Rozstrzygnięcie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

UCHWAŁA Nr 1395/2023
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

 

Na podstawie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku  z art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) i uchwałą Nr 1345/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim, Zarząd Powiatu Białostockiego - po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 1393/2023 z dnia 14 września 2023 r. – uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy tj. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
w Powiecie Białostockim w okresie od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r.
2. Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się:
1)    Jana Bolesława Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego,
2)    Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego,
do podpisania umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego z podmiotem określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Białymstoku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek ZarząduZałącznik do uchwały Nr 1395 /2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
 z dnia 21 września 2023 r.
Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na realizację zadania publicznego na terenie Powiatu Białostockiego pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej”
wybrano ofertę

Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Ejsmonda 17
05-807 Podkowa Leśna
prowadzącego Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: w okresie od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 214 500 zł, tj. do 71 500 zł miesięcznie (do 5 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce
i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 500 zł, tj. 30% dotacji), w okresie od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. – 1 029 600 zł, tj. do 85 800 zł miesięcznie (do 6 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka
z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 800 zł, tj. 30% dotacji), w okresie od
1 stycznia 2025 r do 31 marca 2025 r. – 308 880 zł, tj. do 102 960 zł miesięcznie (do 7 200 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce
i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 2 160 zł, tj. 30% dotacji).

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizacje zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego, która zostanie zawarta do 30 września 2023 r.
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr 1345/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemie piecze zastępczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 października 2023 r. do
31 marca 2025 r., tj. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości – 1 552 980 zł, w tym:
-    w okresie od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 214 500 zł, tj. do 71 500 zł miesięcznie (do 5 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 500 zł, tj. 30% dotacji),
-    w okresie od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. – 1 029 600 zł, tj. do 85 800 zł miesięcznie (do 6 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 800 zł, tj. 30% dotacji),
-    w okresie od 1 stycznia 2025 r do 31 marca 2025 r. – 308 880 zł, tj. do 102 960 zł miesięcznie (do 7 200 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie na jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 2 160 zł, tj. 30% dotacji).
Oferty należało składać w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
W określonym powyżej terminie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła tylko jedna oferta – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej na prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA”
w Wasilkowie, w okresie wskazanym w ogłoszeniu. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania została określona na kwotę 1 552 980,00 zł, a więc adekwatnie do środków zabezpieczonych na ten cel.
Oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym dokonała Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 1393/2023 z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową w dniu 20 września 2023 r. Komisja zarekomendowała ofertę do udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej postanowił przyznać dofinansowanie ww. podmiotowi w wysokości określonej w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Zarząd pozytywnie ocenił możliwości realizacji zadania określonego w ofercie. Wykonanie oferty jest zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami wskazanymi w otwartym konkursie ofert.       

Podpisał: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta, Roman Czepe – Wicestarosta, Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu, Henryk Suchocki – Członek Zarządu, Jan Gradkowski – Członek Zarządu,

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 21-09-2023 11:41

Data modyfikacji informacji: 21-09-2023 11:44