 6 uchwał,

-  dokonania darowizny nieruchomości – 1 uchwała,

-  zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości – 1 uchwała,

- zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Powiatem Białostockim i osobami fizycznymi – 1 uchwała,

-  ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej – 1 uchwała,

-  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dzierżawy) na czas oznaczony dłuższy niż    3 lata –  4 uchwały.

W celu powzięcia uchwał Zarządu Powiatu, Wydział Geodezji, Katastru    i Nieruchomości przygotował projekty następujących uchwał:

 1. Uchwała Nr 48/2015 z dnia 16 lutego 2015  roku w sprawie udzielenia  bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

           Na wniosek Pani xxx xxx, Zarząd Powiatu Białostockiego, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.), udzielił wnioskodawczyni 50% bonifikaty od opłaty rocznej  za rok 2015   z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej, oznaczonej    w ewidencji numerem 164/9, o pow. 0,5118 ha, położonej w Supraślu przy   ul. Piłsudskiego, wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe. Pismem z dnia 16.02.2015 r.  nr GKN.II.7003-2/15 tut. Wydział poinformował Panią xxx xxx o udzielonej bonifikacie, w wyniku której opłata z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 64,51 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 51/100).

 1. Uchwała Nr 49/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia  bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

           Na wniosek Pani xxx xxx,  Zarząd Powiatu Białostockiego,  na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,   poz. 518 ze zm.), udzielił wnioskodawczyni 50% bonifikaty  od opłaty rocznej za rok 2015     z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji numerem 164/9, o pow. 0,5118 ha, położonej  w Supraślu przy    ul. Piłsudskiego, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Pismem z dnia 16.02.2015 r.    nr GKN.II.7003-2/15 tut. Wydział poinformował Panią xxx xxx o udzielonej bonifikacie, w wyniku której opłata  z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 70,95 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych 95/100).

Wnioskodawczynie spełniały warunki określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. , poz. 518 ze zm.), który stanowi,  iż  „Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek  50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.”

 1. Uchwała Nr 24/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała dotyczyła nabycia na własność Powiatu Białostockiego – w formie przyjęcia darowizny – nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki    nr 91/1 o pow. 0,0064 ha i 92/1 o pow. 0,0125 ha, położonej w obrębie Sofipol, gm. Gródek, z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę powiatową Nr 1437B o przebiegu Słuczanka – Waliły – Załuki - Sofipol. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego            Rep. A Nr 1161/2015 z dnia 13.02.2015 r.

 1. Uchwała Nr 25/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała dotyczyła nabycia na własność Powiatu Białostockiego – w formie przyjęcia darowizny – nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krypno, oznaczonej jako działka   nr 233 o pow. 0,13 ha, położonej w obrębie Kulesze Chobotki, gm. Krypno, z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę powiatową Nr 1371B o przebiegu Bajki – Zalesie – Białobrzeskie - Tatary. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1170/2015 z dnia 13.02.2015 r.

 1. Uchwała Nr 133/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała dotyczyła nabycia na własność Powiatu Białostockiego – w formie przyjęcia darowizny – nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka   nr 708/1 o pow. 0,0359 ha, położonej w obrębie Gródek, gm. Gródek, z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę powiatową Nr 1443B o przebiegu Waliły Stacja – Nietupa – Seroczyn - Krynki. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 8860/2015   z dnia 02.10.2015 r.

 1. Uchwała Nr 29/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, oznaczonej jako działka nr 193 o pow. 0,17 ha, położonej w Jałówce,    gm. Michałowo. Nieruchomość została zbyta, na rzecz osoby fizycznej,  w drodze aktu notarialnego – umowy sprzedaży Rep. A Nr 4804/2015 z dnia 10.11.2015 r. za cenę 25 601,00 zł.

 1. Uchwała Nr 80/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki), oznaczonej jako działka nr 302/1 o pow. 0,2001 ha, położonej w Łapach przy ul. Harcerskiej,  gm. Łapy. Nieruchomość nie została zbyta pomimo przeprowadzenia trzykrotnej procedury przetargowej, z uwagi na brak oferentów. Dalszych czynności nie podjęto, gdyż Uchwałą Nr XXI/151/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Rady Powiatu Białostockiego została uchylona uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wobec powyższego uchwała Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 80/2015 straciła moc prawną.

 1. Uchwała Nr 132/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Geodetów 1, oznaczonej jako działki nr 1525/7 o pow. 0,4217 ha i 1527/1 o pow. 0,0022 ha, wraz z przysługującą użytkownikowi wieczystemu własnością budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość nie została zbyta pomimo przeprowadzenia trzykrotnej procedury przetargowej, z uwagi na brak oferentów. Uchwałą Nr XXI/151/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Rady Powiatu Białostockiego została uchylona uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wobec powyższego uchwała Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 132/2015 straciła moc prawną. Procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości nie jest kontynuowana.

 1. Uchwała Nr 156/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej po byłym Centrum Edukacji   w Supraślu, oznaczonej jako działki nr 164/20 o pow. 2,4963 ha, 164/13 o pow. 0,1773 ha i 165/1 o pow. 0,0231 ha.

Nieruchomość nie została zbyta w drodze przetargu nieograniczonego, z uwagi na Uchwałę Rady Powiatu Białostockiego Nr XXI/152/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie (m.in.) przyjęcia stanowiska w sprawie wezwania Zarządu Powiatu Białostockiego do odwołania przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości oraz Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XXI/151/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Obecnie trwa procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości, w drodze bezprzetargowej,  na rzecz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości – lipiec 2016 r.

 1. Uchwała Nr 204/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka  nr 1134 o pow. 0,4830 ha, położonej w Michałowie, gm. Michałowo. Nieruchomość została zbyta, na rzecz firmy pod nazwą Zielona Energia Michałowo sp. z o.o.,  w drodze aktu notarialnego – umowy sprzedaży Rep. A Nr 169/2016 z dnia 30.03.2016 r. za cenę 122 385,00 zł.

 1. Uchwała Nr 247/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczyła przeznaczenia do zbycia, przez Powiat Białostocki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu ze stołówką i kotłownią oraz budynkiem dydaktycznym byłej szkoły z salą gimnastyczną, oznaczonej jako działki nr 283/1 o pow. 0,6799 ha i 283/2 o pow. 0,9719 ha, położonej   w Michałowie, gm. Michałowo. Nieruchomość nie została zbyta w pierwszym przetargu,  z uwagi na brak oferentów. Obecnie został ogłoszony drugi przetarg, który odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. 

 1. Uchwała Nr 117/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Uchwała dotyczyła przekazania przez Powiat Białostocki na rzecz Gminy Czarna Białostocka - w drodze darowizny – nieruchomości drogowej (ul. Młynowa) położonej    w obrębie miasta Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, oznaczonej jako działki   nr 101/2, 347, 350, 432, 449/2 o pow. łącznej 2,4813 ha.

Umowa darowizny została zawarta w dniu 02.10.2015 r. w formie aktu notarialnego   Rep. A Nr 8835/2015.

 1. Uchwała Nr 180/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała dotyczyła przeniesienia, przez Powiat Białostocki na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowodworce, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 1364/1 o pow. 0,4402 ha.

 Przedmiotowa nieruchomość została, w roku 2007, przekazana w drodze darowizny, przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na potrzeby  szkoły publicznej – Centrum Edukacji w Supraślu. W związku z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XLI/319/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji technikum i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu –   z dniem 31 sierpnia 2014 r. rozwiązano Centrum Edukacji w Supraślu. W zaistniałej sytuacji dokonana darowizna nieruchomości nie służyła celowi na jaki została przekazana. Starosta Powiatu Białostockiego, działający w imieniu Skarbu Państwa,  wezwał Zarząd Powiatu Białostockiego do dokonania zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Umowa  o przeniesienie własności nieruchomości została zawarta w dniu 05.10.2015 r.     w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 8886/2015.

 1. Uchwała Nr 216/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Powiatem Białostockim i osobami fizycznymi.

Uchwała dotyczyła zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białostockiego, oznaczonych jako działki nr 282/10, 282/11, 282/12, 282/14 o pow. łącznej 0,2161 ha, w zamian za nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, oznaczonych jako działki nr 68/12, 52/4, 173/14, 173/17 o pow. łącznej 0,2317 ha, położonych w obrębie Horodniany, gm. Juchnowiec kościelny. Zamiany dokonano z dopłatą, która została ustalona w drodze rokowań. Kwoty dopłat zostały zrównoważone, z tym, iż koszty zawarcia aktu notarialnego zostały poniesione przez powiat.

Zamiany nieruchomości dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1549B o przebiegu: droga 1535B – Oliszki – Klepacze – Horodniany,  w formie aktu notarialnego – umowy zamiany - Rep. A Nr 383/2016 z dnia 07.03.2016 r.

 1. Uchwała  Nr 246/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej.

Uchwała dotyczyła ustalenia opłaty z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. Powiat Białostocki sprzedał w roku 2015, na rzecz spółki Zielona Energia Michałowo, nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 1134, położoną w Michałowie, gm. Michałowo. Zbywana nieruchomość nie posiadała dostępu do drogi publicznej, zatem zachodziła potrzeba ustanowienia służebności gruntowej przez działki gruntu nr 1135 i 1138, będące własnością Powiatu Białostockiego. Opłata roczna    z tytułu obciążenia służebnością gruntową została ustalona w wysokości 400,00 zł + podatek VAT.

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową wpisano do księgi wieczystej   KW Nr BI1B/00238063/4.

 1. Uchwała Nr 26/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Dziecka w Supraślu na zawarcie  z  Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym   w Warszawie  kolejnej umowy najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 163/1    o pow. 0,0219 ha, położonej w Supraślu, na czas określony do dnia 31.12.2017 r.

 1. Uchwała Nr 27/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach na zawarcie z xxx xxx kolejnej umowy najmu 1,5 m2 powierzchni użytkowej holu w budynku szkoły, na czas określony do dnia 31.12.2017 r.

Najem nieruchomości opisanych w punktach 16 i 17 jest kontynuacją umów, które były zawarte na okres czasu do lat 3.   Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami, jeżeli po umowie dotychczas zawartej na czas oznaczony następują kolejne umowy mające doprowadzić do przedłużenia trwania stosunku najmu ponad okres 3 lat, trwały zarządca musi uzyskać zgodę właściwych organów. Organem właściwym i organem nadzorującym jest organ oddający nieruchomość w trwały zarząd, czyli Zarząd Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr 219/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu na zawarcie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Victoria”  w Supraślu umowy użyczenia części nieruchomości o pow. 4,4709 ha, oznaczonej jako działka nr 482/8 położonej w Supraślu, na czas oznaczony – 10 lat, licząc od dnia podpisania umowy.

Umowa użyczenia została zawarta w dniu 30 .12.2015 r.

 1. Uchwała Nr 245/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu trwania umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż   3 lata.

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu na przedłużenie terminu trwania umowy dzierżawy części działki   o pow. 2, 7348 ha oznaczonej jako działka nr 482/8, położonej w Supraślu, zawartej  z   xxx xxx na czas określony, tj. do dnia 31.12.2021 r., o kolejne 6 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Do umowy dzierżawy sporządzono aneks , w którym określono czas trwania umowy dzierżawy do dnia 31.12.2027 r.

 

Podpisała:

Jolanta Den

Wicestarosta Powiatu Białostockiego


xxx - dane  zostały ukryte na podstawie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2016

Data udostępnienia w BIP: 27-06-2017 08:25

Data modyfikacji informacji: 27-06-2017 08:25